Kilenced hazánkért, missziónkért és a kápolnáért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2016. december 08. csütörtök

Ma (december 8., Szeplőtelen Fogantatás ünnepén) imakilencedet kezdünk hazánkért, a Szeretet Földje Misszió minden ága-bogáért, közösségeinkért és különösen is a törökbálinti Szeretetláng kápolna és a hozzá tartozó ház megvételéért, felújításáért. Szeretettel hívunk benneteket, kapcsolódjatok bele, hogy közösen esdjük ki Isten kegyelmét a Szűzanya közbenjárásával egyházunkra és hazánkra. Ima-ajánlatként felteszem a közös közbenjáró imánkat mindannyiunkért, de lehet mást is imádkozni, a lényeg, hogy lélekben egyek lehessünk:

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért

1. - Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük a kegyelmet, hogy szabadíts meg minket a sátán és a gonosz lelkek minden hatásától és befolyásától, hogy egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség...  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

2. - Jézusom, Te mondtad: “Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most nevedben kérjük az Atyától a kegyelmet, hogy minden testi és lelki betegségtõl meggyógyulhassunk és egészségesen, a Te hatalmad jeleként élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

3.- Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a kegyelmet, hogy minden erõtlenségünkbõl, gyengeségünkbõl, hitetlenségeinkbõl, reménytelenségeinkbõl és szeretetlenségeinkbõl emelj ki minket, hogy Általad erõs, a Te mértékedet tartó és szeretetteli életet élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlen iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bûnösökhöz is. Add meg nekünk Szûz Mária Szeplõtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szeretõ Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket.

Szent József, az Úr Jézus nevelõatyja, könyörögj érettünk. (Pio atya nyomán)

Fohászok

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Szűzanyánk! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, ámen.

Hozzászólások   

#1 Keresztelő 2016-12-11 19:48
Örök Atya, kérünk téged, hallgass meg minket, a gonosz ellenségtől oltalmazz minket.
Édes Jézusunk öt szent sebéért, az abból kifolyó drága Szent Vér és Víz kegyelméért irgalmazz nekünk. Mosd le rólunk bűneinket és vétkeinktől tisztíts meg.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Édes Jézus! mi, akik lelkünk alázatában előtted imádkozunk, nagyon szeretünk. Ebben a szeretetben kérünk, édes hazánk, Magyarország bűnből való megtéréséért, és hogy eszményi óhajunk, a Szent Korona a jövőben is egyesítse, közös anyánknak a magyar Földnek kebelén összeölelkezett en, az ő és egymás iránt érzett áldozatos és tevékeny szeretetben, hazánk minden gyermekét.
A Szeplőtelen Szent Szűz szeretetlángja diadalára, Isten dicsőségére, aki Atya Fiú Szentlélek, Teljes Szent Háromság, Egy és Örök és Igaz Isten.

Üdvözlégy Királynő, irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Óh irgalmas, óh kegyes, óh édes Szűz Mária!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

Édes Jézus áldd meg rajtunk hitvallásunk szavait, Péterrel kiáltjuk, Uram adj nekünk alkalmas hitet.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, Hiszem a katolikus Anyaszentegyház at, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

Óh, édes Szűz, Mennyei Édesanyám, Királynőm, Szeplőtelen Fogantatásod által mentsd meg, oltalmazd, vezesd, tedd szentté, és kormányozd szeretteimet, felebarátaimat, akiket az Atya végtelen irgalmában reám bízott, akikért imádkozni tartozom, akiket megbántottam, akik segítségemet kérték, akik segítségemre szorulnak.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, a világegyetemben minden jelenvalóra, a tisztítótűzben szenvedő lelkekre most és halálunk óráján. Ámen.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Óh, Jézusom! Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.

Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől és áldott legyen Drága Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.

Jézusom, mentsd meg a gonoszságban szenvedő embertestvérein ket, mutasd meg nekik bűneik fertelmességét és add meg nekik a reményt az üdvösségre, hogy el ne vesszenek.

Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseivel ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki az Isten!"
Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Szent Gábriel főangyal, te elvitted Szűz Máriának Isten Szavát, vezess minket is a Szentírás megértésére és az elfogadásra! Hadd mondjuk mi is "legyen nekem a te igéd szerint" Könyörögj érettünk! Ámen.

Szent Ráfáel főangyal, te elkísérted a vándort és meggyógyítottad a beteget, kísérj el minket is az úton, gyógyíts meg betegségeinkből , hogy békében és erővel járjunk Krisztus felé az úton! Könyörögj érettünk! Ámen

Isten Szent Angyala, akit Isten jóságában küldött, világosíts engem, oltalmazz engem, vezess engem Jézushoz! Ámen.

Seregek Ura! Hozzád kiáltok! Mentsd meg a népet, amelyből vétettem!
A Szent Korona erejével sokszorozd meg jóakaratunkat, ínségünkben oltalmazz minket, vezess minket, áldj meg minket! Ámen.

Dicsértessék Jézus Krisztus, a Legméltóságosab b Oltáriszentségb en! Ámen.

You have no rights to post comments