Ki a Szentlélek?

Kategória: Eheti Megjelent: 2021. május 03. hétfő

 Egyszerű és rövid teológiai válasz: A Szentháromság harmadik személye – ezt megtanultuk hittan órán, de vajon ez mennyire vitt közel bennünket a megértéshez?

A „Szentháromság” kifejezés nem szerepel a Szentírásban, ezt a szót már a keresztények alkották meg a bibliai igazság rövid és tömör összefoglalásaként. Jézus feltámadása után azt mondja a tanítványoknak: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28, 19-20)

A Szentlélek tehát az Atyával és Fiúval egylényegű Isten.

A Wikipédia, a legnépszerűbb szabad internetes enciklopédia így foglalja össze a teológiai meghatározást:

 „A kereszténység tanítása szerint a Szentlélek az Isten lelke, a Szentháromság harmadik személye. A Szentháromságban hívő keresztények szerint a Szentlélek „valóságos személy”, bár nem testesült meg. A nyugati keresztények szerint az Atyától és a Fiútól, a keleti keresztények szerint pedig az Atyától származik (az Atyától, a Fiú által).

Az Atya és a Fiú azért küldte el a Szentlelket a Földre, hogy az Egyházban Jézus Krisztus személyét felemelje (fölmagasztalja), és minden hívőt elvezessen a Fiúval való személyes közösségre, valóságos Isten ismeretre és imádatra.”

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a Szentlélek „az, akit az Atya a szívünkbe elküldött, Fiának Lelke, [Vö. Gal 4,6.] valóban Isten. Ő, az Atyával és a Fiúval egylényegű, elválaszthatatlan tőlük mind a Szentháromság belső életében, mind az Ő világnak szóló szeretet-ajándékában. De az Egyház hite, mely imádja az elevenítő, egylényegű és elválaszthatatlan Szentháromságot, vallja a személyek megkülönböztetését is. Amikor az Atya Igéjét küldi, a Lelkét is mindig küldi: összekapcsolt küldés ez, melyben a Fiú és a Szentlélek különbözőek ugyan, de elválaszt-hatatlanok. Krisztus az, aki megjelenik, Ő a láthatatlan Isten látható Képmása, de a Szentlélek az, aki kinyilatkoztatja Őt.

E meghatározáshoz nincs mit hozzá tenni - de kielégíti ez a szomjazó szívünket?

Ha szeretnénk megérteni a Szentháromság titkát és benne a Szentlélek valóságát, akkor ennél sokkal többre van szükségünk. Fontos, hogy merjünk és akarjunk elmélkedni Isten önkinyilatkoztatásáról a Szentírásban, a bibliai kijelentésekről, hogy azok megtermékenyítsék képzeletünket, gondolatainkat, érzelmeinket és így és ezeken keresztül teljesebb belátásra jussunk. Tehát most képzeljük el…

Képzeljük el, milyen volt kezdetben. Akkor, amikor még nem volt semmi. Csak Isten. Mi volt az Ő „első” szava? Talán Önmaga kijelentése? „Én vagyok.” Ez a legelső és legfontosabb önmeghatározás Istenről, aki a lét, az élet teljessége. Így nevezi meg magát Mózesnek is az égő csipkebokorban. „Isten erre azt mondta Mózesnek: Én vagyok az, ’Aki vagyok’. Aztán azt mondta: Ezt mondd Izrael fiainak: Az  ’Aki van’ küldött engem hozzátok.” (Kiv. 3, 14)

Én vagyok– ami úgy is fordítható – Érted vagyok”. Ha megkérdezik, hogy ki küldött, mondd azt, hogy „Aki Van” – az küldött, Aki Veletek Van.

Amikor Jézust el akarják fogni a katonák, kimondja isteni nevét – „Én vagyok” – és a katonák hátraesnek. Amikor azt mondta nekik: ’Én vagyok’, meghátráltak és földre estek.” (Jn. 18, 6) Jézus egy pillanatra feltárja isteni hatalmát – és mégis engedi, hogy elfogják, mert így mutatja be szeretetének erejét. Ha tehát engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni.”(Jn 16, 8) Jézus így védi meg – az élete árán is – azokat, akik benne bíznak. Hatalma az emberek javára mutatkozik meg. Ő valóban „értünk van”. Isten így adja az emberek kezére magát…

Kezdetben – amikor még semmi nem volt – Ő kimondta: Én vagyok. Mivel azonban amit kimondott, az Ő maga volt – hiszen Isten szava azonos azzal, amit jelöl, így áll fenn benne az egész, szavával teremtett világ -, ezért ott „állt” előtte a kimondott Szó, az Ige. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt s Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1, 1-3) Ott „álltak” tehát (ha szabad ezt mondani) egymással szemben, tökéletesen egyként, azonosként, de mégis külön személyként. Az Atya, és a Fiú.

A Fiú pedig, a kimondott Ige, tökéletesen azonos az Ige kimondójával, az Atyával. Benne él mindaz, ami abban is él, aki vele határozta meg önmagát. Itt a Szentháromság Egyisten egyik nagy titka. És itt az ember nagy hatalma, aki újra kimondhatja a kimondott Igét…

Mi volt vajon a Fiú, az Ige első szava?

A Fiú, azt mondja az Atyának: Szeretlek. Az Ige ezzel kijelenti Önmagát és egyben azt, aki Őt kijelentette, s akivel tökéletesen azonos. Az Ige a Fiú, aki kimondja az Atyának: „Szeretlek”, s ezzel egyben kijelenti a vele tökéletesen azonosat. Megjelenik Ő, az örök „Szeretlek”, a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Tökéletesen azonos az Atyával és a Fiúval, önmagában hordozza mindkettőt. Ő a Fiú önátadása az Atyának és az Atya önátadása a Fiúnak. Szeretlek”, amely körbeölel mindent.

Ebben a szeretetközösségben történt meg a teremtés. Isten lelke lebegett a vizek felett (Ter. 1, 2) – az örök „Szeretlek” lebegett a vizek felett, és „költögette” a világot, mint kotlós a csibéit.

„Szeretlek” – mondta az Isten az egész teremtett világra. Minden a „Szeretlek” által, a Szentlélekben állt fenn. Minden a Szeretet földje volt.

– mondja Isten nekünk, nekem és neked. Szeretlek - mondja az Atya, és a Szeretet Lelke kiárad életünkre. Szeretlek – mondja a Fiú, és a megváltás műve valósággá válik életünkben. Szeretlek – mondja a Szentlélek, és életünket eltölti Isten ereje és kegyelme, ajándékai és karizmái.

Isten előbb szeretett minket, mint ahogy mi Őt tudtuk volna szeretni. Ő volt az, aki igent mondott életünkre és ezt az igent vissza nem vonja! Csak mi taszíthatjuk el Őt magunktól bűneinkkel, a Szeretet visszautasításával. De hogyan is utasíthatnánk vissza, amikor egészen önmagát ajándékozza nekünk, ingyen és örökre?

Részlet Sípos (S) Gyula: A Szentlélekről - kegyelmei, karizmái, munkája bennünk és közöttünk című füzetéből (bővebben a honlapunkon a Könyveink menüpont alatt, www.szeretetfoldje.hu)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés