Pataki Mihály Mária: Emlékeim a Szeretetlángnak az eljövendő jövőre vonatkozó tanításaiból

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. május 12. szerda

Piusz testvér éveken keresztül volt Erzsébet asszony közvetlen munkatársa és segítője. Most egy újabb részletet közlünk a visszaemlékezéseiből:

- Úgy negyven éve kérdezgettem Erzsébet asszonytól: Mi lesz az emberiség sorsa?

 - Szűzanyánk szerint: „Napjaink igénye a jövő reményében: Tiszta, nyitott lélek szükséges – az elkövetkező jobb világ reményében – ezen átmeneti korban, a felkészülés korszakában.”

E két sornyi közlemény több megfontolandó megállapítás tartalmaz:Megtudhatjuk, hogy várnunk kell egy a miénknél jobb világot, mert még csak átmeneti korban, a felkészülés korszakában vagyunk.

A jelenlegi átmeneti kort és az elkövetkező jobb világot, a remény isteni erénye köti össze.

Viszont a jövőért szorgoskodóknak – reménykedve - már most is tiszta- és nyitott-lelkületűeknek kell lenniük.

Máskor Erzsébet asszonyon keresztül Szűzanyánk (nekem, aki lejegyeztem) következőket mondta:

- „Nem kívánok a Szeretetlángomnak külön kegyhelyet, mert azt szeretném, hogy minden ember szíve-lelke egy-egy kegyhely legyen, ahova Szent Fiam az ő bőséges kegyelmeit állandóan beáraszthassa.”

- Első kérdés az, hogy a kegyhellyé válás Szűzanya általi kívánalma, a felkészülés idejére, a majdan elkövetkezendő jobb világ korszakára, esetleg mindkettőre érvényes?

Szerintem, Szűzanya azon óhaja, hogy „egyszemélyes kegyhelyekké” váljunk már most is követelmény! A tiszta és nyitott lelkeknek olyan két lábon járó ember-kegyhellyé kell alakulniuk, akik szeretetből - mint zarándokok -, mindenhová magukkal viszik Jézust, és annak másokra is kitöltekezni óhajtó kegyelmeit.

Nem tudom, hogy érthető-e? Ezidáig, az volt a rend rendszere, hogy a zarándokok áldozatot hozva maguk keresték fel a megszentelt helyeket, búcsújáró templomokat. Miért, miért nem, mára már úgy tűnik, hogy e lehetőség mellett arra is szükség van, hogy a kegyhely, - mint felszentelt egyszemélyes intézmény – maga induljon el az egész társadalom felé…

 „(…) mert azt szeretném, hogy minden ember szíve-lelke egy-egy kegyhely legyen, ahova Szent Fiam az ő bőséges kegyelmeit állandóan beáraszthassa.”

Amennyiben Szűzanyánk ezen óhaját olvassuk, akkor könnyen beláthatjuk, hogy még elég kevés ember szíve és lelke tükrözi mindezt. (Legalább is nekem kívülről szemlélve ez a benyomásom, de lehet, hogy tévedek!) Pedig nyilvánvaló, hogy már most is szükség van a Szűzanya Szeretetlángját sugárzó tiszta és nyitott lelkű apostolok lélekmentő tevékenységére. Mert különben, hogyan is érhetnénk el a majdani „elkövetkező jobb világba”, ahol is általánossá fog válni a mindenkire kiterjedő „egyszemélyes kegyhely lelkület”.

- Második kérdés, hogyan lehetünk olyanná, akinek a szíve-lelke kegyhely?

Mindenekelőtt tisztaságra törekvőké és nyitott lelkűekké kell válnunk. Miként lehetséges mindez? Erről szól Szeretetláng Lelki Napló minden sora. Erzsébet asszony megrendítő hősiességgel megszenvedett életútja, átalakulása, kijelenthetem megszentesülése példázza mindezt. Igen, Erzsébet asszonyhoz hasonlóan mindannyiunknak a saját élethelyzetünkben kell megtanulnunk, (sőt be is kell gyakorolnunk) Jézus Krisztus kegyelmeinek felismerését, elfogadását, megtartását és továbbadását. Nos, ez a lelki-szívbéli átalakulás nekünk embernek lehetetlen, de a jó Istennek minden lehetséges!  Még az is, hogy a Belőle való részesedésünk által, ingyen kegyelméből, a fogadott Istenfiúságunk ajándéka révén; kegyhelyévé, krisztushordozójává tegyen bennünket. Például, téged, vagy engem…

A Szeretetláng Lelki Napló megörökíti Jézus Krisztus óhajtásait, amikor azt kéri tőlünk:

„A mi lábunk együtt járjon,

a mi kezünk együtt gyűjtsön,

a mi szívünk együtt dobbanjon,

a mi bensőnk együtt érezzen,

elménk gondolata egy legyen,

fülünk együtt figyeljen a csöndességre,

szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,

a mi ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az Atyához!”

Nos, aki ily bensőséges odaadottsággal igyekszik lelke titkos szentélyében lakó Krisztusával együtt élni, (járni, dolgozni, szívlelni, érezni, gondolkodni, figyelni, szemlélni, irgalmasnak lenni,) az a legjobb úton jár, afelé, hogy szíve-lelke ember-katedrálissá váljék!

Erzsébet asszony az elkövetkező jobb világról azt mondta:

„A Szeretetláng hatására majdnem mindenki misztikus lesz. Olyan kevesen lesznek a nem misztikusok, mint ahogyan most egy-két misztikusról itt vagy ott hallani. De ezek is jó emberek lesznek, tiszta és nyitott lelkűek csak éppen kevésbé érzékelik közvetlenül az Isten jelenlétét életükben.” 

- Érdekes jelenséget mesélt Erzsébet asszony nekem, amely szintén az elkövetkezendő jövővel lehet kapcsolatban.

- A kertben történt. Faleveleket, hulladékot, szemetet égetett. Beesteledvén a már elhamvadt tüzet és füstölgő zsarátnokokat jó vastagon – nehogy bajt okozzon – földdel takarta le. Csak ezután sietett el az esti misére. Már három nap is eltelt, amikor kertjében a kis halom körül szorgoskodott. Egyszer csak váratlanul és hirtelen, ebből a kicsi tűzhányóból hatalmas lángoszlop lövellt fel az égre, oly magasan, hogy a lángoszlop csúcsát nem is látta.

Ekkor Erzsébet asszony lelke mélyén megszólalt a Szűzanya:

„Most azt mutattam meg neked, hogyan fog Szívem Szeretetlángja az egész világon fellobbanni és diadalmaskodni!”

- Az égi közlések egyetlen hitelesítője az, ha idővel valósággá válnak. Többnyire, előre ki sem nagyon következtethető az, mit is rejteget a néhány szóval körülírt helyzet vagy esemény.

Igazán nem tudom, hogy ez az égi érő fellángolás a napjainkban és hazánkban várható Szeretetláng megújulás képes elbeszélése lenne? (Bocsánat, de ezidáig én ezt nem igen érzékeltem!)  Vagy talán a majdani, oly sokak által előre jelzett „Nagyfigyelmeztetés” az egész emberiséget megrendítő rendkívüli kegyelmi kiáradására vonatkoztatható? Vagy talán mindkettőre?

Majd meglátjuk. Már aki még tanúja lehet egyiknek vagy a másiknak, esetleg mindkettőnek…

Megjegyzések:

- Ez a kistanulmány szigorúan csak tanúságtétel, nem keverendő össze a hivatalos Szeretetláng Lelki Napló által jóváhagyott magánkinyiltakoztatással. Csupán az én magán „magánkinyilatkoztatásom”, se több se kevesebb!

- kegyhely (főnév) Vallási: Kiemelt vallási jelentőségű hely, búcsújáró hely. A szent vagy híres személy sírja vagy emlékhelye, ahol csodás jelenségek történtek, illetve történnek…

Szentistvántelep 2021. május 11. P.M.M. Piusz testvér

 

You have no rights to post comments