Szent István király irgalmasságáról

Kategória: Érdekességek Megjelent: 2020. április 26. vasárnap

Felróják Istvánnak, hogy milyen kegyetlen volt, amikor Vazult (Vászolyt) megvakíttatta. De mi az igazság? Kora többi uralkodója – így a lengyel és a cseh fejedelem is - a szóba jöhető vetélytársak egész rokonságát kiirtatja, nehogy valaki is ellene támadhasson. István ennek pont az ellenkezőjét teszi, magas tisztségbe emeli rokonát, aki ennek ellenére többször király-ellenes összeesküvésbe bonyolódik.

István száműzi, majd újra visszafogadja. Második lázadása után is börtönben ül, amikor István fia, Szent Imre halála után kiengedi és újra maga mellé akarja emelni. Vazul azonban újabb összeesküvésbe bonyolódik és királygyilkosságra készül, amikor leleplezik. Halálbüntetés járna ezért, de István most is megkegyelmez neki, csak uralkodásra alkalmatlanná teszi – azaz megvakíttatja - és száműzi rokonságával együtt, de nem öli meg és tovább nem üldözi őket! Később a Vazul-unoka Szent László király, a keresztény magyar lovageszmény megtestesítője kezdeményezi majd Rómánál István szentté avatását. Tehát nem hogy erőszakossággal, de inkább lágyszívűséggel vádolhatnánk őt, ha pusztán emberi módon tekintenénk a hatalomra.
Hasonló irgalmasságot mutat az ellene merényletet tervezőkkel szemben, ahogy a Kisebbik Legendában olvassuk: „Nem sok idő múltán betegségbe esett, melytől utóbb testében megfogyatkozott, s mivel a nyavalya hosszan tartó gyöngeséggel nehezedett rá, már lábára sem tudott állni. Látta pedig udvarának négy legfőbb nemese, hogy hosszan és súlyosan betegeskedik, s mert szívük mélyén még mindig hitetlenségben tévelyegtek, csalárd tervet kovácsoltak, és megkísérelték leromlott állapotát halálra váltani. Már esteledett, mielőtt a házban meggyújtották volna a világot, egyikük a homály leple alatt vakmerően behatolt, és a gyilkos tetthez egy csupasz kardot rejtett köpenye alá. Alig tette be lábát oda, ahol a király pihent, csakis égi ösztönzésre a penge lehullt, és a földhöz ütődve megpendült. Nyomban felriadt a király és kérdezte, mi az, bár tudta, mi történt. Az az ember megtörve, szorongva bevallotta őrült tervét, bánta, közel lépett, térdre esett, a király lábát átkarolta, beismerte, hogy bűnözött, és kegyelemért könyörgött. A bocsánatért esdeklőt el nem kergette, gonosztettét gondtalanul elejtette, az pedig parancsára cinkosait az árulásban leleplezte." (...)
Szelídségére, felelősségtudatára és vallásosságára jellemző, hogy templomában királyi hivatalát minden évben letette, annak jeléül, hogy azt csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságául, hogy hatalmát felajánlja és feláldozza neki. Fiának írt Intelmekben így ír: “Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!” A Szent Imre-legenda pedig egyenesen arról számol be, hogy István vissza akart vonulni és le akarta tenni a koronát – hogy ezután teljesen a szemlélődő életnek éljen -, azaz át akarta adni a királyságot fiának, amikor az hirtelen elhalálozott....

(Részlet: Sípos (S) Gyula: A legnagyobb magyar próféta és szent - István király és életműve című könyvéből)