A Szeretetláng lelki gyógyító hatása Kindelmanné Erzsébet asszony életében - 4. rész

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2017. május 30. kedd

Képzeljük csak el azt is, ahogy ezt az egyszerű, dolgos asszonyt újra és újra a társadalmi hierarchiában elvileg sokkal fölötte álló emberekhez küldi az Úr. Püspökökhöz, papokhoz, komoly, tanult emberekhez… Vajon ez mennyi szorongást, kétséget ébresztett benne, amivel mind meg kellett küzdenie? Erzsébet azonban mennyei és földi segítséget egyaránt kap:

 

Nehéz szavak ezek, melyeket csakis a Szentlélek Úristen megvilágosító, és az Erősség és Bátorság Lelke által tudok továbbvinni, és az Erősség Lelke az, amely által elszánt lettem mindenre. A lelki ma-gányban az Úr Jézus valóságos megbeszélést tartott, és arra kért, hogy ezt, amit most leíratott velem, sürgősen vigyem el a püspök atyához. (…) Erőt Mi adunk ehhez. S közben sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről.

Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet, és ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya kegyelmi hatásának kiáradása.”

A nagy mű halad előre az Isten által előre elrendelt úton. Erzsébet küzd, s a nehéz nappalok után olykor még éjszaka, még álmában sincs nyugta. Felébred és elgon-dolkodik. Lelke csendjében az Úr szól hozzá először:

„A sátán téged már kevesebbet fog zaklatni, közeledben már oly nagy Szeretetlángom fényessége, hogy a sátán szinte megvakult, világtalan lett, és most azon fáradozik, hogy mivel nappal nincs hatalma feletted, csak álmaidban kísért mindenféle utálatos kísér-tésekkel. Téged ez ne zavarjon, napközben ne gondolj rá, hisz nem követtél el semmi rosszat. A csendben eltöltött hosszú idő után az Úr Jézus lelkembe árasztotta szavait: Minden percet örömmel töltök veled.”

A Szűzanya szintén biztosítja őt szeretetéről és egyben megerősíti küldetésében. Nem akar semmi különleges teljesítményt tőle - és tőlünk -, nem kell sem okosnak, bölcsnek, szépnek és vonzónak lennünk – elég, ha bízunk benne, mint édesanyánkban:

„Most pedig tovább kell vinned ügyemet, csak add át üzenetemet. Akiket kiválasz-tottam, legyenek Hozzám teljes bizalommal. Én, mint körültekintő édesanya, vezetem minden lépésüket. Ők csak tegyék alkalmassá lelküket, és nagy buzgósággal készüljenek az engesztelő munkára. Szomorúan látom, milyen szomorúságot és riadalmat kelt szívetekben az Én Szeretetlángom. Szívetekben, lelketekben miért riadtok meg? Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására. A kegyhelyeken a zarándok lelkek alkalmasak lesznek. Én, a kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény. Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formá-jában adnak át az Én kedves fiaim, hogy az Én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy futótűzként terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre.”

„Szelíd fény”, amely „csodákat tesz a szívek mélyén”. „Élő tűz”, amire mégsem gyanakszik senki, de amelynek hatásai mégis nyilvánvalóvá válnak a személyiség gyógyu-lásában. Ez a tisztulási, szabadulási folyamat akkor is végbemegy, amikor ebből nem érzékelünk semmit, sőt akkor is, ha épp nagy nyomorúságban tudjuk magunkat. Az Üdvözítő mondja választottjának:

„Lelkedben a vakság és fényesség úgy fog váltakozni, mint ahogy az éj felváltja a nappalt. Ezen Én nem változtatok. Csak hagyatkozz Rám, az Én akaratom fog úgyis érvényre jutni! Csak figyelj, és várj az intésemre, amikor jelet adok az újabb indulásra!”

A Szeretetláng kiáradása nem csak a mi életünket gyógyítja, hanem mindazokét, akikkel kapcsolatban vagyunk. Átjárja szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, de még ellenségeinket is, hogy a gonosz lelkek terveit meghiúsítsa, munkáit tönkretegye és elhozza Isten gyermekeinek szabadságát az életükbe. Ez azonban nem megy küzdelem nélkül. A Szent Szűz szavai a Lelkinaplóból:

„Kármelita kislányom! Most az éj csendjében szeretnék beszélni veled. Hallgass meg, és közben pihenj. Ugye, tudod, hogy milyen nagy bánat van Szívemben? A sátán munkája szédítő iramban söpri a lelkeket. Miért nem igyekeztek ezt minden erőtökkel, minél előbb megakadályozni? Szükségem van a ti erőtökre, emészti lelkemet a sok fájdalom, mert látnom kell a sok lélek elkárhozását. Pedig sokan közülük akaratuk ellenére sodródnak bele. A gonosz vihogva tárja ki karjait, és szörnyű kárörömmel ráncigálja azokat a lelkeket, akikért pedig Szent Fiam szörnyű kínt és halált szen-vedett. Segítsetek!”

A Szeretetláng a „csendes csoda”, amelyik munkálkodik a szívek mélyén, gyógyít és szabadít – Erzsébet asszony élete pedig tanúsítja ezt. Tanúsítja azzal is, ami nem lett belőle: nem vált hamis prófétává, aki fantasztikus kitalálásokkal akarja fenntartani a figyelmet maga iránt. Nem követelt magának kiváltságokat, különös tiszteletet. Nem akart hatalmat, anyagi javakat, lelki előnyöket. Nem csapott maga körül hírverést, ami őt valami különlegesnek mutatta volna – hanem épp ellenkezőleg!

Elfogadta, szeretetből, hogy gyermekei után – a jól megérdemelt pihenés helyett -, az unokáit is fel kell nevelnie. Elfogadta, hogy engedelmeskednie kell az egyházi felsőbb-ségnek akkor is, ha az pont az ellenkezőjét várta tőle, mint amit az égiek mondtak neki.

Türelemmel hordozta az elutasítást, félre-értéseket, rágalmazást, értelmetlen orvosi és egyházi vizsgálatokat. Ahelyett, hogy anyagi javakat gyűjtögetett volna magának, még amije volt, azt is felajánlotta családjának, házából is kiköltözött…

Elmondhatjuk, hogy valóban Jézus Krisztus volt az Úr az életében. Akik ismerték őt, tanúságot tesznek erős és határozott egyéni-ségéről, csendes humoráról, de arról is, hogy szavaival magával tudta ragadni az embereket. Hallgatói között voltak egyszerű emberek és komoly filozófusok, papok és értelmiségiek egyaránt. A vele való beszélgetés után többen megtértek Istenhez és sokan a Szeretetláng munkatársaivá is lettek. Lelkileg érett személlyé vált, Isten hiteles tanújává az emberek között. Kell-e ennél jobb bizonyíték?

Részlet Sípos (S) Gyula: Belső gyógyulás a Szeretetláng által című, most megjelent füzetéből

You have no rights to post comments