Imakilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 12. csütörtök

Istenünk, ma a hét főbűn közül a harmadik miatt szeretnénk eléd járulni: bujaságunk és paráznaságunk miatt. Mert hamis istenekkel paráználkodtunk, a pénz, a hatalom, a mulandó széség, a siker bálványaival. Mert hagytuk, hogy eluraljanak vágyaink, amelyek ehhez a világhoz láncolnak minket. Mert mindent félre lökünk az útból, amit csak tudunk, hogy kielégíthessük vágyainkat, és ezzel elpusztítjuk családjainkat, környezetünket és elpocsékoljuk az Élet minden áldását. Bocsáss meg Uram nekünk és add meg a tisztánlátás ajándékát és az önfegyelem ajándékát, hogy hamis bálványainktól és tisztátalan vágyainktól elfordulva igaz és szeretettel teli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 11. szerda

Istenünk, ma a hét főbűn közül a második miatt szeretnénk eléd járulni: kapzsiságunk miatt. Milyen szörnyű a kapzsiság bűne, ha megrontja az országot! Isten nem győz figyelmeztetni ennek veszélyére: "Az igazságos király talpraállítja az országot, a kapzsi férfiú azonban tönkreteszi." (Péld 29, 4) A nép pedig olyan, mint a vezetői: "kapzsiságra hajlottak, ajándékokat fogadtak el és elferdítették az igazságot." (1Sám 8, 3) Uram, a saját kapzsiságunk áldozatai lettünk, viszályba és háborúságba keveredtünk egymással, megteltünk korrupcióval és gyanakvással: "Habzsol jobboldalt, de éhezik, eszik baloldalt, de nem lakik jól;mindenki a társa húsát marja." (Iz 9, 19) Kérünk, bocsáss meg nekünk és hozd el a nagylelkűség, az igazságosság és megbékélés idejét nemzetünkre! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 10. kedd

Istenünk, ma a hét főbűn közül az első miatt szeretnénk eléd járulni: kevélységünk és büszkeségünk miatt. Bocsásd meg nekünk ezt a mély önigazultságot, amivel magunkat tartjuk az igazság és jogosság mércéjének! A szegényebbeket lenézzük és elkerüljük, a gazdagabbakat utáljuk és dörgölőzünk hozzájuk. A saját ötleteinket, munkánkat, érdekeinket, pártunkat és felekezetünket mindenek felett valónak tartjuk, a másokéra legyintünk, sőt pusztítjuk. Fölmagasztaljuk magunkat, életstílusunkat, nemzetiségünket mindennél többnek és előrébb valónak tekintjük, de nem szeretetből, hogy szolgálnánk egymás felé, hanem hogy előjogokat szerezzünk, hogy érdemtelenül hivalkodhassunk és magunknak követelhessünk mindent. Kérünk bocsásd meg a megkeményedett szívünket és áraszd ki ránk a bűnbánat és megújulás Lelkét, az alázatosság és figyelmesség ajándékát! Segíts, hogy tehetségeinket, képességeinket, erőnket és befolyásunkat, hatalmi pozíciónkat újra a Szeretet szolgálatába állíthassuk! Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és megsegítesz minket! Ámen.

Szentlélek litánia 10 ígérettel

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 18. vasárnap

+ Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. 
 Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

Ferenc pápa imája Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 09. péntek

Ó, Mária, Szeplőtelen anyánk,
ünneped napján jövök hozzád,
és nem egyedül jövök:
hozom magammal mindazokat, akiket Fiad rám bízott,
ebben a városban, Rómában, és az egész világon,
hogy te megáldd őket és kimentsd őket a veszélyekből.

Kilenced hazánkért, missziónkért és a kápolnáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 08. csütörtök

Ma (december 8., Szeplőtelen Fogantatás ünnepén) imakilencedet kezdünk hazánkért, a Szeretet Földje Misszió minden ága-bogáért, közösségeinkért és különösen is a törökbálinti Szeretetláng kápolna és a hozzá tartozó ház megvételéért, felújításáért. Szeretettel hívunk benneteket, kapcsolódjatok bele, hogy közösen esdjük ki Isten kegyelmét a Szűzanya közbenjárásával egyházunkra és hazánkra. Ima-ajánlatként felteszem a közös közbenjáró imánkat mindannyiunkért, de lehet mást is imádkozni, a lényeg, hogy lélekben egyek lehessünk:

Ferenc pápa imája a szentév lezárásakor

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. november 21. hétfő

Ó, Atyánk, szent és mindenható a szeretetben, aki a te Fiadban, a Szűz Máriától született Jézusban kinyilvánítottad végtelen irgalmasságod arcát, nézz jóságosan az imádságban összegyűlt Egyházra a jubileumi szentév lezárásakor. Miközben hálásan elismerjük a tőled kapott kegyelmi ajándékokat, valamint a szóban és tettben való tanúságtételre hívó bátorításodat, továbbá irgalmas szereteted gyengédségét, bezárjuk a szent kaput. A megszentelő Lélek újítsa meg reménységünket a Megváltó Krisztusban, aki mindig nyitott Kapu azok számára, akik őszinte szívvel keresik őt, egyetlen Kapu, aki az eljövendő Országba vezet bennünket. Teremtő és szerető Atyánknak, a mi Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus által, a vigasztaló Szentlélekben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké! Ámen!

Kezdődik az olimpia - imádkozzunk...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. augusztus 05. péntek

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg a riói olimpiát és óvd meg az ott lévőket minden bűntől, bajtól, betegségtől, gyűlölettől és a gonosz lélek minden támadásától! Hadd legyen ez az alkalom a barátság, a megértés, kiengesztelődés helye és ideje a nemzetek számára! Különösen is kérünk hazánk sportolóiért: segítsd őket, hogy a legjobbat tudják kihozni magukból a Te kegyelmeddel minden versenysámban, amiben indulnak! Ajándékozd meg őket Szentlelked erejével, hogy győzelmet arathassanak szívükben is minden kétség, nyugtalanság felett, testükben minden erőtlenség és fáradtság felett és a versenyszámukban is a versenytársakkal szemben. Ajándékozd meg hazánkat és nemzetünket rajtuk keresztül örömmel és szent hazafisággal! Köszönöm Uram, hogy mweghallgatod imáinkat. Ámen.

Pünkösdi kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 14. szombat

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója,  jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől,  és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! (Görögkatolikus liturgiából)

Ima június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. június 04. szombat

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erõtlenek erõben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl, a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Pünkösdi kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 13. péntek

Szentírási rész: Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, alleluja.

Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért: Urunk, áraszd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét!