Szeretetláng és Szeretet földje

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2016. július 19. kedd

Szeretetláng

 Láthattuk az eddigiekben, hogy Szűz Mária szívében valóban a tökéletes Isten-szeretet és a tökéletes ember-szeretet lángja lobog. A fogadta be a legteljesebben Jézust, nála szorosabb közelségben senki nem volt hozzá. A Szűzanya egészen neki adta magát a Fiának és cserébe a Fiú is egészen az édesanyjáé. Mária pedig mindazt amit a szívében őrzött – Jézus Krisztus legtökéletesebb valóságát, ahogy azt ember csak befogadhatja! – egészen át akarja adni nekünk. Ez Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja.

„Égjetek, mint az égő csipkebokor, mely ég, de el nem ég!” – olvassuk a Szeretetláng lelki naplóban (Sz. L. 1963.08.01.). Hogy ez megtörténhessen, Jézus és Mária bevezeti Kindelmanné Erzsébet asszonyt – a Szere-tetláng lelki napló lejegyzőjét a keresztény aszketikába és misztikus kegyelmeket ad neki. Ennek részeként adja a nagy Szeretetláng-imát, amely az egyesülés imája:

Szeresd ezt az imát, melyre azért tanítottalak meg, hogy minden szavába akkor és úgy fogódzál bele, hogy mindenkor megtaláld az erőt, melyre lelkednek szüksége van.” (1964.04.17.)

 „És megkért az édes Üdvözítő, hogy imádkozzam el Vele az Ő óhajtásait:

 Lábunk együtt járjon.

 Kezünk együtt gyűjtsön.

 Szívünk együtt dobbanjon.

 Bensőnk együtt érezzen.

 Elménk gondolata egy legyen.

 Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

 Szemünk egymásba nézzen és összeforrjon.

 Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

Ezt az imát teljesen magamévá tettem. Ezt Ő már oly sokszor átelmélkedte velem, és azt mondta, ezek az Ő örök óhajtásai. Azért tanított meg erre, hogy adjam tovább. Tegyük magunkévá az Ő örök gondolatait, óhajtásait, minden erőnkkel és egész elménkkel. Az Üdvözítő miután megkért, még így szólt:  Ez az imádság is eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.” (1962. május 4. - A Lelkinapló a sátán „megvakítása”, tehetetlenné tétele fontos eszközének mondja a szentmisét, a kegyelem állapotában felajánlott munkát, virrasztást, stb. is.)

A Szűzanya célja, hogy megismertesse és megszerettesse velünk Jézust. Ezért átadja nekünk Szívének gazdagságát. A Szűzanya életéről elmélkedve és  az  ő  kegyelmét  kérve mindaz, ami Mária Szeplőtelen Szívét eltölti – Jézus Krisztus valósága -, a miénk lesz. Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog hatni Szent Fiam engesztelésére (SZ.L. 1962.08.01.).

Ezért lett állandó könyörgésünk amit a lelki napló tanácsa szerint az Üdvözlégy Mária végén mondunk: Szűzanyánk! Áraszd. Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most s halálunk óráján. Ámen.” (SZ.L. 1962. október)

Erzsébet asszony 1985-ben halt meg Törökbálinton, halála helyén áll a kis Szeretetláng-kápolna. A lelki naplóban leírt jövendölések pedig beteljesedésbe mentek át! A Szeretetláng Lelki Mozgalom az egész világon elterjedt, a Naplót vagy annak egyes részeit az összes világnyelvre lefordították, az Egyház pedig hitelesnek fogadta el ezt a magánkinyilatkoztatást.

Nekem személyes tapasztalatom, hogy a Napló olvasása nagy lelki haszonnal jár, a Szeretetláng kiáradása szívünkbe pedig valóban hatékonyan munkálja bennünk az Istennel való egyesülést és közöttünk Isten országának épülését. Ezért jó szívvel ajánlom mindenkinek a két nagy szeretetláng-imát. (Az egyik a "Lábunk együt járjon..." a másik pedig az áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását...)

A Szeretet földje

Ha az egyes történelmi korszakok vetélkednének, hogy melyik volt a legistentelenebb, leggonoszabb, a mi korunk a győzelem reményében szállhatna versenybe. Rettenetes és égbekiáltó bűnök sokasága terheli a nemzeteket. Legálissá és törvényileg igazolttá tettek szinte mindent, amit csak elítél Isten – és még nincs vége. Láthatjuk, hogy az emberi találékonyság szinte nem ismer határokat, ha az istentelen életmódok, a hamis istenek és kultuszok terjesztéséről vagy a bűnök igazolásáról van szó. Ez lenne hát a vég?

Korántsem. Még mindig reménykedhetünk és reményünknek biztos alapja Jézus Krisztus, aki azért halt meg a kereszten, hogy megmentsen minket a biztos haláltól. És „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”, tehát az Ő megmentő kegyelme most is készen áll.

De mi, keresztények, akiknek az imáján, tettein áll vagy bukik a jövő, készen állunk-e?

Korántsem. Ezért Isten újra elküldte Máriát, Jézus Anyját, a mi Anyánkat, hogy utat találhasson az emberek szívéhez. Ez történik minden hiteles Mária-jelenési helyen: Isten szólongatja küldöttjén keresztül elveszett gyermekeit. És íme, szeretetlángos imádsá-gunkban is közvetíti felénk Őt, akit magunktól el nem érhetnénk, hogy „végül Isten legyen a minden mindenben”, s a Föld egy hatalmas, izzó szeretet-tűzzé váljon, az Istenbe szerel-mesek földjévé.

Elő kell készítenünk az utat ehhez a nagy átalakuláshoz. Segítenünk kell, hogy az emberek bűnbánatra jussanak, azaz elő kell készíteni az Úr útját, miként azt Keresztelő Szent János tette: „Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa”. Tudjuk azt is, hogy vannak, akik olyan mély sötétségben élnek, hogy nem képesek felismerni Isten igazságait. Ezért könyörögnünk és engesztelnünk kell, Jézus példája nyomán: „Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek”!

Folyamatosan kérnünk és könyörögnünk kell, hogy az Atya áldása szálljon a Kárpát-medencére. Imádkoznunk kell, hogy a Szeretetláng kiáradjon minden ember szívébe, a sátán megvakuljon és a gonosz erők visszaszoruljanak hazánk (és az egész világ) területéről. Ez az egyik dolog, amit tennünk kell. Ezt szerettük volna elősegíteni a Nemzeti Imanap megszervezésével (2004-2014 között minden évben január 18-án, Szent Margit ünnepén), az ingyenes „Imádságok Hazánkért imafüzettel és az elmélkedő füzetekkel, a különböző imaalkalmak szervezésével, stb.

A másik dolog pedig a keresztény (krisztusi) élet megélése és terjesztése. Isten át akarja hatni az élet minden területét. Bárcsak az Ő ihletése járná át a gazdasági és kulturális életet, bárcsak Ő inspirálná politikusainkat és tudósainkat! A szeretet és a békesség, a kiengesztelődés és a jóakarat járná át nemzetünket, az emberek jó elhatározásokat tennének és azokat végre is hajtanák, s a tudás, a pénz és a hatalom az emberek és közösségek jó céljait szolgálná. Mindez nem lehetetlen, de nekünk kell elkezdenünk. Nekünk kell segíteni a szegényeket, a tehetségeseket, nekünk kell virrasztani a betegek fölött, nekünk kell imádkozni vezetőinkért – és még hosszan sorolhatnám. Összefoglalva: elő kell jönni a katakombákból, kivonulni a hamis kultu-szokból (legyen az politikai, kulturális vagy bármilyen más természetű), s ha kell, kettős részt kell adni magunkból, tudván, hogy egykor a mennyben százszoros lesz a jutalmunk.

Ha így teszünk, valóban megtapasztalhatjuk a békesség és szeretet, az igazság és igazságosság világát, Isten országát, a Szeretet földjét.

Ennek érdekében szervezünk evangelizációs és missziós összejöveteleket, gyógyító szolgálatot és zarándoklatokat, cigány-missziót, stb. Könyveket jelentetünk meg, képzőművészeti kiállításokat szervezünk és igyekszünk átjárni a kulturális életet is egy krisztusi látásmóddal.

Mi a Szeretet földje? Egy szívünkben dédelgetett kép, de egyben Isten országának megvalósulása is közöttünk, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján.

 Ezt szolgáljuk a magunk eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt. Ezt igyekszünk elősegíteni minden lehetséges módon, ehhez keressük a munkatársakat, anyagi és lelki eszközöket, kutatjuk a lehetőségeket – és örömmel fogadunk minden új kezdeményezést ami Isten országának épülését szolgálja!

A „Szeretet földje” nem lelkiségi mozgalom, nem új kinyilatkoztatás hanem egy vízió, egy bennünket lelkesítő kép a megújuló Kárpát-medencéről. - Ha szeretnél részt venni munkánkban – vagy csak érdeklődsz – kérlek keress minket elérhetőségeinken. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel.: 06-30/33-88-245 (Sipos Gyula).

Építsük együtt Isten országát, a Szeretet földjét!

 Drága Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy járd át nemzetünket Szentlelked erejével, hozd el közénk a bűnbánat é as megújulás kegyelmét, hogy az egész országban kigyúljon a Szeplőtelen Szívű Szűzanya Szeretetlángja, az „összetartó szeretet tüze”, így a sátán megvakuljon, csatlósaival együtt eltűnjön innen, s eljöjjön közénk a Te országod, a Szeretet földje. Köszönjünk Istenünk, hogy meghallgatsz és megsegítesz minket. Ámen.

Részlet Sípos (S) Gyula: Mária titka című könyvből. Kapható Budapesten a Ferenciek terén néhány katolikus könyvesboltban, vagy megrendelhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levélcímen. (Ára 900 Ft)

You have no rights to post comments