Kis regula, azaz lelki út a Szeretetláng Lelkinapló tanítása szerint

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2016. január 12. kedd

E kis írás a lelki út céljáról és eszközeiről beszél elsősorban, ezért viszonylag kevés szó esik annak gyümölcseiről: békesség, szeretet, jóság, türelem, kedvesség, tisztaság, önmegtartóztatás... Meggyőződésünk azonban hogy aki követi az utat, megtapasztalja ezek megjelenését és kiteljesedését életében. Mert Krisztus követése olykor nagy küzdelembe kerül, de mégis áthatja a béke és szeretet, amely egyedül a krisztusi ember állandó jellemzője.

Bevezető

1. Az idők teljességében - amit Jóel próféta megjövendölt és amelyre Szent Péter apostol hivatkozott[1] - Isten újra és újra megerősíti az Örömhírt, amely Szent Fia, Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által mind-annyiunk ajándéka lett.

Istennek úgy tetszett, hogy megmutassa az embereknek azt a kegyelmi gazdagságot, amellyel Ő a gyermekei szívét eltöltheti. E célból Szűz Mária Szeplőtelen Szíve gazdagságáról fellebbentette az eddig azt takaró fátylat, hogy miként a jeruzsálemi templom függönye is kettéhasadt, úgy a Szentlélek legtökéletesebb templomának szentélye - Mária Szeplőtelen Szíve - is tökéletesen láthatóvá legyen az emberek előtt.

A Szűzanya szívéből a tökéletes Isten-szeretet és tökéletes emberszeretet lángja robbanó erővel - a Szentlélek erejével - tör az emberek felé, ezzel is beteljesítve a Fatimában adott ígéretet: végül Szeplőtelen Szívem győzni fog! Ez a hatalmas kegyelmi erő a Szeretetláng - ahogy azt Jézus és Mária Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet magyar asz-szonynak feltárta a köztük folyó belső lelki beszélgetésben. „Mondom neked leánykám: ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját.”[2]

Az Erzsébet asszony által leírtak teljessége a Szeretetláng Lelkinapló, amely tökéletesen tartalmazza a Mária Szeplőtelen Szívéből kiáradó kegyelem gazdagságát, természetét és hatását.

2. Miként Izrael népe jogosan állíthatja magáról, hogy a Szentírás szerint Isten kiválasztott népe - annak minden örömével és megpróbáltatásával együtt - aképpen a magyar nép is jogosan állítja magáról, hogy Jézus Anyjának kiválasztott népe, ennek minden örömével és megpróbáltatásával együtt. Mária országa vagyunk, amelynek biztos jele Szent István királyunk felajánlása: „Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgé-seimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”[3] Az Ég könyörgését meghallgatta, bizonyítva ezt azzal is, hogy a szent királyt Szűz Mária mennybevitelének napján szólította magához.

(A második felajánlásra 1317-ben került sor, ekkor Anjou Róbert Károly ajánlotta fel az országot Szepeshelyen a Magyarok Nagy-asszonyának. 1693. augusztus 15-én, a török idők végén ismét felajánlotta a király az országot, majd a millennium idején, 1896-ban Ferenc József apostoli király és Vaszary Kolos hercegprímás ajánlották hazánkat a Magyarok Nagyasszonyának...[4])

„A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk. - Ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé. Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. - Te pedig leányom, egész életed minden erejével és áldozatával óhajtsd szüntelenül az Én Országom eljövetelét, hogy Édesanyám Szeretetlángja gyulladjon, terjedjen a szeretet szikrái által.”[5]

Ennek következtében érthető és jogos, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szíve gazdagságát - mint Boldogasszony -, kiváltságos módon saját népe egy egyszerű és szentéletű asszonyán keresztül közölte.

 

A Szeretetláng

3. Isten minden teremtmény közül Máriának adta oda magát legjobban, tökéletesen egyesült vele. Hiszen az Ige megtestesülése lehetetlen lett volna e nélkül. Ezért elmondhatjuk, hogy Szűz Mária Szívében Jézus Krisztus tökéletesen jelen van. Amikor a Szűzanya megnyitja szívét felénk, akkor Jézust közli velünk. „...szállást kell keresned Szeretetlángomnak, mely maga Jézus Krisztus.”[6] (Fontoljuk meg, hogy ahányszor a Szentírás igéit szóljuk, titokzatos módon magát Jézust jelentjük ki.)

4. Jézus és Mária Szíve tökéletesen egyesült, ezért a belőle áradó láng valóban az „összetartó szeretet tüze”[7].

A Szeretetláng minden egyes megnevezése megmutat valamit annak gazdagságából. „Kegyelemmel teljes láng”, mert minden kegyelmet képes közvetíteni. Egyszerűségében „kis láng”, ugyanakkor „fénycsóva”, amely minden sötétséget bevilágít. „Új eszköz”, amellyel az Istennel való egyesülés elősegít-hető, „szent láng”, amely az életszentség felé visz és úgy erősödik, „szelíd fény”, mint Jézus, aki „szelíd és alázatos szívű”. „Édesanyánk Szeretetlángja” és „anyai szívem Szeretetlángja”, az anyai gyöngédség és bizalom teljessége, „csendes csoda”, mint Mária egész élete. „Noé bárkája”, amelyben összegyűlnek az Isten igazságát elfogadó emberek. Végül: „Jézus szeretetének lángja”, amely átjárja édesanyját, hogy rajta keresztül beborítsa az egész világot.

 

Célja

5. E hatalmas kegyelem célja, hogy:

a.) Átadja nekünk Mária Szívének gazdagságát. A Szűzanya életéről elmélkedve  és  az  ő  kegyelmét  kérve mindaz, ami Mária Szeplőtelen Szívét eltölti, a miénk lesz. „Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog hatni Szent Fiam engesztelésére”[8]. Ezért állandó könyörgésünk: Szűzanyánk! „Áraszd. Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most s halálunk óráján. Ámen.”[9].

b.) A Szeretetláng kegyelmeivel elősegítse az  Istennel való teljes egyesülést. Pál apostol kiált  fel így: „Élek én, de már nem én, hanem a  Krisztus él bennem.”[10] Azt reméljük, hogy „mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, az emberi érettségre, olyan életkorra, amelynek mércéje Krisztus teljessége.”[11] Erre biztat minket Jézus az egész Lelkinaplón végigvonuló imádsággal:

Drága Jézusom! Add, hogy

„Lábunk együtt járjon.

Kezünk együtt gyűjtsön.

Szívünk együtt dobbanjon.

Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen.

Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

Szemünk egymásba nézzen és összeforrjon.

Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.”[12]

„Ezt az imát teljesen magamévá tettem” - írja Erzsébet néni. Jézus azt mondta, „ezek az Ő örök óhajtásai. Azért tanított meg erre, hogy adjam tovább.” Az Üdvözítő hozzátette: „Ez az imádság is eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik Velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.”[13]

c.) Elősegítse Isten igazságának terjedését és az emberek megtérését. „Forduljatok mindannyian Szent Fiamhoz bűnbánó lélekkel! Akkor szereztek örömet Szent Fiamnak és nekem, ha gondoltok Szent Fiam Országára, és megtesztek mindent, hogy az eljöjjön mindannyiatok számára. Azért akarom kiárasztani Szeretetlángomat a földre, hogy lássátok az utat, amely Szent Fiam Országába vezet.”[14] Jézus mondja mindannyiunknak: „Ugye tudod, hogy meghívtalak különleges küzdő táboromba? Ne a világ vonzzon magához benneteket múló kényelmével, hanem az Én Országom eljövetele legyen földi életetek célja.” Megváltónk saját életét hozza például:

„Állandó vágyakozás töltötte be a Szívemet,  hogy a lelkek üdvözüljenek. Ez a vágy égjen, izzon bennetek is a lelkek után. Ne légy kishitű! Tudod, mit mondtam: Ha erős támogatásra van szükséged, menj és mondd: Atyám, erős atyai támogatásodra van szükségem! Ő feléd nyújtja erős atyai karját, csak kapaszkodj bele, de ne csak egyedül, hanem mindazokkal a lelkekkel, akiket reád bíztam.”[15]

d.) Elősegítse a Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve igaz ismeretét. Isten nem hagyott el minket, hanem minden örömünkben, bánatunkban velünk van és osztozni akar velünk az életünkben, hogy az ő életével teljesedjünk be. „Leánykám, téged vá-lasztalak ki, hogy isteni Irgalmasságomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségével, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól.”[16] Máshol azt mondja: „koldulok a ti szeretetetek után”[17]. Mária is feltárja szívét Erzsébet asszonynak: „Anya vagy te is. Én anyai Szívem tengernyi bánatát és szenvedését megosztom veled. (...) Ó gyötrelmeim, melyekkel látnom kell, mily sok lélek elkárhozik, a pokolba szédül! Segíts, kislányom, gyermekem!”[18]

e.) Elősegítse az Egyház szentségi élete fontosságának újra-tudatosítását. Erzsébet néni életében meghatározó volt a bűnbánat szentsége (gyónás), a napi szentségimádás, a szentmise és szentáldozás. Így vall erről:

„Közben elérkezett a szentáldozás ideje, lelkemben néma csend lett. Még a szívverésem is csendesebb lett, az Úr tért be lelkembe. Szavai még fülembe csengtek, de az egyesülés pillanatában lelkemben minden rezgés eggyé olvadt Istennel. Csoda ez, amely megis-métlődik mindennap, és újra mossa lelkemet az ő Szent vérével és táplál Szent Testének erejével, mely által képes vagyok lelkemtől távol tartani a gonosz minden cselszövését.”[19] E hitetlen korban újra bizonyítja Jézus, amit mondott: „Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital.”[20]

f.) Elősegítse közbenjáró, engesztelő, áldozatkész és imádságos közösségek létrejöttét. Jézus Krisztus így kiált a kereszten: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”[21] Ez minden közbenjáró, engesztelő mozgalom szíve. Ebből táplálkozik az első vértanú, István felkiáltása: „Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!”[22] Ezt visszhan-gozzuk mindannyian az engesztelő imádság számtalan formájában. Az Úr Jézus Krisztus örök hivatását - aki vállalta, hogy engesztelő áldozat legyen mindannyiunkért - éljük meg, mutatjuk be és bontakoztatjuk ki a jelen kor sötétségében. „Bárcsak az Én Szívemnek szentelt lelkek mind vágyódnának utánam, akkor megnövekedne az Én engesztelő táborom.”[23] Igen Uram, vágyódunk utánad, és azt szeretnénk, hogy még sokan vágyódjanak utánad! Ezért kiáltunk az Örök Atyához irgalomért általad, hogy a bűnösök megtérjenek és éljenek! Szűzanyánk, áraszd ki Szeretetlángod kegyelmi hatását ránk és az egész emberiségre. hogy minden szív felismerje Krisztust, a Te Fiadat, akit az Atya küldött engesztelésül mindannyiunk bűnéért. Áradjon ki ránk a Szeretet Szent Lelke a bűnbánat kegyelmével. hogy mindannyian megtérjünk és éljünk! Ámen.

Isten a kiengesztelődés szolgálatát bízta ránk. Ezért írja Pál apostol: „Krisztus szeretete sürget minket. Mindez pedig Istentől van, aki Krisztus által kiengesztelt minket önmagával és nekünk adta a kiengesztelés szolgálatát. Mert Isten volt az, aki Krisztusban kiengesztelte magával a világot, úgyhogy nem számította be bűneinket, és ránk bízta a kiengesztelés igéjét. Mi tehát Krisztus követségében járunk, s maga Isten buzdít általunk, Krisztusért kérünk benneteket, engesztelődjetek ki Istennel!”[24]

Ezt a szolgálatot teljesítjük imával, jó példával és az Örömhír megvallásával az emberek előtt. „Szükségem van áldozataid meghozására, hogy a Mi közléseink lendületét és megbántott Szent Szívem engesztelését szüntelenül így szolgáld!”[25] - mondja Jézus. A Szűzanya hozzáteszi: „Az engesztelő órák idején a Sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért.”[26]

g.) A Sátán megvakításával Isten országának kiteljesedését elérje. Az Isten Szeretet, és aki Istenben van, abban Isten van jelen.[27] A gonosz lélekben nincs szeretet. (Szent János levelében: az ördög azért jött, hogy az Isten munkáját lerontsa.) Ahol a szeretet erős, ott a Sátán nem tud működni, „nem látja” áldozatát, fegyverei - gőg, hazugság, kísértések - kicsorbulnak. A Szeretet fényességében a sötétség megvakul, mert azt be nem fogadhatja. Jézusról írja Szent János apostol: „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta.’’[28] A sátán számára felfoghatatlan, befogadhatatlan, „láthatatlan” a szeretet. Világosságától „vakká lesz”, tehetetlenné vele szemben.

Így van ez ma is. A Szűzanya mondja: „Tudod a Föld most olyan, mint vihar előtt a természet és olyan, mint a tűzhányó, mely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít. Rengésével romba dönt maga körül mindent. Ez most a Föld borzalmas helyzete is. Forr a gyűlölet krátere. Gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. S Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a Sátánt. Megszabadítom ezt Sátán gyűlöletétől elhomályosult és kénes, füstös lávájától megfertőzött világot, melynek következtében lelkeket éltető levegője fojtó és halált hozó lett. Egyetlen haldokló sem kárhozhat el!”[29] És később Mária hozzáteszi: „Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Mert a Sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.”[30]

Akiben a Szeretetláng - a tökéletes Isten- és emberszeretet, azaz maga Jézus Krisztus - világít, az a gonosz minden támadását kivédi. „Vigyázz! A gonosz észrevétlenül akarja magát bevenni a lelkedbe, és mint ragadozó, el akarja szívni lelked erejét.”[31]

 

Eszközei

6. „Leánykám, az Én tanításom egyszerű és gyermeteg. Én nem a tudomány nyelvén szólok hozzátok, az még senkit sem üdvözített. Az Én egyszerű, gyermeki lelkekbe elhintett és elplántált tanításomat fogadjátok el. Az Én tanításom az egyszerű és ártatlan, semmit sem latolgató gyermeki lelkeké, kik ámulattal hall- gatnak és hisznek Nekem. Látod, ilyeneké az Én Országom, a hitet befogadók sokaságáé.”[32] - mondja Jézus. E tanítás befogadásához és elmélyítéséhez is egyszerű, minden korban ismert és mindenki által gyakorolható eszközeiket kínál az Úr és a Szűzanya: „bűnbánat, imádság, böjt, önmegtagadás, engedelmesség...”[33]

7. (Bűnbánat) Bűnös voltunk felismerése és a bűnbánat tartása az újjászületés kezdete. Mindannyiunknak mondja Jézus, amit egykori hallgatóságának: „De ha nem tartotok bűnbánatot mindnyájan, ugyanúgy elvesztek.”[34] A bűnbánattal válik lehetővé Isten szeretetének kiáradása. „Szívednek minden dobbanásában legyen benne a bűnbánat. Minden lélegzetvételnél az Én szeretetemet lélegezd be és a kilégzésnél add tovább felebarátodnak.”[35] Így tett Jézus még a keresztfán is, amikor „kilehelte lelkét”, a Szeretet Lelkét az egész emberiségre.

„Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat! Ezt kérem tőletek. A bűnbánat szava az, amely felhallatszik mennyei Atyám trónjához, ez az a szó,mely visszatartja tőletek Atyám büntető kezét.”[36]

Jézus panasza minden korra igaz volt, de talán most leginkább: „Mert akiknek felkínáltam kegyelmeimet, azok úgy félnek, mintha Én bajt, szerencsétlenséget hoznék számukra. Kislányom! (És hangja szá-nalmasan csengett felém.) Fogadd el kegyelmeim bőségét! Imádj és engesztelj mások helyett is! Kérj számukra sok kegyelmet! Panaszos szavai szívemet igen nagy bűnbánatra indították. Az Úr arra kért: Bánd mások helyett is!”[37]

A bűnbánat közösséget teremt Istennel, sőt másokat is e közösségbe vonz. „Erzsébetem, tudod, hogy nem régen szívet-lelket cseréltem veled. Ez azt jelenti, hogy az Én Szent Vérem árán bűneidet már megvásároltam tőled: De hogy a te felajánlásod ne legyen értéktelen, úgy fogadom el ezt most tőled, hogy másoknak: fizess te az Én nevemben. Érted? A te bánatod által a lelkek tömegesen tökéletes bánatra indulnak.”[38]

8. (Önmegtagadás) „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.”[39] - tanítja Jézus. Erzsébet néni élete során komolyan törekedett az önmegtagadó életre. Jézus segítségével nagyon szigorú napirendet állított össze, amit időről időre még fokozott is a sok gond és munka, ami reá szakadt. Mindez nem cél és értelem nélkül történt. „Leányom, sok önmegtagadást kérek tőled hogy sok kegyelmet adhassak helyette. Szüntelenül lobogjon benned az áldozat, imádság, önmegtagadás szelleme. Tudj hallgatni szünet nélkül, mert Isten szava csak így fog szólni tovább is benned.”[40]

9. (Áldozathozatal) Jézus olykor igen nehéz áldozatokat kér követőitől. Mindez azért történik, hogy olyanok legyenek, mint ő, aki „isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel (...) megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”[41] Ezért kéri Erzsébet nénitől - és tőlünk is, teherbírásunk mértéke szerint: „Áldozataid mindig frissen izzók legyenek. Kislányom, fokozni szeretném benned kegyelmeimet, de ehhez előbb fokozott áldozatvállalásod szükséges. Megkérlek, fogadd el kérésemet, légy nagyon szerény, mondj le minden örömödről, élvezetedről, melyekkel nem Engem szolgálsz. Mondj le a szórakoztató könyvekről, kedvenc zenéidről, a társaság kereséséről, sétáidon pedig csak az Én kínszenvedésemről elmélkedj. Böjtjeidet szeretném még fokozni, ha te is elfogadod. Ne add át magad semmi élvezetnek. Reggelid és vacsorád szerényen csak kenyér és víz legyen...”[42]

„Áldozat nélkül nincs előmenetel.”[43] Az Isten báránya így vall önmagáról: „Én az Áldozat vagyok, és szünet nélküli áldozatok vállalásával végeztem megváltó munkámat.”[44]

10. (Virrasztás) Jézus egész napos munkája után többször az éjszakát is virrasztásban töltötte, az Atyával való szerető együttlétben. Ebben szemlélte elkövetkezendő munkáját, s erőt nyert, miként az Olajfák hegyén is, amikor az angyal megerősítette a szenve-désre.[45] Az Úr maga erősít meg minket a virrasztásban: „Az Úr Jézus azelőtt úgy kért, hogy 2x1 órát virrasszak, most az Úr kegyelméből, mióta a szeretet tüze éget, nincs se éjjelem, se nappalom, minden kevésnek látszik előttem, amit viszonzásul az Úrnak adok. Az éjszakai pihenésem idejét éjféltől reggel ötig átvirrasztott imában töltöm. Azután a templomba megyek, és ott folytatom az Úr imádását, majd a 7 órai szentmisén magamhoz veszem az Úr Szent Testét. A nappal a családom segítségében telik el, melynek idején is az Úr jelenléte tölt el oly mértékben, hogy azt kell éreznem, lelkem túlszárnyalja testi erőm működését, mert lelkem megszakítás nélkül az Úrnál időzik.”[46]

11. (Alázatosság) „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” - mondja Jézus a tanítványainak a Szentírás tanúsága szerint.[47] Ezt mondja a Szűzanya is: „Légy az a lélek, aki mindig csak az alázatosságot keresi. Akik téged tisztelnek, szeretnek, azoktól menj jó messzire, és csak a megvetést keresd. Szeresd azokat, akik rosszat mondanak rólad, és azokat akik félreértenek.” Jézus így folytatta: „Ez az Én tanításom. Ezt cselekedd! Adok Én időt és alkalmat, hogy a feladott leckét gyakorold. Megváltó munkámban való részvételeddel ezeket a lelkeket, akik megvetnek és félreértenek Engem, kell Közelembe hoznod. Nem könnyű, de a mi kezünk együtt gyűjt. Aki pedig velem gyűjt, az biztos eredményt ér el. Még ha a látszat nem is mutat eredményt, akkor is biztos lehetsz benne. Kérjétek Atyámat az Én nevemben, Ő megadja nekem, amit Általam kértek. Csak legyetek bizalommal, és Szent Szűzanyám Szere-tetlángjára hivatkozzatok, mert ő lekötelezi a Három isteni Személyt. Az őáltala kért kegyelmeket megkapjátok. Ő a Szentlélek Mátkája, és szeretete úgy felemeli a világban kihűlt szíveket, lelkeket, hogy felébredve, megerősödve felemelkedhetnek Istenhez.”[48] Igen, az igaz alázatosság mindig Istenre mutat és Tőle várja a megoldást. Igen, az igaz alázatosság magát megalázza, hogy Isten felmagasztalódjon. Igen, az igaz alázatosság meghajlik az emberek előtt, hogy azok - támadástól nem tartva - megnyíljanak az Úr felé, hogy végül az „Isten legyen minden mindenben.”[49]

12. (Bizalom) Bizalmunk Jézus győzelmében gyökerezik. „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.”[50] Szent János apostol így ír az istengyermeki bizalomról: „Szeretteim! Ha a szívünk nem vádol minket - és ha vádol is, Isten nagyobb a szívünknél és tud mindent -, bizalmunk van Istenhez, és bármit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte.”[51]

Milyen könnyen elfelejtjük ezt! „Látod, milyen vagy! Már megint magad vesződöl ügyes-bajos dolgaiddal. Miért nem hozod Hozzám? Úgy teszel, mintha egyedül is tudnál valamit tenni. Tanuld meg már végre, hogy bizalmamba férkőzve mások számára is elérsz mindent. Szedd össze felebarátaid nehézségeit, a családod zökkenőit, és Én mindent elintézek neked. Higgy hatalmamban! Ha nem bízod Rám ügyedet, hogyan intézzem el azokat? Feltétlen bizalmadat kérem!”[52]

13. (A vágyról) A vágy hatalmas erő, törekvés, amely végbeviszi azt, amire irányul. Az Úr figyelmeztet, aki bűnös vággyal néz asszonyra, már vétkezett vele.[53] A testi ember bizony testiekre vágyik,[54] míg a lelki ember lelkiekre vágyik, törekvése gyümölcse élet és béke.[55] Jézus mondja: „Szentséges Szívemből is Vér és Víz folyt ki reátok, és a hatalmas vágy, mellyel ezt tettem értetek. Tudod-e, mi a vágy? Ez csodálatos, érzékeny eszköz, mely még a legtehetetlenebb embernek is birtokában van, és mint csodás eszközt használhatja fel a lelkek megmentésére. A fontos az, hogy a vágyát egyesítse az Én oldalamból kifolyó Szent Véremmel. Leánykám, fokozd vágyaidat minden erőddel, mert ez sok lelket ment meg!”[56]

14. (Hallgatás) Mennyi bűnt követünk el a nyelvünkkel! Szent Jakab apostol találóan mondja: aki nyelvével nem vétkezik, az már tökéletes![57] Bizony, aki pedig „vallásosnak tartja magát, de nem fékezi a nyelvét, hanem megcsalja saját szívét, annak hiábavaló a vallásossága.”[58] Ezért mondja Jézus Erzsébet asszonynak is: „Tudod ki az igazi bölcs? Aki sokat hallgat. Az igazi bölcsesség a hallgatás talajában érik meg, és csak a csendben tud begyökeresedni. Azért tanítalak. Én a te Mestered vagyok. Én is harminc évi hallgatással készültem háromévi működé-semre. Mivel Én a te mestered vagyok, Mellettem te is bölcs leszel. Csak akkor szólj, ha megadom erre a jelet. És csak úgy mondd, ahogy Tőlem tanultad, és úgy, ahogy Én mondanám. Szóval Engem utánozz! Meglátod, a kevés szó hoz igazán sok és jó gyümölcsöt a lelkekben.”[59]

15. (Engedelmesség, harc) Nincs élet szenvedés nélkül. Jézus, „bár Isten fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett és amikor eljutott a beteljesedéshez, örök üdvösség forrása lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki.”[60] Ennek örömében lehet részünk. „Életed pergamenjére, mikor megszülettél, ráírtam a szenvedést, és végig azt írom rá most is, de kegyelmemmel megvilágítottam, hogy lásd az értékét. Minél közelebb jössz Hozzám, annál jobban rád ragyog fényességem. S amikor megérkezel, látni fogod a Szentháromság trónja előtt soha nem múló és nem halványodó értékét. Én ott előhívom, és csodákkal telített érdem lesz belőle. Ez az átváltozás az Én érdemeimmel egyesítve és a Szeretet Lelkének megvilágosítása által gyönyörűséges élveze-tekbe engedi elmerülni lelkedet.”[61]

Isten és az Egyház - mint Krisztus teste - iránti engedelmesség megtanulása Erzsébet néninek is szenvedéssel járt. De mindannyiunknak bűnökkel kell meg-harcolnunk. Rajtunk a kevélység, az önigazultság, a jóra való restség, a kényelemszeretet terhe. „Ne engedjétek úrrá lenni magatokon a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, amely lelketekbe férkőzik. Koptassátok le magatokról legalább ti minél előbb azt a szörnyű, kétségbeejtő bűnt, melyről nem akartok tudomást szerezni. A Sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni Fény útját, hogy az be ne hatoljon és ennek a Fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok. Jöjjetek hozzám, kik a jóra való restséggel terhelve vagytok, Én leveszem vállatokról, és megkönnyítelek benneteket! Az Én Testemnek vétele segíthet csak ki ebből a gonosz által oly gondosan feltorlasztott sötétségből. Csak engedjétek át magatokat Nekem!”[62]

„Ne legyetek kényelemszeretők és gyávák, és ne hitessétek el magatokkal és másokkal sem, hogy nincs értelme semminek. Van! Csak könnyebb kényelemben várni a vihar elülését, mint viharba menni és lelkeket menteni. Nem kell nektek semmiféle példázgatás. Tudtok ti mindent, csak cselekedjetek már! Ez a tétlenség a Sátán, a bűn melegágya.”[63]

„Akarjátok észrevenni, hogy ez az Én akaratom. Ezt a belső mártíromságot a Sátán nem tudja megakadályozni. Ez a harc a lelkek mélyén bőséges gyümölcsöt hoz, mint Értem elviselt mártíromság. Imádkozzatok és virrasszatok, és jöjjetek össze ketten-hárman, s így vegyétek fel a harcot a sötétség fejedelmével, pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem volna mennyei Atyátok az égben, ki figyel rátok. Vágyaitokkal öleljétek át a Földet! Áldozataitokkal, amelyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen. Csak bízzatok bennem!”[64] A harcban sohasem vagyunk egyedül. „Legyen fellépésed nagyon alázatos, bátor és határozott. Én veled megyek. A Szeretet Lelkének birtokában vagy, az Ő ereje kísér és megvilágítja azok lelkét, akikhez menned kell.”[65]

 

Meghívás és ígéret

16. Erzsébet asszonynak - elhívása kezdetén - az Úr adott egy álmot Magyarországról. De ez a kép a Föld minden országára és népére igaz. Azt látta, hogy az ördögök egy vasszerű fekete koronggal lefedik a Magyarok Nagyasszonya országát. Ez a korong hét lemezből volt összerakva - a hét főbűnből (kevélység, fösvénység, bűnös érzékiség, irigység, torkosság, harag, lustaság.) Isten és a Szűzanya arra hív mindannyiunkat, hogy - a Szeretetláng kegyelmével - koptassuk le, tisztítsuk meg az országot ettől a hét korongtól, az azt lefedő bűnök sokaságától. Erzsébet néni így írja le reménykedését: „Álmomban én is jól szemügyre vettem a korongot (...) észrevettem, hogy a szélénél kis hajszálnyi átlátszó rés van. Miután ezt észrevettem, nagy megkönnyebbülés vett erőt rajtam. Elhatároztam, hogy szólok a többieknek, nincs minden elveszve. Csak fogjunk hozzá a fekete lap eltávolításához, mert úgy érzem, sikerülni fog.”[66] Nem tagadhatjuk, Erzsébet asszony nagy buz-gósággal fogott hozzá a munkához, s folytatta is egész életén át.

Drága mennyei Atyánk, kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy amit a Te munkádban Erzsébet asszony elkezdett, mi folytathassuk és bevégezhessük a Szeretetláng kegyelmével a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére! Ámen.

Isten ígéreteiből tudjuk, hogy nem a Sátáné az utolsó szó. Jézus győzött a keresztfán és az Ő nevében mi is győztesek vagyunk. Ezt a biztatást adta a Lelkinapló írójának és nekünk is: „Közben sokat beszélt velem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről, mely szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja erejével a Földet, s ez a nagy csoda, melyre felfigyel az emberiség. Ez mind a Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. (...) Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és megújul a Föld színe, mert ‘...ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett.’ A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűz közbenjáró hatalma által történik.”[67]

17. Pál apostol írja Timóteusnak: Szítsd fel magadban a kegyelmet, amely kézföltételem folytán benned megvan.[68] És ugyanő figyelmezteti is: „Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, Timóteus fiam, hivatkozva a rád vonatkozó, egykori jövendölésekre, hogy azokban bízva harcold a jó harcot, s tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, s így hajótörést szenvedtek a hitben.”[69] Ez a figyelmeztetés vonatkozik ránk is, akik a Katolikus Egyház szeretetében - és annak illetékességét mindenben elfogadva - a fenti tanítást hisszük és elfogadjuk.

Ezért ránk is vonatkozik, ami Erzsébet asszonyra: „...meríts erőt a sok kegyelemből. Azért halmoztalak el, hogy ha újabb kételyek törnek rád, lelkedben égjen már Szeretetlángom kiolthatatlan Tüze, melyről most már láthatod, milyen csodálatos.”[70]

Úgy legyen.

1998. M.I.N.D.

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján.

Megjelent előszö ingyenes füzetben, majd később az Élő Szeretetláng című könyvben.
 [1] Jóel 3., Ap.Csel 2.

 

[2] SZ.L. 1962.08.01.

[3] Szent István király legendája Hatvik Püspök lejegyzésében

[4] Azóta megtette ezt Erdő Péter bíboros úr is – a szerk.

[5] SZ. L. 1962.04.17.

[6] SZ.L. 1962.08.31.

[7] SZ.L. 1962.04.13.

[8] SZ.L. 1962.08.01.

[9] SZ.L. 1962. október

[10] Gal. 2. 20.

 

[11] . Ef. 4. 13.

[12] SZ.L. 1962.05.04.

[13] SZ.L. 1962.05.04.

[14] SZ.L. 1966.04.09.

[15] SZ.L. 1962.08.08.

[16] SZ.L. 1962.05.04.

[17] SZ.L. 1963.01.06.

[18] SZ.L. 1963.01.08.

[19] SZ.L. 1966.03.17.

[20] János 6. 53-54.

[21] Lukács 23.34.

[22] Ap.Csel. 7. 60

[23] SZ.L. 1962.05.04.

[24] 2. Kor. 5. 14, 18-20

[25] SZ.L. 1965. szeptember

[26] SZ.L. 1962.09.29

[27] Lásd lJános levél

[28] János 1. 4-5

[29] SZ.L. 1963.05.19.

[30] SZ.L. 1963.10.27.

[31] SZ.L. 1962.05.17.

[32] SZ.L. 1963.05.19.

[33] Ezen eszközök használatához ígéretek is kapcsolódnak, amelyek olvashatók a Lelkinaplóban.

[34] Lk. 16. 3.

[35] SZ.L. 1962.05.02.

[36] SZ.L. 1964.10.08.

[37] SZ.L. 1963.01.06.

[38] SZ.L. 1966.04.14.

[39] Mk. 8. 35.

[40] SZ.L. 1962. május

[41] Fil. 2. 6-8.

[42] SZ.L. 1962.05.02.

[43] SZ.L. 1964.10.08.

[44] SZ.L. 1964.10.08.

[45] Lk. 22. 43.

[46] SZ.L. 1965.07.17.

[47] Mt. 11. 29.

[48] SZ.L. 1962.10.19.

[49] 1Kor. 15. 28.

[50] Jn. 16. 33.

[51] 1János 3. 20-22

[52] SZ.L. 1962.08.01.

[53] Mt. 5. 28.

[54] Róm. 8. 5.

[55] Róm. 8. 6.

[56] SZ.L. 1962.08.06.

[57] Jak. 3. 2.

[58] Jak. 2. 26.

[59] SZ.L. 1962.08.16.

[60] Zsid. 5. 8.

[61] SZ.L. 1963.05.19.

[62] SZ.L. 1962.08.07.

[63] SZ.L. 1962.08.08.

[64] SZ.L. 1962.08.07.

[65] SZ.L. 1962.12.01.

[66] SZ.L. 1962.05.23.

[67] SZ.L. 1963.03.24.

[68] 2Tim. 1. 6.

[69] 1Tim. 1. 18.

[70] SZ.L. 1962.08.01.

You have no rights to post comments