Kilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 12. hétfő

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták hazánkat és az egész földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és nemzetünk, de az egész teremtett világ is a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 11. vasárnap

Drága Istenünk! Az első tanítványok a nagy veszély idején azért imádkoztak Hozzád, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében - és a börtönök kinyíltak, az apostolok kiszabadultak, az emberek pedig életet nyertek Benned. Így kérünk most mi is, hogy a Szentlélek hatalmas kiáradása által az emberek ma is meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Add meg a kiengesztelődés és megújulás kegyelmét népünknek és emeld fel a te embereidet vezetőknek, munkatársaknak, útmutatóknak az élet minden területén! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 10. szombat

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé Szentlelked összetartó szeretetének tüze által!

Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 09. péntek

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén imádságra hívunk minden embert hazánkért és nemzetünkért. Az "Imanap hazánkért" előkészületeként kilencedet mondunk - kérünk, kapcsolódjatok ti is be, hiszen nagy szükség van minden kegyelemre, amit csak kiesdhetünk Istenünktől! Minden nap feltesszük ide az aznapi imát:

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk! Köszönöm Uram, hogy közöttünk vagy erőddel, szereteteddel, csodáiddal és áldásod beborít minket!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség....

Szent II. János Pál : Újévi ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 01. csütörtök

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját az Ige földi születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: ,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! Ámen.

Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. december 30. kedd

Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

Add Uram Isten, hogy ne csak jóakaróimat,
de teéretted, ellenségeimet is szeressem,
és a te szent Fiad példáját követnén,
imádkozzam tiszta szívvel rosszakaróimért.

Végy ki Uram, énbelőlem minden gyűlölséget,
irigységet és felebarátom ellen való nehézséget,
hogy a tökéletességnek kötele,
az igaz szeretet , lakozzék bennem;
és miképpen te megbocsátod vétkeinket,
úgy mi is, igazán megbocsássunk
az ellenünk vétkezőknek.
Ámen.

Hálaadó ima Krisztus Király ünnepére

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 23. vasárnap

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, Megváltóm, Istenem és mindenem, hálát adok neked az elmúlt évért és egész életemért! Köszönök mindent, ami történt velem, szeretteimmel, egyházammal és hazámmal! Köszönöm, hogy te vagy a Gondviselés és szereteted megtart minket az örök életre! Kérlek légy király az életemben és mindannyiunk életében, most és mindörökké! Ámen.

Assisi Szent Ferenc imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 09. vasárnap

Mindenható, örök, igazságos és könyörülő Isten, add meg nekünk, nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva és bensőleg megvilágosítva és a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki a tökéletes Háromságban és az egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen.
 (Assisi Szent Ferenc)

Ima a választások Isten akarata szerinti eredményéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. október 11. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked kegyelmeivel segítsd most meg országunkat, városainkat és falvainkat. Add, hogy az általad legjobbnak tartott emberek nyerjék el a polgármesteri és képviselőtestületi pozíciókat és erősítsd meg őket munkájukban, minden jó szándékukban és tetteikben, hogy helyes, tiszta és igaz úton vezethessék a rájuk bízott településeket! Óvj meg minket minden gonosz csapdától, hazugságtól, haszonleséstől, ártó és rontó hatalomtól! Ihless meg minket, hogy megvizsgálva a jelölteket, a legjobbra tudjuk adni szavazatunkat és ebben semmi befolyás meg ne ingathasson! Köszönöm Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen.

Magyar Mindenszentek litániája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 01. szombat

"Hátha valakinek kedve támad hozzá. A Szentlélek ikonjai, és a Feltámadott Úr mögött, tehát a Kapun túl imádkoznak értünk.... hát rá is szorulunk, ahogyan szükebb és tágabb világunkat nézem...." - Sztrillich Ágnes szociális testvér összeállítása:

Imádkozzunk a választások Isten akarata szerint eredményéért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. október 03. péntek

Pál apostol azt tanácsolja a híveknek, hogy végezzenek imádságokat a vezetőikért, hogy békében élhessenek. Helyes nekünk is imádkozni, hiszen most nagyon sok vezető, polgármester, képviselő kerül megválasztásra. Ha ma (pénteken) elkezdünk egy kilencedet, az pont a választások előtti napon fejeződik be. Kérjük Istent imáinkban - akár saját szavainkkal, akár a megszokott egyházi imákkal -, segítsen, hogy a választások eredményeként a jó, rátermett, tisztességes, tapasztalt és megbízható vezetőink legyenek! (Köszönjük Istenem, hogy velünk vagy és megsegítesz minket! Ámen.)