Ima a békéért az ökumenikus imahét kezdetén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 21. vasárnap

Az Isten Szeretet s aki szeretetben van, az Istenben van - tanítja a szentírás. A békétlenség, viszály, háború pedig megöli a szeretetet és romba dönti az egész világot. Ezért kérünk Béke Fejedelme, szentséges Istenünk, hogy hozd el a békét a szívünkbe, békét a családunkba, békét egyházunknak és hazánknak, békét az egész világnak! Szabadíts meg minket a gonosztól! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Egy tized rózsafüzér a megtestesülés titkaival

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 20. szombat

Egy tized rózsafüzér a megtestesülés titkaival (minden szemre más titok), ami elősegíti az elmélkedő imát:

Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 18. csütörtök

"A trónon ülő így szólt: Íme, megújítok mindent!" (Jel 21,5) Igen, mi hisszük, hogy Isten valóban mindent megújít, és minket is ebbe a munkába hívott. Ezért ma, Szent Margit ünnepén, az imanapon hazánkért adjunk hálát Istennek azért, hogy munkatársai lehetünk ebben! Kérjük Őt, hogy adjon nekünk és egész egyházának békességszerző, tisztességes és evangelizáló lelkületet és ilyen lelkülettel imádkozzunk hazánkért és népünkért:

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 17. szerda

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.”  (Jel 4,11) Minden bajunk ősoka, hogy nem Isten tanácsai szerint éljük az életünket. Engedjük, elfogadjuk, sőt akarjuk, hogy a hamis istenek értékrendje vezérelje napjainkat és egész népünket. A pénz, a hatalom, a siker, a paráznaság, a kapzsiság és habzsolás, a viszály és háborúság, a hamis szabadság és felelőtlenség démonai megrontották szívünket és elménket, vezetőinket és a vezetetteket egyaránt. Ha azt akarjuk, hogy hazánk újra talpra álljon, akkor vissza kell térnünk Istenhez, bocsánatot kell kérnünk bűneink miatt és a kiengesztelődés és béke útjára kell lépnünk. Könyörögjünk:

Imakilenced hazánkért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 16. kedd

"Ismerem cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem meleg; bár hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni a számból." (Jel 3,15-16) Az önző lelkület, a közöny és az érdektelenség, a csak a szokásoknak élés kiöli a hitet, reményt és szeretetet a szívből és elerőtlenít minden jobbító szándékot. Elkoptatja a hazaszeretetet és a felelősségvállalást másokért. Az ímmel-ámmal élet, a pangás, az így is jó, úgy is jó mentalitás jóvá hagyja a legrosszabb dolgokat is, amíg őt nem érinti és utat nyitva a gonoszság erejének, tönkreteszi a hazánkat is, ezért könyörögjünk:

Imakilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 15. hétfő

"Mivel megőrizted béketűrésem igéjét, én is megőrizlek téged a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit." (Jel 3,10) Ma, amikor az egész világ visszhangzik a viszálytól és gyűlölettől, milyen nagy szükségünk van a béke embereire. Láthatjuk, hogy hazánkban is egyre növekszenek az ellentétek és csökken a párbeszéd esélye.Tudjuk azt is, hogy sokan tudva és akarva gerjesztik az ellenségeskedést, mert ebből politikai, gazdasági hasznot húzhatnak. Nekünk azonban meg kell őriznünk a békét a szívünkben, a családjainkban, közösségeinkben, egyházunkban és hazánkban és így képviselni bátran Isten igazságát az emberek között, mert csak ez hoz megoldást bajainkra. Könyörögjünk:

Imakilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 14. vasárnap

"Ismerem cselekedeteidet, hogy van neved, hogy élsz, de halott vagy! Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik közel vannak a halálhoz, mert műveidet nem találom teljesnek Istenem előtt. Emlékezz tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg." (Jel 3,1-3) Az egyik legrosszabb dolog, ami történhet velünk, hogy bár még tartunk keresztény szokásokat, de életvitelünkben ateistává válunk. Bűneinket címkéinkkel igazoljuk és a mások bűneivel, és ezzel még az ártatlanokat is bűnre csábítjuk. Az ilyen "rendes emberek" lelkükben halottak és megrontják környezetüket. Mi keresztények viszont arra vagyunk hivatva, hogy életre keltsük a világot - de hogyan tehetnénk meg, ha magunk is haldoklunk? Ezért imádkozzunk:

Imakilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 13. szombat

"De van ellened egy kifogásom, hogy megengeded Jezabel asszonynak, aki magát prófétanőnek mondja, hogy tanítson, és elcsábítsa szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálványáldozatokból." (Jel 2,20) Jezabel Ácháb király felesége volt, aki azt hitte, hogy neki mindenre joga van. Hatalmát a hamis istenek kultuszával erősítette és hamis magánkinyilatkoztatásokkal igazolta. "Jezabel szelleme" a vallási és világi "paráználkodás" hamis szemfényvesztés szelleme - s vajon nincsenek-e közöttünk ma is azok, akik vallási - hamis keresztény és/vagy ezoterikus, okkult -, érvekkel igazolják gonosz tetteiket? Könyörögjünk:

Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 10. szerda

"De kifogásom van ellened: az, hogy elhagytad első szeretetedet. Emlékezz tehát arra, honnan estél ki, térj meg, és tedd azt, amit korábban tettél..." (Jel 2,4-5) - Minden bajunk ősoka, hogy az Isten- és emberszeretet elsődlegességét felcseréltük az önszeretettel és evilág istenítésével. Ezért szívünk megtelt önzéssel, viszállyal, kapzsisággal, tetteinkkel megrontottuk egyházunkat és hazánkat. Jézus azonban hív, hogy térjünk vissza az első szeretethez és bizalomhoz - amit a kisgyerek érez a szülője iránt, mint az első szerelem idején, mint a megtérés idején -, és akkor Isten kegyelme kiárad és minden rossz jóra fordulhat... könyörögjünk:

Imakilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. január 12. péntek

"De van ellened némi kifogásom is, hogy vannak ott nálad követői Bálám tanításának, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izrael fiait, hogy áldozati húsból lakmározzanak és paráználkodjanak." (Jel 2,14) - Bálám tudta, hogy rosszat tesz, de a Bálák által ajánlott vagyon és hatalom csábításának nem tudott ellenállni. Elárulta hitét és tanácsaival elősegítette a gonosz megerősödését és a nép megrontását. Látjuk, hogyan történik ugyanez hazánkban, ezért imádkozzunk, hogy ez a kísértés és megrontás elmúljon népünk felől:

Ima a világ békéjéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. december 13. szerda

Mennyei Atyánk, eléd járulunk most az egész világ békéjéért. Minden országért és nemzetért, ahol háború folyik, ahová betörtek a megszállók vagy egymásnak estek az emberek szóval és tettel. Kérünk, hogy állítsd meg a gonoszság terjedését, szabadíts meg minket minden megszálló hatalomtól, antikrisztusi vezetőtől, az emberek szenvedésén nyerészkedőktől! Kérünk Téged most minden emberért: