Ima hazánk és az egész világ békéjéért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. november 15. szerda

Mennyei Atyánk, eléd járulunk most az egész világ békéjéért:

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/20

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 17. csütörtök

Dicsőséges rózsafüzér 5. titok: Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

"Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." (Ter 3,14-15)

István király országfelajánlása és halála Hartvik püspök leírásában

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 15. kedd

"22. Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/19

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 15. kedd

Dicsőséges rózsafüzér 4. titok: Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett

"Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/18

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 13. vasárnap

Dicsőséges rózsafüzér 3. titok: Aki nekünk a Szentlelket elküldte

"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/17

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 11. péntek

Dicsőséges rózsafüzér 2. titok: Aki a mennybe fölment

"A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/16

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 09. szerda

Dicsőséges rózsafüzér 1. titok: Aki a halálból feltámadt

"Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/15

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 06. vasárnap

Fájdalmas rózsafüzér 5. titok: Akit érettünk keresztre feszítettek

"Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek, és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták: „Ez Jézus, a zsidók királya.” Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/13

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 04. péntek

Fájdalmas rózsafüzér 3. titok: Akit érettünk tövissel koronáztak

"A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták:

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/14

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 05. szombat

 Fájdalmas rózsafüzér 4. titok: Aki érettünk a keresztet hordozta

"Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni." (Mt 27,32-34)

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/12

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. augusztus 03. csütörtök

Fájdalmas rózsafüzér 2. titok: Akit érettünk megostoroztak

"Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött.