Imaharc-kilenced a homoszexuális fesztivál ideje alatt - 9 -1. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2013. június 27. csütörtök

Szombaton kezdődik és következő hét szombatig tart a homoszexuális fesztivál Budapesten, sok-sok programmal. Mi péntektől kezdőden ima-kilencedet imádkozunk - minden nap felteszem az aznapi részt -, azért, hogy minden gonoszság, rossz szándék, csábítás, megrontás, szexuális aberráció, "meleg térítés" valljon kudarcot, az emberek maradjanak távol a programoktól és hiúsuljon meg és váljék hiábavalóvá minden gonosz igyekezet. 9. nap:

A gyógyító kilencedet imádkozzuk. Minden nap egy tized rózsafüzér, a fájdalmas olvasó első tizedétől kezdve a dicsőséges negyedik tizedéig. Előtte egy-egy rövid elmélkedés, ami egyesít minket ebben a küzdelemben Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és feltámadásával, azaz győzelmével minden bűn, gonoszság, betegség és halál fölött. Így kérjük Isten teljes győzelmét hazánk fölött!

Célunk az, hogy Jézus Krisztus örök áldozatával és örök győzelmével egyesítsük a mi életünket. Hisszük, hogy az a győzelem, amit Ő elért a kereszten, nekünk is a rendelkezésünkre áll. Ezt a győzelmet kérjük, mert hisszük, hogy megkapjuk.

 

Kilencedik nap: Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben fölvett.
Milyen csodálatos igazság ez - Jézus fölvette magához édesanyját, aki a  mi édesanyánk is. De ott vannak körülötte az angyalok és szentek is, akik imájukkal mind közbenjárnak értünk, akik még itt küzdünk a földön. És milyen csodálatos arra gondolni, hogy Krisztus titokzatos testében, az Egyházban, az Egy Testben összegyűlve mi mind egy közösségben élünk és lélekben semmi el nem választhat minket egymástól. Jézus ígérete valóság: “Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek tanítványaim is!"

Együtt élünk Istennel és együtt élünk Isten szentjeivel is. Ez azt jelenti, hogy minden bajunkkal, minden kérésünkkel, minden örömünkkel és bánatunkkal fordulhatunk hozzájuk. Ne hagyjuk kihasználatlanul ezt a nagy kegyelmet! Kérjük őket - legelsősorban is a Boldogságos Szűz Máriát, aki Fia mindig meghallgat, s így bátran mondhatjuk, hogy ő a “könyörgő mindenhatóság” - hogy kérjék velünk együtt Istent érettünk.

Egy tized rózsafüzér: Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben fölvett.

 

Nyolcadik nap: Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküdte.
Jézus nem hagyott egyedül és árván minket.. Elküldte nekünk a Védőügyvédet, a Vígasztalőt és Bátorítót, a Szeretet Lelkét. Az erő, bátorság és józanság lelkét. A gyógyítót és szabadítót. Arra vágyik, hogy egészen eltöltődjünk Lelkével, hogy életünk legyen - a Szeretet élete legyen bennünk -, és bőségben legyen.

Igen, vágyódjunk a Szentlélek után. Kérjük a Szentlelket, hogy jöjjön, és egészen töltsön el minket. Jöjjön, és gyógyítson, szabadítson minket és vezessen minket az Élet útján. Jöjjön, hadd legyünk Isten birtokává, háza népévé, szolgájává és gyermekévé. A Szeretet által szeretettekké. És kérjük, hogy semmi ne férkőzhessen hozzánk, ami megakadályozna minket abban, hogy egyre jobban szerethessünk.

Egy tized rózsafüzér: Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküdte.

 

Hetedik nap: Jézus, aki a mennybe fölment.
Jézus fölment a mennybe, ahol nincs többé fájdalom, nincs halál, csak szeretet, öröm és béke Isten gyermekeinek. A Szentírás pedig azt vallja, hogy vele együtt mi is fölvitettünk oda, és életünk Jézus Krisztusban van elrejtve! A mennyek országába, Isten jelenlétébe pedig nem léphet be semmi gonosz. Sem bűn, sem betegség, mert onnan kiutasították azt Jézus Vére által! Legyen minden hatalom, áldás, tisztelet és dicsőség a Szeretet Istené, aki megváltott és magához ölelt minket!

Hinnünk és bíznunk kell Istenben. Ujjonganunk és ünnepelnünk kell, mert Ő megtette ezt értünk. Kétjük most Urunkat, Jézus Krisztust, hogy minket is ragadjon ki a sötétségből az Ő világosságába, örömébe és békéjébe, egészségébe és teljességébe és adjunk hálát neki azért, hogy mindezt megcselekedte és máig megcselekszi értünk!

Egy tized rózsafüzér: Jézus, aki a mennybe fölment.

 

Hatodik nap: Jézus, aki a halálból feltámadott.
Győzött a bárány, az élet legyőzte a halált! Mély hittel valljuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Mi pedig az Ő testének tagjai vagyunk, Isten háza népe, társörökösei a Megváltónak. Ha tehát Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor vele együtt mi is feltámadtunk a halálból! A gonosz lélek minden ereje, minden bűn és minden betegség le van győzve Jézus Krisztus által!

Talán nehéz ünnepelnünk és ujjonganunk, amikor még érezzük a betegséget magunkban. Mégis, hit által meg kell ragadnunk Jézus Krisztus győzelmét és “igényelnünk kell” ezt a mi számunkra! Isten Fia harcolta ki ezt nekünk és Ő azt akarja, hogy éljünk ezzel! Valljuk meg hát Urunk győzelmét a mi testi-lelki betegségeink problémáink fölött is!

Egy tized rózsafüzér: Jézus, aki a halálból feltámadott.  

 

Ötödik nap: Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
Itt a vég, a teljes elhagyatottság ideje. Jézust lemeztelenítik és a keresztre szegezik. Ő teljesen össze van törve, mégis képes követni az eseményeket. Most teljesednek be az utolsó, róla szóló próféciák. Kezét-lábát átszögezik, ecettel itatják, ruhájára sorsot vetnek. Tudatosan azt a zsoltárt imádkozza, amelyik előre megjövendöli teljes elhagyatottságát - de örök győzelmét is. A zsoltárt, amelyik így kezdődik:  “Istenem, miért hagytál el engem...” - de amelyik így fejeződik be: “Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a közösségben dicsőítlek téged (...) Az Úrról beszélnek majd az eljövendő nemzedéknek, igazságosságát hirdetik a jövő népének: ő vitte ezt végbe.”

Egy tized rózsafüzér: Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

 

Negyedik nap: Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
A sátán most valóban kinyilvánítja, hogy ő a világ ura, és képes bárkit halálig kínozni és megtörni. Isten Fia számára a leggyötrelmesebb és legmegalázóbb kivégzésmódot szánja, az egész világ csúfságára. Ráterheli az élet egész terhét, közben tovább folytatja gúnyolását és kísértését, hogy Jézust megtörje és rávegye küldetésének feladására. A gonosz lélek egészen addig minden embert a maga hatalma alatt tudott. Talán csak most kezdi megsejteni, hogy a Fiú erősebb lehet nála, ezért minden hatalmát beveti ellene.

Néha mi is úgy érezhetjük, hogy már “túl sok mindent cipelünk a hátunkon”. Túl sok nehézség, túl sok fájdalom, túl sok betegség, túl sok megaláztatás. Nem bírjuk tovább a terhet, nem hiszünk már a gyógyulásban, erőnk végére értünk. Jézus Krisztus azonban győzött efölött a rettenetes teher és kísértés fölött. Kérjük az Ő erejét és győzelmét, hadd váljon az valóságossá a mi életünkben is!

Egy tized rózsafüzér: Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

 

 

Harmadik nap: Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Jézust sem a lelki, sem a testi szenvedések nem tudták megtörni. Most a gonosz lélek azzal próbálkozik, hogy - testét és lelkét egyaránt gyötörve - egész személyiségét és küldetését teszi gúny tárgyává, közben pedig felajánlja neki a megalkuvás és kimenekülés “széles útját”. Megváltónk azonban soha nem alkudott meg a sátánnal! Győzött a megaláztatás minden formája fölött, mert kincsként őrizte magában az Atya szavait: “Te vagy az én szeretett fiam”!
Testi-lelki betegségeink, problémáink miatt olykor megalázó helyzetbe kerülünk. Talán megkérdőjeleződik bennünk saját helyzetünk és épségünk is. Isten azonban minket is szeretett gyermekeinek tekint - kérjük Jézus Krisztus győzelmét, hogy ez a bizonyosság soha ne vesszen ki belőlünk!

 Egy tized rózsafüzér: Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

 

 

Második  nap: Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Nem sikerült a lelki gyötréssel eltántorítani Jézust küldetésétől és az Atya szeretetétől, ezért a sátán most a testi gyötrésekkel próbálkozik. Jézus azonban erős, elvisel minden fájdalmat Isten és az emberek szeretetéért.
Talán nekünk is vannak testi fájdalmaink. Talán néha úgy érezzük, nem bírjuk tovább, és feladjuk a küzdelmet. De Jézus Krisztus győzött minden testi fájdalom és gyötrés fölött és minket is meg akar ajándékozni ezzel a győzelemmel. Kérjük ezt Tőle!

Egy tized rózsafüzér: Jézus, akit érettünk megostoroztak.

 

 

Első nap: Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
A gonosz lélek mindenképpen el akarta buktatni Jézust. A Getsemáné kertben megpróbálta teljesen elszigetelni Őt az Atyától. Reménytelenséget akart ültetni a szívébe, és azt sugallta neki, hogy áldozata teljesen hiábavaló. Jézus a belső szorongástól és gyötrődéstől annyira szenvedett, hogy vérrel verejtékezett. Nem engedett azonban a gonosz kísértésének, hanem az Atyához kiáltott, Aki angyalt küldött neki, hogy megerősítse.
Ugyanígy, mi is sokszor szoronghatunk, gyötrődhetünk testi-lelki problémáink miatt. Isten azonban azt szeretné, hogy bízzunk benne, és minket is meg akar erősíteni. Jézus győzött minden lelki gyötrés fölött, és ezt a győzelmet akarja nekünk is ajándékozni - kérjük ezt Tőle!

Egy tized rózsafüzér: Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett

You have no rights to post comments