Kilenced hazánkért és a választásokért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. április 05. szombat

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!
Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton levőket is, ments meg minket a balesetektől, műszaki problémáktól és minden bajtól!
Végül pedig hiúsítsd meg a rossz szándékú emberek terveit, akik visszaélve a nehéz helyzettel, kihasználják, meglopják, fenyegetik embertársaikat.
Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Drága Istenünk, kérünk, hogy szabadíts meg minket a viszály és a széthúzás szellemétől, a gyűlölködés bűne helyett hozd el közénk a bűn gyűlöletét és segíts, hogy Veled és egymással kiengesztelődve újra építhessük Szent István országát!

Drága Jézusom! Kérlek áldd meg hazánkat, egyházunkat és nemzetünket! Áraszd ki ránk Szentlelked, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, hozzád térjenek és éljenek! Jöjj Szentlélek, újítsd meg a Föld színét! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje!

Drága Istenünk! Kérlek segítsd azokat , akiknek a politikája támogatja azok törekvéseit, akik Isten országát építik! Ámen.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. április 04. péntek

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.
El kell ismernünk, hogy bár voltak népünknek nagyszerű korszakai, mégsem sikerült megélnünk és megvalósítanunk küldetésedet. Bukásainkat bűneinknek is köszönhetjük, s olykor bizony nagyon ránk nehezedtek az evilági hatalmasságok ereje is.
De most szeretnénk újra felállni, mert teljes szívünkből kívánjuk, hogy a Kárpát-medence a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság helye, a Szeretet földje legyen!
Ezért kérünk Téged Atyánk, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy áraszd ki ránk Szentlelkedet, a megbékítő és újjáalkotó Lelket! Segíts magyar népünkön, hozd el újra a Kárpát-medence népeinek békés együttélését és közös munkálkodását - ahogy az már többször megvalósult történelmünkben -, és add, hogy be tudjuk tölteni áldott hivatásunkat, amit ránk bíztál.
Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk, köszönjük, hogy egy csodálatos kultúra részesei lehetünk, hálát adunk azért, hogy értékeink biztos tudatában nagylelkűen tekinthetünk a többi testvérnépre is. Add meg nemzetünknek, minden itt élő embernek - nemre, korra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül -, az összetartó szeretet tüzét!
Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat! Ámen.

Kérünk Istenünk segíts, hogy a választások által is neked tetsző és szolgáló emberek legyenek a vezetőink! Ámen.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. április 03. csütörtök

Kérünk Istenünk, óvd meg hazánkat és mindannyiunkat:
• a lopástól, rablástól, gyilkosságtól,
• a csalóktól és szélhámosoktól,
• a hamis hitektől és vallásoktól,
• az elöregedéstől és elnéptelenedéstől,
• a viszálytól és polgárháborútól,
• a természeti csapásoktól,
• a betegségektől és kártevőktől,
• a gyűlölet és bűn minden hirdetőjétől,
• a hatalmukkal visszaélőktől,
• és a gonoszság minden erejétől.
Köszönöm Istenem, hogy védelmed kiterjeszted ránk!

Drága Jézusom! Kérlek áldd meg hazánkat, egyházunkat és nemzetünket! Áraszd ki ránk Szentlelked, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, hozzád térjenek és éljenek! Jöjj Szentlélek, újítsd meg a Föld színét! Add, hogy eljöjjön közén a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje!

Drága Istenünk! Kérlek segítsd azokat , akiknek a politikája támogatja azok törekvéseit, akik Isten országát építik! Ámen.

 

Kilenced hazánkért és a választásokért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. április 02. szerda

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!
Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!
Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz, az igazság győzzön, és ne a hamisság, az erő győzzön, ne az erőszak, a szeretet győzzön, ne a gyűlölet, a józanság győzzön, ne az indulatok, a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás, az okosság győzzön, ne az ostobaság, a szorgalom győzzön, ne az irigység, a tehetség győzzön, ne a könyöklés!
Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk!
Hazánk szép tájait őrizzük meg épen, a földet, a vizet, a levegőt tisztán, az egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük, a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!
Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat!
Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól, oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!
Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! ÁMEN.
Drága Istenünk! Kérlek segítsd győzelemre azokat, akiknek a Te országodat építik! Ámen.

Regina Collins nővér látomása Magyarországról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. augusztus 02. csütörtök

"Jézus az Ő követőinek hadseregét ébreszti fel itt. Fénylő emberek ezrei követik Őt, az Ő általa vezetett csatát fogják vívni. Nyilaik eltalálják az enmberi szíveket. Kétélű kardjaik élesek. Egyik élük az áldozathozatal, a másik a Biblia imádságos olvasása. Erősödik a harc a jó és a rossz között. A Szeretet zászlaját viszik. Vezérük Jézus és Mária. Utána zenészek mennek, énekelnek és dicsőítenek. A zenészeknek bátraknak kell lenniük, mert nincs fegyverük. Jerikó falai is a dicsőítéstől omlottak le.  Egy ember valóságosan is hordozza zászlót: Szent, bátor és sok áldozatot hoz: böjtöl. A Szentlélek vezeti a menetet : elrendeli, hogy ki kivel találkozzon. Az elit katonák kimentik az embereket az ellenség kezéből. Minden városban vannak Jézus-követők. Milyen fegyvert öltsünk?

Kilenced hazánkért és a választásokért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. április 01. kedd

,,Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, ôseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsôsége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tôled, Istenünktôl és Urunktól.

Mindazáltal, ô Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bûnhôdésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteirôl, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylô választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.

 Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s ûzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, kivégtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.'' (II. Rákóczi Ferenc)

 

Drága Istenünk! Kérlek segítsd azokat , akiknek a politikája támogatja azok törekvéseit, akik Isten országát építik! Ámen.

Rövid beszámoló a Nemzeti Imanapról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. január 22. szerda

Hálát adok Istennek azért, hogy ilyen sokan imádkoztunk január 18-án, Szent Margit ünnepén hazánkért és nemzetünkért. Még az amerikai Detroitból is kaptam levelet egy ottani kedves testvérünktől, hogy imádkoznak hazánkért e napon!

Kilenced hazánkért és a választásokért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. március 31. hétfő

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.
(II. Rákóczi Ferenc)

Drága Jézusom! Add, hogy a választások eredménye álal is közelebb kerüljünk Hozzád és eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Üzenet és ima Medjugorjéból

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. augusztus 23. kedd

A Medjugorje hangja című újság közli az ez év augusztus 2-án Mirjana által kapott üzenetet, ami azt gondolom, különösen is fontos és aktuális nekünk, akik hiszünk az ima erejében és Isten világot megújító akaratában. Ezért most itt közöljük az üzenetet és utána a szintén az újságban olvasható Szentlélek hívó imát:

Nőtt a foglalkoztatottság és nem csökkent a munkanélküliség

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. augusztus 29. hétfő

Idén május-júliusban 3 832 100 embernek volt állása, nagyjából 43 ezerrel többnek, mint tavaly ilyenkor. A regisztrált munkanélküliek száma 463 200 volt, ami kismérték? növekedést jelent az el?z? adatokhoz képest – derül ki a KSH hétf?n közzétett adataiból. A foglalkoztatottság rég látott szintre, 56 százalékra n?tt, a munkanélküliség csökkenése viszont megtorpant, az állástalanok aránya az el?z? adatközlésben szerepl? 10,8 százalék maradt. Mennyei Atyánk! kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segít? Sz?zanya közbenjárására, hogy minél több embernek legyen munkája és megélhetése és munkájukért tisztességes fizetést kapjanak. Köszönjük, hogy megsegítesz minket! Ámen.

Nemzeti Imanap - imádkozzuk itt el személyes közbenjáró imánkat mindenkiért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. január 18. szombat

Mennyei Atyánk!

Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt.

Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kérünk Téged, add,

hogy az erőtlenek erőben részesüljenek,

a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,

a bűnösök megtérjenek,

a betegek meggyógyuljanak,

a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből,

a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!

Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében,

a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására,

hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon

és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved

a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.

Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld

és megsegítesz minket. Ámen.