Kindelmanné Erzsébet asszony és a Szeretetláng prófétai lelkülete - 2. rész

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2016. március 01. kedd

Erzsébet néni prófétai lelkülete

A Szeretetláng Lelkinapló tartalmazza azokat a prófétai üzeneteket, amelyeknek beteljesülését éljük napjainkban. „Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és megújul a Föld színe, mert: ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűz közbenjáró hatalma által történik.” (1963. március 24.) Érdemes tehát nyitott szívvel olvasnunk, elmélkednünk Erzsébet asszony életén és a naplóban leírt szavakon, mert így feltárul előttünk az a jövő, amelyet Isten készített számunkra.

A Lelkinapló igazolja írójának prófétai lelkületét. A prófétai lelkületű embert ugyanis nem az életmód, az öltözet, esetleg a csodák különböztetik meg a többi embertől. Illés és Elizeus sok csodát tett, Keresztelő Szent János ellenben nem tett egy csodát sem, mégis „az egész nép kiment hozzá”, hogy bűnbánatot tartson. Dávid zsoltárai prófétai módon hirdetik előre a Messiás életét, függetlenül attól, hogy szegény pásztorként vagy egy ország királyaként írta azokat. A próféták között volt tanult ember, a papi nemzetség tagja, de volt tanulatlan is. De mindannyian Isten iskolájába jártak, itt sajátították el a hivatásukhoz és küldetésükhöz szükséges lelkületet és kapták meg az erőt munkájuk elvégzéséhez.  Így volt ez a Szeretetláng látnokánál is: „Emlékezzél, fiatalkorodban is mindig tanulni szerettél volna, de erre nem adatott soha alkalmad. Én voltam, aki ezt nem engedtem, minden akadályt eléd gördítettem. Úgy tetszettél Nekem, hogy egészen tudatlan maradj. Nekem már akkor is terveim voltak veled, csak meg akartalak előbb érlelni a Magam számára. (…) Az Én iskolámba hívtalak felvételre. Leányom, most örülj nagyon és légy jó tanuló. A mester Én vagyok! Tanulj Tőlem! Én nem sajnálok semmi fáradtságot, egész nap veled vagyok, reggeltől estig. S ha szorgalmas leszel, eredményt fogunk elérni, és örömem lesz benned.” (Sz. L. 1962. április 8.)

 Minden prófétai elhívást kapott embert jellemzett azonban két dolog: önmaguk alkalmatlanságának és Isten nagyságának tudata, valamint a kitartó hűség Isten szavai mellett, függetlenül attól, hogy az célszerűnek, életszerűnek tűnt-e vagy sem. Mindannyiuknál ugyanaz a kiáltás visszhangzik: „menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok!” Erzsébet néni éppúgy látja magát, mint az előbb idézett Péter apostol. Ismeri saját rossz tulajdonságait – azaz önismerettel rendelkező ember -, többször említi a Lelkinaplóban hibáit. Jézus egyszer így válaszol neki: De a szeretet előtt nincs lehetetlenség. Erre Én elég példát adtam nektek. Erőszakos alaptermészeted átalakítom kegyelmeim eszközeivel, az alaptermészeted megmarad, de mindez a rossz természet, ha alárendeli magát isteni kezemnek; Én mesterművet alkotok belőle, csak hagyd Rám magad. Úgy mint a megtaposott szőlőszemek, mely az átalakulás után borrá lesz, és ebből lesz Szent Vérem. Te is az Én Szent Véremtől ittasulsz meg, de csak akkor, ha előbb átalakulsz, és mint a must kitisztulsz, vagy mint a búza, mely őrletés után lesz csak Szent Testemmé átváltoztatva, te is csak őrletés után változol át, és istenivé lesz nyomorúságos természeted. Ugye érted?” (Sz. L. 1963.09.24.)

 Erzsébet néni kétségkívül átment ezen az őrletésen, amely közben a gonosz lélek is újra és újra kételyekkel támadja és igyekszik őt elbizonytalanítani. Mégis, e szentéletű asszony éppúgy kitart Isten szavai és ihletése mellett, mint a bibliai próféták. Kinevetik, bolondnak tartják, lelki emberek elküldik, szavait félreértik – ő megy tovább hűségesen az Isten által kijelölt úton, még akkor is, ha minden porcikája, teste-lelke tiltakozik az újabb várható megaláztatás miatt. A Szűzanya prófétai szavai hajtják előre: „Tudod, olyan a Föld most, mint a vihar előtt a természet. És olyan, mint a tűzhányó, mely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít. Rengésével romba dönt maga körül mindent; ez most a Föld borzalmas helyzete! Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által, és Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. És Én, a Hajnal Szép Sugara, megvakítom ezt a sátáni, gyűlölettől elhomályosuló, kénes, bűzös lávájától megfertőzött világot, mely által a lelkek éltető levegője fojtó és halált okozó! Egyetlen haldokló sem kárhozhat el! Már kezd Szeretetlángom gyújtani. Tudod kislányom, meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével a választott lelkeknek. Borzalmas zivatar ez! Nem zivatar, hanem orkán, és pusztít. Még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban ott fogják érezni Szeretetlángom fel-felvillanó, és eget, földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjében Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradása által nyújtok.

 Ugye tudod, mit mondtam? Szeretetlángom szállást keres Heródes üldöztetése elől. Tudod, kik az üldözők? A gyávák, kik féltik kényelmüket, és az óvatosság és a restség, és okoskodás jelmezébe öltöztetve Szeretetlángom kioltására törnek. Úgy, mint a gyermek Jézus ártatlan kis testére, ahogy a Mennyei Atya gondot viselt, úgy fog most is gondot viselni Szeretetlángomra.” (SZ.L. 1963.05.19)

Az 1960-as évek elején még senki sem gondolta volna, hogy a televízión, rádión, filmeken, fiataloknak szánt zenéken és műsorokon keresztül a gonoszságnak ilyen hatalmas árja önti el a világot, kétségbe vonva minden emberi értéket. Még csak ezután történt az abortuszok tömeges engedélyezése, a homoszexualitás legalizálása, az erőszakos események megsokasodása, a drogfogyasztás tömegessé válása, stb. És ha most, 2002-ben[1] úgy érezzük, hogy talán már kifelé jövünk a nagy sötétségből, biztosak lehetünk benne, hogy ez a Szeretetláng kegyelmi hatásának (is) köszönhető.

 Erzsébet néni küzdelmével, hitével megindítja a mennyet, s miként Ábrahámnak, a „hite tulajdoníttatik néki igazságul”. A Szeretetláng ismerete egyre terjed, s bár időnként hegyek tornyosulnak előtte, legyőzve minden akadályt újabb és újabb területeket hódít meg az emberi szívekben és a földi kontinenseken egyaránt.

A Szeretetláng Lelkinaplóban leírt prófétai mondatok egy része már beteljesedett, más része teljesedőben van. A nagy látomás Magyarország – és több helyen a világ - állapotáról igaznak bizonyult. Az is, hogy milyen nagy bűnök terhelik nemzetünket és az ily, milyen módon lehet szabadulni alóla. Igazzá vált a kijelentés arról is, hogy minden különösebb egyházi jóváhagyás és segítség nélkül el fog terjedni az egész földön. Tudjuk, hogy a Lelkinaplót, vagy annak bizonyos részeit több mint húsz nyelvre lefordították, köztük a nagy világnyelvekre is. Igaznak bizonyult a kijelentés a Szeretetláng ügyét segíteni hivatott emberekről és szerzetesrendekről is. Mind a karmeliták, mind a Szentlélek Leányai szerzetesrend tagjai között voltak, vannak olyanok, akik szívükön viselik és segítik a szeretetlángos közösségeket.

 A Lelkinapló felmutatja a keresztény lelkiség alapjait: az aszkézist, az Istennel való egyesülés útját, a misztikát, az erények és a lemondás útját, az engesztelést és a keresztény missziós küldetés folytatását. Isten iránti hűségre és az Ő követésére hív – miként a próféták minden korban – leírja az Istentől elfordult emberek és a romos Egyház képét és megmutatja a megújulás útját.

 Nagy kijelentése a Szűzanya Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjáról teológiai értelemben is igaz és az Egyház tanításával megegyező. Alapjai megtalálhatók a Szentírásban, hiszen már Erzsébet látogatásánál is a Szűzanya által közvetített, a Szentlélek erejében jelen lévő Isten az, amely ujjongásra készteti az idős asszonyt és magzatát.

 Nincs próféta remény nélkül: a nagy megújulás, amelyről Erzsébet néni ír, mindannyiunk reménye. Olyan remény ez, amely Istenben nyeri el végső igazolását. Ennek jeleit láthatjuk magunk körül, s ha mi is Élő Szeretetlánggá válunk és beteljesítjük a Szeretetláng küldetését, bizonyos, hogy a megújulás gyümölcseit is élvezni fogjuk.

 [1] Ez a fejezet önálló füzetként eredetileg 2002-ben jelent meg.

(Megjelent Sípos (S) Gyula: Szeretetláng - egy világhírű magyar lelkiségről  című könyvben. Nyomtatott változata rég elfogyott, elektronikus formában ingyen elküldjük annak, aki kéri.)

 

You have no rights to post comments