Az Isteni Irgalmasság, és annak helyes értelmezése - nekünk, magyaroknak

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. június 10. szerda

Ez az írás 2015. 05.30-án, Vácott, az engesztelési napon elhangzott előadás irodalmibb változata, mely az előre szerkesztett tervezet alapján készült. Az élőszóban elhangzottakhoz képest lényegi eltérés nincs benne, de az idő rövidsége miatt ott néhány gondolat nem hangzott el, ami viszont az alábbiakban szerepel, ezért ennyivel lett kerekebb a leírt mondanivaló, és csak ennyivel tér el az elhangzottaktól - Gulyás Mária írása.

 Legyen minden Isten dicsőségére!    

 A mai napra, gazdag tartalommal, készültünk, és amikor ilyen sűrű „a lényegi mondanivaló”, - vagy az életben is, amikor többféle lehetőség adódik, - akkor az ember zavarba jön: mi is a fontosabb? Isteni Irgalmasság, Szent Korona, engesztelő imák? Mire figyeljek? Melyik imát mondjam? Hová menjek? Stb. – Az ember szinte elvész.

 A BEVEZETŐBEN, - első felszólalóként, -  az a feladatom, hogy egy vázlatot adjak a mai napnak a legfontosabb témáiról, amelyben megmutatkozik, hogy a különböző dolgok összefüggésben vannak egymással, és hogy mindaz, amiről ma szó lesz, beletartozik Isten Tervébe.

 Isten Tervében ugyanis Rend van, és éppen ezért, mi is mindent egy ALAP-ra helyezhetünk rá, vagy más szavakkal KERET-be foglalhatjuk, amely nem más, mint Isten Irgalmas Terve, és Világvezetése. Nem különálló dolgokról, hanem szervesen egymásba kapaszkodó területekről van tehát szó.

 El kell azonban mondani azt is, hogy minden vázlatpont, - amelyeket most, mint „Isten Irgalmas Vezetésének területeit sorolok fel, - még további ismereti anyagot tartalmaz, és újabb tudnivalókat von maga után, melyek kifejtése újabb ismertető alkalmakat igényel!

 Ezt az első alapgondolatot az Úr Jézus, Szent Fausztina által lejegyzett mondata így fogalmazza meg: N.302. „Hirdesd, hogy Isten legfőbb tulajdonsága az Irgalom. Kezem minden művét Irgalmasságom koronázza meg.”

Meg fogjuk tehát látni, hogy minden területet Isten Irgalmas Szeretete hat át, és ez is adja meg minden kimunkálásra váró dolog alapját, méghozzá úgy az egyén életében, mint népi-nemzeti szinten.

A másik alapgondolat: N 687: „Azt akarom, hogy az egész világ megismerje Irgalmamat!”

 N.1142: „Irgalmam apostola, hirdesd az egész világnak kikutathatatlan Irgalmamat. Ne tántorítsanak el a nehézségek, melyekbe küldetésed során ütközöl. Ezek a nehézségek, melyek oly fájdalmasan érintenek téged, ezek bizonyítják, hogy ez a mű az Enyém. Légy buzgó minden mondat leírásában, melyet Irgalmamról mondok neked, mert ezeket sok lélek számára rendeltem, hogy hasznot merítsenek belőlük.”

 „…az egész világ megismerje Irgalmamat!” „…sok lélek számára rendeltem,”

 Az „EGÉSZ VILÁGBA” Magyarország, a Szűzanya, az Üdvözítő Édesanyjának Országa igencsak beletartozik, annál is inkább, mert Szent Koronánkon az Úr Jézus „Hármas minőségben” (Megváltó, Irgalmas Isten, Aki „Királyok Királyaként” vezetni is óhajt bennünket, valamint Ítélőbíróként) van jelen.

 E „Hármas minőségben” Jézus jelzi felénk, hogy mindenképpen jelentős mértékben kíván részt venni életünkben, úgy a személyes emberi életünkben, mint Nemzetünk vezetésében, mégpedig – jelen esetben (még!) - a második, az Irgalmas minőségében, hiszen Király Ő, és Ő „A” Király!

Sajnos, nálunk Magyarországon az Isteni Irgalmasság ügye nem kap eléggé nagy hangot, pedig valóban világméretű „Mentőövről” (ahogy Maga az Úr Jézus nevezi) van szó.

 2011-ben, Krakkóban, az Irgalmasság Világkonferenciájában 110 ország képviseltette magát, és vett részt a többnapos találkozón! Olyan HATALMAS ÁLDÁSSAL engedett bennünket haza az Úr, hogy beleremegett az óriási Bazilika, amelyet még II. János Pál pápa szentelt fel. Bizony, jó lett volna azt a csodát itthon alaposabban kamatoztatni…

I / 1. Isten Irgalmas vezetése az EGYÉN szintjén :

 Életem „lelki útjának” elindulása mintegy 25 évre, az Isteni Irgalmasság üzenetével kapcsolatos egyéni történetem mintegy 15 évre nyúlik vissza, tele olyan történésekkel, amelyek mind a mai napig elvezetve, egy pontos, és gondos Isteni Tervezést mutatnak saját személyes életemmel kapcsolatban. Ezek a történések, ha elmondanám őket, akkor valódi tanúságtételt jelentenének, mert megmutatják, hogy az Úr Jézus hogyan nevel, mennyi szeretettel, örömmel, de ugyanakkor szigorral is, és hogy hogyan vezet egy Általa kijelölt cél felé. Az idő rövidsége miatt azonban nincs arra mód, hogy erre részleteiben is kitérjek, pedig az elmondható történések valódi tanúságtételt és azonosulási lehetőséget jelentenének. Így csak egyetlen dolgot említek meg: Maga a 15 év „A” tanúságtétel, hiszen másképp nem lehetnék itt.

I / 2. BETÉT...

 Amikor idáig jutottam a felkészülésben, és úgy gondoltam, hogy „elkészültem”, személyes gondolatokból ennyi elég, ez után már áttérek a „népi szintre”, akkor az utolsó előtti napon az Úr Jézus jelezte, hogy van itt még valami, amiről feltétlenül beszélni kell… Ezért ez a „beszúrás” kiemelt fontosságú lett.

Az Úr a bűnbánatot helyezte figyelmem középpontjába, mégpedig arról az oldalról, ahol ritkán gondolunk rá. Olykor eszünkbe sem jut, hogy ez a szavunk, mondatunk, vagy az a cselekedetünk mennyi hitetlenséget, bizalmatlanságot árul el Vele szemben, és éppen ezért lehet bűn is. Ez a fajta bűn a lélek mélyéről indul, ezért rejtett.

 Jézus 3 formában, mintegy fokozatossággal állított elém 3 részletet, (Erzsébet asszony, Szent Fausztina, és Sziénai Szent Katalin írásaiból), de az idő rövidsége miatt csak a harmadik példát olvastam fel.)

 Sziénai Szent Katalinról azt kell tudni, hogy igen érzékeny természete könnyen fogadta az Úr jelzéseit, szinte állandó sugalmazottságban élt, a „PÁRBESZÉD” című művét azonban teljes transz állapotában diktálta rajta keresztül a Szentlélek, és két apáca jegyezte fel folyamatosan, amit mondott. Ha valaki olvassa az 1347-1380 között élt szerzetes művét, megállapíthatja, hogy ez teljességgel hihető állítás, ugyanis, olyan dolgokat és lelki mélységeket diktált le a Szentlélek - egy szinte tanulatlan apácának, - amelyek a mai kor emberére nézve is igazak, és amelyeket egy tiszta lelkű, fiatal szerzetesnővér - a maga izolált környezetében - még csak hírből sem ismerhetett.

SZIÉNAI SZENT KATALIN:   ---   (RÉSZLETEK!)

             A felkészületlen lélek elérkezik a halál pillanatához, megjelenik a lelkiismeret, mely elvakult az önszeretettől. Majd látni kezd, és siránkozva rágja önmagát, mert felismeri, hogy saját bűne vitte ily nagy bajba. --- Ha a léleknek volna világossága arra, hogy beismerje, és megbánja bűnét, - nem a pokol büntetése miatt, mert attól fél, hanem – mert Engem bántott meg, - Aki a Legfőbb, és Örök Jóság vagyok, - még Irgalmat találna! 

 De, ha a halál pillanata Világosság nélkül múlik el, a Szent Vérbe vetett reménység nélkül,akkor az Én Igazságom vádolja, mind az Igazságtalanság, mind a hamis ítélkezés miatt. …  Azáltal igazságtalanok, hogy nem adják meg Nekem azt, ami az Enyém, és nem adják maguknak azt, ami az övék.Nekem szeretettel tartoznak, és azzal, hogy felajánlják a szív töredelmét és keserűségét bűneikért!...

 De (az Én Igazságom*) sokkal inkább vádolja (a lelket*) … azzal, hogy feltételezte, hogy saját nyomorúsága nagyobb az Én Irgalmamnál. (Vagyis, azt feltételezi a lélek, hogy nem kaphat bocsánatot, akkora a bűn.*)Megvetni Irgalmasságomat! … Valamennyi bűn között, ami csak elkövettetik, ezt tekintem legsúlyosabbnak!”

  („* ” = Saját, értelemszerű megjegyzések.)

Lényegileg ez a figyelmeztetés először azt akarja tudatni, hogy „nincs a lámpásunkban elég olaj!” Arra figyelmeztetett az Úr, hogy: Mostanában sok lélek „hagyja el” a földi világot, ráadásul,  kellő felkészülés nélkül, s ez a folyamat csak erősödni fog, sőt tömegessé is fog válni! A lelkek pedig felkészületlenek ahhoz, hogy Őelőtte megálljanak!

 A második gondolat: A halál pillanatában olyan erős bennük a rádöbbenés okozta félelem Istentől, - a bűnök miatt, amelyben a lelkek meglátják magukat, és ha a lélek nem szokta meg, hogy „átadja” baját Teremtőjének, akkor oly erős lehet az önítélkezés, hogy nem tudnak bocsánatot kérni! Nem tudatosodott a lelkek többségében, hogy ha nem kérnek bocsánatot, és nem fordulnak még életükben Isten Irgalmához, akkor – szabad akaratuknál fogva – ítélet alatt tartják önmagukat, és a halál pillanatában már sokan ezért nem képesek bocsánatot kérni, s ezzel Isten Irgalmát elnyerni! Vagy pedig, - amit szintén meglátnak, - a pokol látványa, melyben nem hittek, az sokkolja őket! Ezért, ebben a kritikus helyzetben rossz, a legrosszabb döntést hozzák meg!

 Segíteni kell a lelkeken!  - mondja az Úr!

 Nem feleslegesen kaptuk azokat az imákat, amelyek éppen az Istentől elfordult lelkeken kíván segíteni, hogy kapjanak annyi Kegyelmet, hogy még időben kérjenek bocsánatot Istentől!

 Még időben! – hogy ne legyen olyan keserves, vagy rosszul sikerült a döntés pillanata!  

 (Ez a kérdés olyan mély gondolatokat vet fel, hogy egy másik tanítás fog erről részletesen beszélni. M.G.M.)

I / 3. Isten Irgalmas vezetése NÉPSZINTEN:

A. Történelmünket csak utólag érthetjük meg helyesen. Ha most visszanézünk, akkor elmondhatjuk, hogy történelemi eseményeink egy gondos Atyai Tervezést, Irgalmas vezetést mutatnak Szent István  felajánlása óta, - sőt, még annak előtte is, - napjainkig. Isten Terve mindig tökéletes, és minden részletében kidolgozott, ez még a vázlatos visszanézésnél is megállapítható.

 A magyar nép őstörténetére vonatkozólag el lehet mondani, hogy: a magyarság még törzsi viszonylatban is Egy-isten hitben, Boldogasszony tiszteletben, és a Szeretet vallását hirdetve, az „úrság” (hogy mikor, és mitől „úr” az ember) fogalmát szem előtt tartva élt.

B. A Szent Korona kutatásoknál kiderült: a korai magyarság törzseit Krisztus Urunk 5 közvetlen apostola (Szent Tamás, Szent Fülöp, Szent András, Szent Jakab és Szent Bertalan) tanította a Kereszténységre. - Ennek a ténynek nagyon komoly vonzata van, de itt most nem tudunk kitérni rá.

Egy dolgot azonban mégis megemlítenék:

 Az Úr Jézus alapított egy Apostoli Egyházat, és egyetlen Apostoli Királyságot!

 És itt az APOSTOLISÁGON, vagyis az APOSTOLI SZELLEMISÉGEN van a hangsúly! Az Apostoli szellemiség pedig azt jelenti, hogy tisztán, és egyenesen követjük Jézus tanítását, az Evangéliumot, ugyanis a Szent Korona nem más, mint az Isteni Akarat tárgyiasult képe!

 Ez utóbbi gondolat nem csak üres szólam, a Szent Korona jelképes rendszere, szimbolikája és kialakítása beszédes: Egyik legfontosabb Szellemi Örökségünk megmutatója!

 Úgy kell tehát nekünk is tennünk, ahogyan azt az első apostolok tették a dolgukat, és amiért a Szent Koronán lévő apostolok és vértanúszentek az életüket adták. – Ehhez kapcsolódik a magyar nép ún. „szívtudása”, amely ősidők óta bennünk van, szívünkbe íródott, ezért ma is élő, mert népfeladatunkhoz kapcsolódik: UTAT MUTATNI, olyat, amely az ÉGI HAZÁBA vezet! Ez az ÚT, - amely Isten Igazsága, amely Szent Koronánkon jelölt, és amely által elmondhatjuk, hogy „beavató” Szent Koronánk van.

C., Mindezeket bemutatták a világnak - mert „szívükben értették” - az Árpád-házi királyok, és családtagjaik, akik által, a házasodások, rokoni kapcsolatok révén szerte Európában, tetteiken keresztül terjesztették az Élő Evangéliumban Isten dicsőségét. (Csak 2 példa a sokból: Szent Erzsébet Türingiában, királylányként és őrgrófnőként betegeket gyógyított, szegényeket gondozott; Szent Hedvig, aki rövid élete alatt, királynőként felvirágoztatta Lengyelországot.)

D. Magyar népünk tehát 3 dolgot kapott ez utolsó időkre: Az Irgalmas Isten Vezetését, a Szűzanya Oltalmát és Szeretetlángját; valamint a világ egyetlen Beavató Szent Koronáját.

 És e 3 dolog együttműködik!

 Talán jobban felismerjük az Igazságot, ha észrevesszük az analógiapárokat:

 A Háromszemélyű Egy Isten Képmására teremtett ember is hármasságot mutat: szellem, lélek, test egységét, vagy más szavakkal: gondolkodási, érzelmi, és megvalósító (anyagi formába öntő) képességeket.

 Ezzel párhuzamba állítható Isten Vezetése is, ami szintén hármasságon alapszik: A Szűzanya - a „Szentlélek Mátkája” - azt mondja: „Jézust adom nektek”! – Vagyis, a Szentlélek, és a Szűzanya, a lelkünkben végzett hatalmas munka által, (Pl.: Szeretetláng!), képessé tesz bennünket arra, hogy az Úr Jézus Isteni Vezetése megnyilvánulhasson az életünkben. A kettő együtt, az anyagi világban is megmutatkozik, mégpedig a Szent Korona többszintű szimbolikájában. Ezért mondhatjuk azt, hogy a Szent Korona az Isteni Akarat tárgyiasult képe!

E. Rengeteg dolgot lehetne itt még elmondani Igaz történelmünkből, de ebből most egy a lényeg: Mi más mindez, ha nem Isten előrelátó, gondoskodó, Irgalmas Szeretete?!

 Irgalmas Szeretet, amely nemzetünk határozott döntésére vár, hogy VEZETÉSÉT valóban megkezdhesse és MEGTEGYE e népben. => Irgalmas Szeretet, amely több prófécián keresztül is azt üzente nekünk: „TERVEM VAN E NÉPPEL!”Isten mindent előkészített, hogy Terve megvalósuljon, most már rajtunk van a sor! Az Úr megmutatta a feladatot, folyamatában is kijelöli az irányt!

F. Isten Irgalmas, előrelátó Szeretetének egy újabb megnyilvánulása a Szent Angyalok jelenléte az ember életében. (Hatalmas anyag ez is!) Ez a terület már világméretű összefogásba kapcsolja be népünket is.

 Az ide vonatkozó anyagból csak annyit említenék meg, hogy:

 az Ószövetségben angyalokon és prófétákon keresztül nevelte Isten,

 az Újszövetségben az Úr Jézus Tanítsa, az Evangélium állt a középpontban, és a Szentlélek fejtette ki erőteljes hatását.

 A Jelenések Könyvében pedig mindkettőről szó van, s ha megnézzük e könyvet, ott a

 megnövekedett számú prófétai szó mellett igencsak sok angyal is szerepel ismét. Ez pedig nem jelent mást, csak azt, hogy Isten úgy is gondoskodik a mai emberiségről, hogy az erősödő szellemi támadások idején Szent Angyalait küldi az ember megsegítésére.

 Az emberszellem az anyagi test által „csekély fel,- és befogadóképességű” a szellemi világgal szemben. Látásunk is korlátozott. Egyáltalán nem tudjuk felfogni, teljes igazságában meglátni a felénk, emberek felé tartó ravasz, és hatalmas erejű szellemi támadásokat. Óriási szükségünk van tehát arra a szellemi szintű védelemre, tisztaságra, melyek az Isteni Hatalom által működve segítenek, óvnak, védelmeznek. Meg kell értenünk: a szellemi harc erős! Egyedül, emberként nem győzhetünk, csak Isten segítségével, Szeretet-lényei kezének elfogadásával születik meg a győzelem.

 Isten mindezt pontosan látta, és – ahogy a Jelenések Könyve leírja, - már jó előre eltervezte embergyermekei szellemi felnevelését, majd később védelmét a hűséges, Szent Angyalok által. Nemzetünkre vonatkozólag itt most újból csak azt kell, hogy mondjuk, sok Kegyelmet kaptunk népszinten is, tehát többről is kell számot adnunk majd a nemzetek elbírálása idején!

- Jelenleg csak annyit hangsúlyoznék ki, hogy a Szűzanya, Magyarország Királynője, de egyben az Angyaloknak is Királynője! Egy „tanítás” szerint Szűzanya köpenyét millió és millió angyal alkotja. – Ebből az következik, hogy ha a Szűzanya „szétteríti köpenyét”, akkor angyalok sokasága jön segítségünkre.

- A magyar nép történelmében is mindig helye volt „Angyal-hozta Szent Koronánk” 4 Trónálló, Szent Arkangyalának: Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael, Szent Uriel Arkangyaloknak.  Történetek, hiteles források sokasága szól erről, felvetve sok kérdést, melyek közül többre már válasz is adható.

 (A Szent Korona vizsgálatai során kiderült, hogy a 4 Arkangyal közül egyedül Szent Mihály Arkangyal van az eredeti helyén, a Szent Koronán. + A Látomás Isteni sugallatra című kiadványban helyükön, feladatkörükkel együtt szerepelnek.)

Általános ismeretek szerint kiemelkedik közülük Szent Gábriel, akinek szobra a Hősök terén, az obeliszk tetején áll, és magasra tartja az Apostoli Királyság jelvényeket; valamint Szent Mihály Arkangyal, akinek segítségéhez sok legenda, történet fűződik.

(Somogyváry Gyula, „És Mihály harcolt” című híres regénye egy történetet ír le az I. világháborúból: a magyar katonák a lövészárokban fedezték fel, hogy csapdába kerültek. Hátuk mögött a „szövetségesek”, akik élő pajzsként használták őket, velük szemben az ellenség, (ellenségnek kinevezett embertársaik!), és nem volt kiút ebből a kelepcéből! - És akkor a magyar katonák ott, a lövészárokban elkezdtek szívből imádkozni. Isten meghallgatta imájukat, és egyszer csak azt látták, hogy Szent Mihály végigszáguld a lován, az égen, és kivezette a magyar hadtestet a lehető legkisebb vérveszteséggel egy emberileg teljesen lehetetlen helyzetből!Értsük jól! A magyar ember mindig ismerte a szívből jövő imát! Ezért mai korunkra nézve nagy tanulsága ennek a történetnek, hogy illő, hogy a Hit, a Bizalom és a szív ajtaja ismét kinyíljon bennünk Isten felé, mert jelen viszonyainkat tekintve, most éppen ugyanilyen „lövészárokban” vagyunk!) 

G. Így bármiről is beszélünk, - az eddigiek alapján jól látható, hogy - mindaz Isten Irgalmas, és előrelátó Szeretetében alapozódik meg!

 Épen ezért, nem külön álló dolgokról beszélünk, amikor a Szent Koronáról, vagy a Szeretetlángról, vagy igaz történelmünkről, vagy Isten Szent angyalairól van szó, hanem inkább Isten Szeretetének egy más és másfajta megnyilvánulásáról. Mindezek: Isten Tervében összeérnek, EGYSÉGET AKOTNAK.

II. Fontos azonban megemlíteni, és kihangsúlyozni, hogy Isten Irgalmassága nem szünteti meg, vagy nem kisebbíti Isten Igazságosságát!

 Az asszonynak, akit Jézus Bölcsessége és Irgalmassága megmentett a megkövezéstől, az igazságtalan haláltól, azt mondta: „Menj, és többé ne vétkezz!” Ez is ott van: Többé ne vétkezz! Isten Irgalma abban nyilvánul meg, hogy újabb, és újabb lehetőséget ad a bűnös embernek, hogy megtérjen. A szerető Atya „hosszan-tűrő”, megvárja, amíg gyermeke feláll a vályú mellől, és elindul Felé, ugyanakkor, alig várja, hogy Szívére ölelhesse őt. – Ezt azonban csak úgy teszi meg, hogy Isteni Igazságossága egy jottányit sem sérülhet! (Ezt a kérdést a következő előadó, Jánossy Gábor fogja részletesebben kifejteni.)

III. AMIVEL MINDEZ MAGVALÓSÍTHATÓ: „Irgalmas tett, szó, és ima” – egyénileg és népszinten az ENGESZTELÉSBEN.

 Szent Fausztina: N.742. „… Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot felebarátod iránt:

 Első = a cselekedet; második = a szó; harmadik = az imádság. E három fokozat tartalmazza az Irgalmasság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az Irántam tanúsított szeretetnek. …”

Egy helyen Jézus meg is magyarázza ezt a sorrendet Fausztina nővér naplójában.

 Első = a cselekedet; => Azért ez az első, mert „Nem az megy be Atyám Országába, aki mondja: „Uram, Uram!”, hanem az, aki Atyám Akaratát cselekszi!” (Természetesen, állapotbeli körülményektől függően.)

 Ha erre nincs lehetőség, akkor jön a sorrendben a második = az irgalmas szó. Amelyik elsimít, nyugtat, megért, vagy csak türelmesen hallgat, esetleg bölcsességgel, szeretettel tanácsot is ad.

 Ha erre sincs lehetőség, akkor jön a harmadik = az imádság. Az irgalmas, megértő szívvel mondott ima mindig eléri Istent, akkor is, ha az ember tehetetlen, nem képes az adott kérdésben semmit megvalósítani, és ezt elfogadni, sőt imádkozni a helyzet javulásáért: maga az engesztelés! --- (Mert ez a tett a gőg és a büszkeség ellenében az engedelmességet jelenti, sőt adott esetben még a „bocsáss meg ellenségeidnek!” megvalósítását is jelentheti!)

 IV. ÖSSZEFOGLALVA, szó volt itt eddig:

            1. Isten többrétű Irgalmasságáról;

             2. Elmúláskor a lélek helyzetéről az Irgalmas Isten felé;

             3. Megemlítésre került a Szeretetláng;

            4. Beszéltünk az Irgalmasság történelmi megmutatkozásairól;

             5. A Szent Koronáról, mely által Isten gondoskodó, előrelátó Szeretete mutatkozik meg;

             6. Szó volt a segítő Szent Angyalokról;

             7. Megemlítésre került Isten Irgalma, és Igazságossága közötti összefüggés;

 8. És, szintén csak megemlítésre került, hogy MINDEZ az „Irgalmas tett, szó, és ima” alapján,

 9. valósítható meg, az ENGESZTELÉSBEN, egyéni,-

 10. és népszinten egyaránt!

 Ez eddig 10 pont, amit érintettünk, s mindegyik pont mögött hatalmas anyag van, melynek csak kis részébe nyerhetünk bepillantást egy nap alatt, de szükséges az ismeretek kibővítése, szükséges a tanulás, a megismerés, mert így kerül bennünk is helyre mindaz, amit „tudnunk” kell ahhoz, hogy a saját egyéni feladatunkat megfelelően tudjuk elvégezni!

 Ne feledjük: ISTEN IGAZSÁGA SZABADDÁ TESZ, és CSAK ISTEN IGAZSÁGA TESZ SZABADDÁ!

V. Végül egy rövid látomás következett az előadásban, aminek értelme az volt, hogy emeljünk mindent Jézus Szívébe, Irgalmasságának, és Szűzanya Szeretetlángjának, vagyis a két Szent Egyesült Szívnek tisztító, átalakító Sugaraiba, (úgy, mint ahogy a Szent Korona is mutatta), úgy imádkozzunk!

 Mivel azonban több ilyen látomásom, álmom volt, amely kapcsolódik az előadáshoz, kigyűjtöttem ezeket, - közte azt is, amit felolvastam a helyszínen, - és úgy érzem, hogy ideje, hogy e kigyűjtött formában közreadjam, ami különálló anyagként, de ezen előadásnak írásban is megjelenő, kiegészítő mellékleteként tesszük fel. 

2015-06-01.                                                                                Szeretettel: M.G.Mária

You have no rights to post comments