Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 11. péntek

Drága Istenünk! Te tudod, mennyire elfelejtkeztünk keresztény örökségünkről ebben a pogány jelenben. Sem arra nincs erőnk, hogy védőbástyák legyünk a muzulmán betörés ellen, sem szeretni nem tudunk, ahogy te szeretsz minket, és az Evangélium örömhírét sem tudjuk megosztani az itt élőknek és ide érkezőknek. Kérünk ezért, Szentlelked által add meg nekünk a józan ítélőképességet a helyes döntésekhez, és erőt a jó döntések megvalósításához! Hadd legyünk erős, bátor és tanúságtevő keresztények, hogy hazánk a Szeretet földje lehessen! Ámen.

Ima-kilenced - hogy hazánk a Szeretet földje legyen! - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 10. csütörtök

Drága Istenünk! Te tudod, mennyi lelki teher van rajtunk és mennyi egyéb nyomorúság sújtja életünket, egyházunk és hazánk életét. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel járj át minket, erősíts meg minket a jóban, és add meg nekünk a kiengesztelődés és megtérés ajándékát! Köszönöm Uram, hogy közöttünk vagy és cselekszel! Ámen.

Szeptember 1. - imavilágnap a teremtett világ védelméért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. szeptember 01. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, segíts újra felfedeznünk szép hivatásunkat a teremtett világ "őrzésére és művelésére"! Szentlelkeddel járj át minket, erősíts minket, hogy ki tudjunk lépni a fogyasztói civilizáció pusztító ördögszekeréből és imával, szóval és tettekkel segítsük az ökológiai katasztrófa megállítását és a teremtett világ helyreállítódását. Add meg nekünk a bűnbánat és megújulás kegyelmét, hogy vágyainkat megfegyelmezve minden élő felé szeretettel forduljunk és így tudjunk élni a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére. Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat és megsegítesz minket! Ámen.

Ima természeti csapások ellen - megint nagyon aktuális!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. augusztus 18. kedd

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érhetnek minket a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.

XXIII. János és II. János Pál pápa imája a Szentlélekhez

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. május 25. hétfő

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája : „Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

Csatlakozzunk II. János Pál pápa imájához:  ...hogy ami Jeruzsálemben történt kétezer évvel ezelőtt... megismétlődjön ma is; ahogy akkor az apostolok, mi is gyűljünk össze Pünkösdkor egy nagy cenákulumban, a Lélek kiáradására vágyakozva... Ma ebből az emeleti teremből... egy hatalmas ima száll fel:Jöjj, Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál!
 (II. János Pál 1998. Pünkösd vigíliája)

Jöjj Szentlélek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. május 23. szombat

Jöjj Szentlélek, ölelj át minket! Jöjj, oszd meg velünk ajándékaidat, adományaidat, karizmáidat, hogy krisztusivá lehessünk és így szolgálhassuk Istent! Jöjj Szentlélek, hogy a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, fegyelmezettség gyümöcsét teremje életünk! Jöjj Szentlélek, köss össze minket az összetartó szeretet tüzével és segíts, hogy egymást építve lehessünk egy testté, Krisztus testévé! Jöjj Szentlélek kegyelmeiddel, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Jézus keresztútja a családban

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. április 03. péntek

I. állomás – Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Rövid ima MAGYARORSZÁGÉRT:

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. március 25. szerda

Az ima első formáját BÁRKI imádkozhatja, akit érdekel Magyarország sorsa, és szívből akar tenni Hazájáért. Ajánlatos a napi imákhoz csatolni, és naponta elimádkozni. Hogy meddig? Ebben nincs időkorlátozás…

Imaóra párkeresőknek és párra váróknak

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. február 21. hétfő

Kezdésre keresztvetéssel mondjuk:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Ének: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk…

 

Szentlélekhívó himnusz

Ó boldog Tűz, mely nem emésztesz el, de megvilágítasz - vagy ha el is pusztítasz, felszámolod a rosszat, hogy az élet el ne pusztuljon -, ki adhatna nekem többet, tökéletesebbet, jobbat Tenálad?

Nagy erővel, és bizalommal teli várakozással kérünk, hogy jöjj most közénk a Te reményt adó, gondoskodó szereteteddel és buzgó imánkat vidd a Mindenható Atya Isten elé!

Te az a Tűz vagy, mely bennünket megtisztít, elvéve lelkünkből a reménytelenség sötétségét. Ez az a Tűz, mely megszabadít minket minden felesleges földi aggódás súlyától, az evilági vágyaktól, és az elmélkedés szent szárnyain táplálja, növeli bennünk a szeretetet, és magasba emeli szíveinket. Ámen. (Bellarmin Szent Róbert imája nyomán)

Hiszekegy

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu.

1. Jézus nékünk adtál anyát. Ő kér és áld, ha szívünk fáj. Hála Jézus, hála Néked, mert van egy drága imánk!

2. Térden állva hívunk Téged, vidd el álmunk Krisztus elé! Jézus anyja, hű Mária, ó add, hogy lássuk Fiad!

 

2

 

Imádság igaz férjért (lányok imája)

 

Mennyei Atyám! Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a Te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz. Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - Számodra és számomra!
Védj meg engem is - az ő számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed magját, hogy szívünk termékennyé váljék, és általa Neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének: Az Úr hallja imám / hogyha hívom, válaszol / jó az Úr, Benne bízom / a nevét magasztalom!

Imádság tiszta szerelemért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk Téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk.
Világosíts és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy Neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet, az áldozatkészséget, az őszinteséget és a tisztalelkűséget.
Add, hogy már most is, ha még nem is találtunk egymásra, mindketten növekedjünk szeretetedben: hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a Te fenséges Arcodból.
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük majd egymást, hogy tisztán és szűzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltók legyünk áldásodra, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének: Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az Ő irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hűséged, ó Uram! Nagy a Te hűséged!

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy.

Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon Veletek legyünk a mennyben.


Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson mindkettőnket, - minket és Tőled rendelt igaz párjainkat. Szereteted Lelke vezessen és kössön egybe bennünket, hogy egymásra találásunk után is mindig egy szívvel és lélekkel közeledjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért.


Szent József, könyörögj érettünk!
Szent arkangyalok és minden szentek, könyörögjetek érettünk! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Ének: Várj és ne félj, az Úr jön már! Vár és ne félj, hű szívvel várj!

 

 

Imádság hivatás megtalálásáért

 

Istenem, Te jelölted ki kezdettől fogva hivatásomat.

Add kegyelmedet, hogy felismerjem azt, hogy melyik pályára hív szereteted!

Add tudtomra, Uram, mi a szándékod velem!

Szentlélek Úristen, világosítsd meg a lelkemet, hogy megismerjem, mi kedves előtted, mi válik hasznomra, hol használhatok és szolgálhatok legtöbbet Neked és felebarátaimnak.

Ne engedd, hogy kicsinyes szempontok vezéreljenek elhatározásomban!
Ne engedd, hogy csak a földi hasznot élvezzem, mindig tartsam szem előtt a mennyeit is!

6

 

Ne csak az ideigvalóknak szolgáljak, hanem az örökkévalóknak is!
Mindenkoron a Te dicsőségedért és lelkem javáért akarok élni, Uram!
Köszönöm, hogy ehhez adod kegyelmedet! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség


Befejezésre:

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! Add meg, kérünk, mindannyiunk számára, a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, a jó házastárs, a jó házasság és a jó családi élet kegyelmét.

Szentséges Édesanyád jegyesének, Szent Józsefnek érdemeire kérünk Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az Ő közbenjárására elnyerjük!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Ének: /: Alleluja, alleluja, alleluja! :/

1. Zengd velünk, örökké jó az Úr! Énekeld szeretetét!

Izrael háza is mondja hát, zengje hát nagy örömét!

 

2. Az Úr velünk, ki lehet ellenünk, rettegést nem ismerünk.

   Jobb az Úr ereje énnekem, jobb is, mint az emberé!

 

3. Ő az én teremtő Istenem, Istenem, ki nem hagy el.

   Benne én ujjongva járhatok, élhetek a tenyerén.

 

 

 

Vágytisztázó gyakorlat:

Legbensőbb, tiszta vágyainkat az Úr égette a szívünkbe, ezért fontos, hogy ezekre rátaláljunk, - s ha felismertük őket, tudjuk kérni is, hogy megkaphassuk.

     Imában vizsgáld meg legbensőbb, őszinte vágyaidat: milyen férjet/feleséget szeretnél?

Mire vágysz, milyenné tegyen téged a párod/házastársad: milyen tulajdonságaidat erősítse benned? Írj Jézusnak egy párkérő levelet!                                                              7

Imádság családi felelősségért

 

Jézusom, Te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A Te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket - a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a Hozzád vezető utat.

Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.
A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és Egyházad között áll fenn.
Kérlek Téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség  

 

Ének: Bizakodjatok, jó az Úr! Jósága éltet! Bizakodjatok, jó az Úr! Alleluja!

 

Imádság a tisztaságért

Jézus, add, hogy jövendőbelimmel úgy tudjuk majd egymást szeretni, ahogyan Te szeretsz bennünket. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Segíts, hogy felismerjük egymást, és engedd, hogy gyönyörű és tiszta szerelem árassza el a szívünket, de légy őrzőnk, hogy mindig egymást lássuk, ne pedig a saját másikkal kapcsolatos vágyainkat. Segíts, hogy tisztán, a Te szemeiddel lássuk egymást, s add, hogy mindig a Te szereteteddel közelítsünk egymáshoz.

Tisztíts meg minket, és gyógyítsd meg bennünk a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.                                                                           5

Könyörgés a nehéz várakozásban

 

Uram, néha már olyan nehéz várni. Én is szeretném szívem vágyát követni, mint mások, és szeretni valakit, aki nekem tetszik.

Segíts, Uram, hogy szívemet mégis fegyelmezni tudjam, és türelmesen várjak, mert tudom jól, hogy Te ismered azt a pillanatot, amelyik a legalkalmasabb lesz arra, hogy megismerjem azt a személyt, akit egy életen át szerethetek! Addig is legyen nekem elég az a boldog tudat, hogy a szerelem tiszta forrásból ered, hisz Te vagy a szeretet!

Hiszem, hogy egy napon majd, a Te jóvoltodból, én is odaadhatom valakinek a szívemet, s vele szerelemben egyesülve a család közösségében szolgálhatok Neked.

Add, hogy méltó legyek ahhoz az emberhez, akit majd választani fogok! Fegyelmezett életet akarok élni, hogy megóvjam számára a szívemet, s a szerelmet soha be ne mocskoljam!

Uram, amikor nagyon nehezemre esik a várakozás, kérlek, állj mellettem, segíts, hogy erős, türelmes és tiszta maradhassak! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

Ének:

/:Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön, és felmagasztaltattál minden isten fölött!:/

/:Imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged, ó Urunk!:/

 

 

Imádság jó feleségért (fiúk imája)

 

Mennyei Atyám, Te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülő tájat. Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék s én őhozzá. Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit te már akkor rendeltél számomra, mielőtt még mindketten megszülettünk volna! Ámen.                                 3

 

 

 

 

 

 

           Imaóra párkeresőknek

             és párra váróknak

 

 

Január 27 - nemzetközi holokauszt-emléknap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 27. kedd

Auschwitz minden harmadik áldozata magyar volt: a 430 ezer oda hurcolt honfitársunk közül több mint 300 ezren ott lelték halálukat. De Auschwitz-Birkenau az egyetemes történetben is az emberi brutalitás, a népirtás örök mementója lett. A koncentrációs tábor felszabadításának napja, január 27 2001-ben nemzetközi holokauszt-emléknap lett.

Istenünk, kérlek bocsáss meg nekünk és hozd el a megértés és kiengesztelődés ajándékát minden magyar embernek és az egész világnak! Ámen.

Kilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 17. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát hazánk és nemzetünk minden tagjának. Hadd jöjjön el közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség....