Szeretett Testvérem! - Hét levél Istent keresőknek - 6. levél

Kategória: Evangelizációs levelek Megjelent: 2012. március 03. szombat

Még 2001-ben, az akkori ingyenes újságunk mellékleteként írtam hét levelet a fenti címmel, amit postán terjesztettünk. Később aztán kis füzet alakban is megjelent, de már így is régen elfogyott. Most, az új evangelizáció évében itt a honlapon újra közreadjuk őket. Ha jónak látjátok őket, küldjétek el azoknak, akikért imádkoztok. A hatodik levél:

Szeretett Testvérem!

Milyen könnyű ítélkezni! Megfontolás nélkül, gyorsan, saját ítélőképességünkben bízva! Így tettek a farizeusok is, hallva Jézus tanítását és látva tetteit:

"A farizeusok erre kimentek, s a Heródes pártiakkal együtt tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét. Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából, Judeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, Tirusz és Szidon környékéről szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert oda is eljutott a kire, hogy milyen nagy dolgokat visz végbe. " Szólt tanítványainak, tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja. Sokakat meggyógyított, akiknek volt valami bajuk, mind ott tolongtak körülötte, hogy legalább megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátták, elé vetet­ték magukat és elkezdték kiáltozni: " Te az Isten Fia vagy!" (Márk 3.6-11)

Látjátok, sokan ott tolonganak Jézus körül, de csak a tisztátalan lelkek mondják Őt az Isten Fiának - és ők is azért, hogy zavart keltsenek. (Jézus nem is engedi meg nekik, hogy kinyilatkoztassák Őt, hiszen ez a Mennyei Atya "dolga" és általa a benne bízó, Hozzá megtért embereké.)

A világ most is így tolong a "vallási piacon", keresve és követve a legtöbbet ígérő "megváltót". És mi? ­azt tehetjük, mint a tanítványok: készenlétben tartjuk a bárkát, saját szívünket, hogy ott az Úr nyugalmat lelhessen. Igaz, ez nem lesz mindig látványos, de az Úr békéje, amely felülhalad minden értelmet, velünk marad, és így megőrzi szívünket a gonosztól.

Jézus tudja, hová, milyen körülmények közé küldött minket.

"Bizony mondom nektek: Szodoma és Lomorra földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak. Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam királyok és helytartók elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Amikor átadnak bennetek a bíróságnak, ne töpreng­jetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek. " (Máté 10.15-20)

Nem nagy karrier, az biztos. Bíróság, ostorozás, üldöztetés - hát érdemes ezért vállalni? Ha Jézus meg nem halt és fel nem támadott volna, ha az örök élet zálogaként a Szentlélek ki nem töltetett volna szívünkbe, bizony nem érné meg. De Jézus föltámadott, a Szentlélek eljött és most is köztünk van! Van-e fülünk a hallásra? Megértjük-e, mint mond a Lélek az Egyháznak?

Isten tervei mindenképpen megvalósulnak. A kérdés csak az: velünk, vagy nélkülünk. Akik elfogadták Jézust személyes Megváltójuknak, akik Hozzá tértek, azok bizonyosak lehetnek abban, hogy Isten valóban megőrzi őket. Megőrzi az üldözésben, sőt még a vértanúságban is, hogy Isten csodáivá legyenek. És megőrzi őket a hétköznapokban is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az "örök élet foglalója" a Szentlélek, amelyet az Isten adott az Egyháznak.

A Lélek mindig szólt az Egyházhoz. Vannak személyes üzenetei mindannyiunk személyes életére, vannak bizonyos időkre szóló szavai amelyek - az idő elérkezvén - beteljesülnek, és vannak az Egyház egész ide­jére szóló üzenetei. Ezek kortól függetlenül szólnak mindannyiunknak.

Most olvassuk türelmesen, elmélkedve végig az Jelenések könyve második fejezetét, mert amit abban üzen a Lélek az Egyháznak, az nekünk (is) szól.

(Levél az efezusi egyháznak) "Az efezusi egyház angyalának ezt írd:

Aki a hét csillagot a jobbjában tar ja, s aki a hét gyertyatartó közt jár, a következőket mondja: Tudok tet­teidről, fáradozásaidról és kitartásodról. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat: próbára tetted, akik apos­toloknak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak találtad őket. Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél. Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Tarts bűnbánatot, és térj vissza korábbi magatartásodhoz! Mert el­megyek és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha nem tartasz bűnbánatot. Azt viszont, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit, a javadra lehet írni - én is gyűlölöm őket. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az. egyházaknak: A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van. "

(Levél a szmirnai egyháznak) "A szmirnai egyház angyalának ezt írd:

Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt. Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. Tudom, hogy akik zsidónak vallják magukat, holott nem azok, hanem a sátán zsinagógája, gyaláznak. Ne félj a rád váró szenvedésektől! A sátán néhányótokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hű mindhalálig, és életet adok neked győzelmi koszorúul. Akinek van füle, hal ja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesen nem vesz erőt a második halál. "

(Levél a pergameni egyháznak) "A pergameni egyház angyalának ezt írd:

Ezt mondja, aki a kétélű hegyes kardot tartja: Tudom, hol lakol; ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodol a nevemhez, nem tagadtad meg a, hitemet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vér­tanúmat nálatok, ahol a sátán lakik, megölték. De van némi kifogásom ellened. Élnek köztetek olyanok, akik Bileám tanításához ragaszkodnak, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és erkölcstelen­ségre csábítsa Izrael fiait. Olyanok is élnek köztetek, akik a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Tarts hát bűnbánatot! Mert ha nem, késedelem nélkül odamegyek, és harcba szállok ellened, számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.' A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja. "

(Levél a tiatirai egyháznak) "A tiatirai egyház angyalának ezt írd:

Ezt mondja az Isten fia, akinek szeme, mint a lobogó tűz és lába, mint a sárgaréz: Tudok tetteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálataidról és állhatatosságodról, arról, hogy most több jót teszel, mint azelőtt. De van ellened egy Isifogásom: eltűröd, hogy Izebel asszony, aki prófétának mondja magát, tanításával arra csábítsa szolgáimat, hogy erkölcstelenkedjenek és egyenek a bálványoknak bemutatott áldozatok húsából. Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni erkölcstelenségéből. Ágynak döntöm, akik meg házasságot törnek vele, azokat nagy nyomorúságokba, hacsak nem szakítanak üzelmeikkel. Gyermekeit halálra adom,, hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizs­gálja, és mezetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint. Nektek meg, többi tiatiariak, akik nem követitek ezt a tanítást, és akik - hogy úgy mondjam - nem ismeritek a sátán mélységeit, ezt üzenem: Nem rakok rátok más terhet. De amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök.

A győztesnek, aki mindvégig kitart szolgálatomban, hatalmat adok a népek fölött. Vaspálcával fogja kor­mányozni, és mint cserépedényeket, összetöri őket. Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a haj­nalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak.. " (Jel. 2. fejezet)

Megítéled-e felebarátaidat - azaz a személyt nézed és rokonszenved illetve ellenszenved alapján döntesz ­vagy megvizsgálod a lelkeket, hogy honnan valók - azaz a tanításukat és tetteiket veted össze Isten igéjé­vel és az Egyház tanításával - hogy megtudd, Istentől vagy a gonosz lélektől jöttek-e?

Készen állsz-e a megpróbáltatásokra is, vagy csak addig tartozol Krisztus Testéhez, amíg ez nem igényli szórakozásaid feladását, nem okoz problémát kapcsolataidban? Hűségesen kitartasz-e Isten mellett és az általa adott kapcsolatokban, közösségekben?

Mit teszel, amikor Jézus tanítása összeütközik a világ elvárásaival? Mert minden kornak megvannak a maga bálványai, amelyek előtt szívesen áldoz. Mindig vannak népszerű bűnök, amiket szinte sikk elkövet­ni. Ellenállsz-e a világ nyomásának, amely bűnre csábít, hogy kárhozatba dönthessen?

Drága Jézusom, el kell ismernem, hogy én is elbuktam már e küzdelemben. De nem maradok fekve, hanem felkelek és Hozzád jövök, mint tékozló fiú, és hozom szívemben az összes embert, akit csak ismerek. Kérlek bocsáss meg nekünk, mert nem tudjuk, mit cselekszünk! Áraszd ki ránk Szent Lelkedet, erősíts meg és tölts el minket a Te békéddel! Szólíts meg minket az új nevünkön, amit csak Te ismersz és add Uram, hogy a Te ígéreteid valósággá legyenek bennünk, mert Benned bízunk! Köszönöm, hogy közöttünk élsz és meghallgatod imáinkat.

Kedves testvérem, neked pedig köszönöm, hogy elolvastad ezt a levelet!

 Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments