Szeretett Testvérem! - Hét levél Istent keresőknek - 7. levél

Kategória: Evangelizációs levelek Megjelent: 2012. március 11. vasárnap

Még 2001-ben, az akkori ingyenes újságunk mellékleteként írtam hét levelet a fenti címmel, amit postán terjesztettünk. Később aztán kis füzet alakban is megjelent, de már így is régen elfogyott. Most, az új evangelizáció évében itt a honlapon újra közreadjuk őket. Ha jónak látjátok őket, küldjétek el azoknak, akikért imádkoztok. hetedik levél:

 

Szeretett testvérem!

Sokan szeretnének Istennel kapcsolatba kerülni, de kevesen akarják "kifizetni az árát": a bűnbánatot. Inkább követnek bármilyen vallási rendszert, végeznek test- és légzőgyakorlatokat, meditálnak, sobolnak, különböző szereket vesznek be - csak kikerülhessék az önismeret és bűnbánat kapuját. Pedig Jézus világosan beszél: “Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! Mondom nektek: ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.” (Máté 3.8-10)

Akik nem hisznek, akik félnek, akik visszariadnak a szembesüléstől, újra és újra bizonyítékokat követelnek. Jézus is szembesült ezzel, s “lelke mélyéből felsóhajtott: “Miért akar jelet ez a nemzedék? - kérdezte. Bizony mondom, ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.” Otthagyta őket, ismét hajóba szállt és átkelt a túlsó partra. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és a bárkában sem volt több kenyerük, csak egy. Jézus a lelkükre kötötte: “Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!” Egymás között arról beszélgettek, hogy nincs kenyerük. Jézus észrevette, és így szólt: “Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Nem fogjátok fel? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek és nem láttok, van fületek és nem hallotok? Nem emlékeztek rá, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” “Tizenkettőt” - felelték. “S mikor a hetet a négyezernek, hány kosár lett tele a maradékkal, amit összeszedtetek?” “Hét” - mondták." (Márk 8. 12-20)

Emlékezzünk Jézus Krisztus nagy tetteire és akkor meglátjuk, hogy napjainkban is megcselekszi ugyanazokat. De bíznunk kell az Ő ígéreteiben, hittel rá kell támaszkodnunk és nem szabad engednünk, hogy belső bizonytalanságaink feszültsége farizeusi törvénykezésben, tudálékoskodásban és önigazolásban leljen oldódást. Bíznunk kell abban, hogy minden problémánkra Jézus Krisztus a megoldás!
"Péter és János egyszer a kilencórai imádság idején fölmentek a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint épp be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: “Nézz ránk!” Erre rájuk emelte tekintetét, abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban ezt mondta neki: “Aranyam, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!” Jobb kezénél fogva fölsegítette, mire annak nyomban erő szállt a lábába és a bokájába. Egy ugrással talpon volt, és tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott és dicsőítette az Istent . Amikor ráismertek, hogy 6 szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alarmizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt.
Mivel nem tágított Péter és János mellől, odagyűlt köréjük az egész nép az úgynevezett Salamoncsarnokba. Amikor Péter ezt látta, beszédet intézett a néphez: “Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen, miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből vagy szentségünk folytán értük volna el, hogy ez járni tudjon? Ábrahám, Jákob és Jákob Istene megdicsőítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Megtagadtátok a szentet és igazat, arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Mert hittel segítségül hívtuk a nevét, erőt öntött ebbe az emberbe, aki itt láttok és akit ismertek, a tőle való hit visszaadta neki épségét mindannyiatok szeme láttára. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Ám az Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudniillik, hogy Krisztus szenvedni fog. Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek. Akkor eljön az Úr színe előtt a megbékélés ideje és (az Isten) elküldi Krisztus Jézust, a nektek rendelt Megváltót, akinek az égben kell maradnia egészen a nagy megújulás idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent prófétái ajka által. Mózes ezt mondta: Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond majd nektek! Azokat, akik nem hallgatnak erre a prófétára, irtsátok ki a népből. A többi próféta is, Sámueltól kezdve mind, akik utána szóltak, megjövendölték ezeket a napokat. Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek a fiai, amelyet az Isten atyátokkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: A te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. Az Isten elsősorban nektek adta, és hozzátok küldte el Fiát, hogy megáldjon titeket, s így mindegyiketek elforduljon a bűntől.” (Apcsel 3. fejezet)

Könyörögve kérlek téged, vedd komolyan az ígéretet! Ha hiszel, Jézus szeretete kiárad a te szívedbe is a Szentlélek által és megtermi benned a szeretet gyümölcseit.
“Ők a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy által éljünk. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy 8 szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (lJános 4.5-6, 9-10)

Jézus olyan komolyan vette, amit hirdetett, meghalt szavai igazságáért! Halálával és feltámadásával igazolta mindazt amit tanított - és igazolja ma is. Kérlek, bízz benne, keresd imádságban és Ő rád talál! Meg fogod ezt tapasztalni életed kibontakozásában éppúgy, mint a környezetetd megújulásában. Biztos lehetsz benne, hogy Isten sohasem fog cserbenhagyni téged!
"Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem vér és víz által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, s az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett. Aki hisz az Isten Fiában, magában hordja az (Isten) tanúságát. Aki nem hisz Istennek, hazugságot tulajdonít neki, épp mert nem hisz tanúságában, amelyet az Isten Fia mellett tett." (lJános 5.6, 9-10)

Én hiszek az Úr szavainak, és hálás vagyok neked, hogy elolvastad ezt a levelet!

Imával és szeretettel: Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments