Pio atya imája gyógyulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 07. kedd

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust a világra, hogy megmentsen és megszabadítson. Bízom a te hatalmadban és kegyelmedben, amelyek fenntartanak és helyreállítanak.

A püspöki kar által ajánlott imádság Ferenc pápa látogatására

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 01. szerda

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,  reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Közbenjáró ima mindenkiért a betegek világnapján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. február 11. szombat

Február 11., Betegek Világnapja. Imádkozzuk a személyes közbenjáró imánkat mindenkiért:

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. február 08. szerda

Béke fejedelme, szentséges Istenünk! Békéért esdeklünk minden angyallal és az összes szentekkel együtt, hozzád kiáltunk ezért a meggyötört földért és minden lakójáért! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét az egész világnak! Szabadíts meg minket az antikrisztusi emberek uralmától, ajándékozz nekünk jó vezetőket! Hozd el a megtérés és kiengesztelődés, a béke és megújulás idejét, mert benned bízunk! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 21. szombat

Mennyei Atyánk! Add, hogy az új esztendő a háború és viszály végét, a bűnbánat és kiengesztelődés, megújulás és újjáépülés idejét hozza el hazánk, Ukrajna, Európa és az egész világ életében! Kérünk Jézus Krisztus nevében, hogy hiúsítsd meg a gonosz lelkek terveit és újítsd meg a Föld színét! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 18. szerda

Kilencedünk utolsó napján, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, az Imanapon hazánkért az általános közös közbenjáró imánkkal könyörögjünk mindenkiért, egész egyházunkért és hazánkért, nemzetünkért és a békéért:

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 17. kedd

Szeretjük hazánkat. Szeretjük a dombokat és síkságokat, folyókat és tavakat, növényeket és állatokat, szeretjük embertársainkat, épített és természetes környezetünket, és mindenekfölött szeretünk téged, Istenünk. Hozzád kiáltunk és téged kérünk: őrizd meg ezt a sok szépet és jót, amit itt, a Kárpát-medencében alkottál, öntöztél és eddig is óvtál! Ments meg minket minden bajtól, bűntől, betegségtől, a gonosz lélek minden csábításától és cselvetésétől, viszálytól, háborútól, nemzetünk szétesésétől! Áldj meg minket, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced hazánkért - 7. nap: egyszerű imák hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 16. hétfő

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Ámen. (A görög katolikus hívek imakönyvéből.)

Imakilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 15. vasárnap

Drága Istenünk, kérünk, hogy szabadíts meg minket a viszály és a széthúzás szellemétől, a gyűlölködés bűne helyett hozd el közénk a bűn gyűlöletét és segíts, hogy Veled és egymással kiengesztelődve újra építhessük Szent István országát!
A világban lévő sötétség eltűnik, ha az emberek a hit, a szeretet, az ima fáklyájával a kezükben egymás mellé állnak. Ezért imádkozzunk:

Imanap hazánkért levél, 2023.

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 15. vasárnap

„Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)

Milyen nagy szükségünk van Isten segítségére! Háború van a közvetlen szomszédunkban, de háború nélkül is egyre fogy nemzetünk. A világgazdasági válság vagy a globális felmelegedés éppúgy sújt minket is, mint az erkölcsi értékek eltűnése és a bűnök legalizálása. Mi is tékozló fiak vagyunk, akik a bőséges esztendők termését elpazaroltuk. Most, a hét szűk esztendőben kihez fordulhatnánk?

Imakilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 14. szombat

Mennyei Atyánk! hozzád kiáltunk most Jézus Krisztus nevében, az Ő imájával: jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Nélküled Uram, elveszünk! Mi vagyunk a tékozló fiak és lányok, akik még mindig örömüket lelik a bűnökben, a viszályban és haragban, és hiábavalóságokon törjük a fejünket, hogyan szerezhetnénk még, hogyan kaparhatnánk még magunknak egy kicsit. De Te Istenünk, aki szereted a bűnösöket, könyörülj rajtunk, hazánkon és nemzetünkön! Segíts, hogy ellen tudjunk állni a bűnöknek, hogy keressük a kiengesztelődést és megbékélést, hogy jó terveket gondoljunk el és valósítsunk meg a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...