Ferenc pápa pünkösdi homíliája: A Szentlélek vezet, megújít és gyümölcsöt oszt

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. május 25. hétfő

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatta be az ünnepi pünkösdi szentmisét május 24-én. Homíliájában a Szentlélek áradásának három mozzanatáról tanított: a Szentlélek a teljes igazságra vezet, megújítja a föld színét és átadja gyümölcseit. A Vatikáni Rádió hírét olvashatják.

„Ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én is benneteket…, vegyétek a Szentlelket”. A feltámadás estéjén megtörtént áradás megismétlődik pünkösd napján, rendkívüli külső jelekkel megerősítve – kezdte szentbeszédét a pápa. – Húsvét estéjén Jézus megjelent az apostoloknak, és rájuk lehelte a Szentlelket, pünkösd reggelén pedig zúgó hanggal történt meg a kiáradás mint egy féktelen erejű szél, mely betöltötte az apostolok elméjét és szívét. Ennek révén olyan erőre tettek szert, mely arra indította őket, hogy Krisztus feltámadásának eseményét különféle nyelveken hirdessék meg. „Ekkor mindnyájan elteltek Szentlélekkel, és másféle nyelveken beszéltek”.

Velük együtt volt Mária, Jézus Anyja, az első tanítvány, a születő egyház Anyja. Békéjével, mosolyával és anyaságával elkísérte a fiatal Jegyes, Jézus egyháza örömét. Isten szava, ma különösen is, azt tanítja nekünk, hogy a Szentlélek működik azokban a személyekben és közösségekben, melyek eltelnek vele. Képessé teszi őket Isten befogadására, ez a „capax Dei”, az Istenre való képesség, ahogy az egyházatyák mondják. És mit tesz a Szentlélek ebben az új képességben? Elvezeti őket a teljes igazságra, megújítja a földet és átadja a gyümölcseit: vezet, megújít, gyümölcsöt ad – mutatott rá a Szentatya.

A Szentlélek elvezet a teljes igazságra

Jézus az evangéliumban megígérte a tanítványoknak, hogy amikor visszatér az Atyához, eljön a Szentlélek, aki elvezeti őket a teljes igazságra. Az „Igazság Lelkének” működése elvezeti az apostolokat mindannak a mélyebb megismerésére, amit a Messiás mondott és tett, különös tekintettel halálára és feltámadására. A Mesterük botrányos szenvedése miatt csalódott és tehetetlenné vált apostoloknak a Szentlélek megadja azt az új értelmezési kulcsot, mely elvezeti őket az üdvösség eseményének igazságára és szépségére – emelte ki Ferenc pápa.

Majd hozzáfűzte: Ezek az emberek, akik korábban féltek és bezárkóztak az utolsó vacsora termébe, hogy elkerüljék nagypéntek következményeit, nem szégyellik többé, hogy Jézus tanítványai, nem remegnek meg többé az emberi törvényszékek előtt. A Szentlélek erejével eltelve megértik az igazságot, hogy Jézus halála nem vereség, hanem az Isten szeretetének végső kifejezése, azé a szereteté, mely a feltámadásban legyőzi a halált és felmagasztalja az élő Jézust, az Urat, az ember, a történelem és a világ Megváltóját és Urát. Ez a valóság, melynek ők tanúi, lesz az az örömhír, amit mindenkinek hirdetni kell.

A Szentlélek megújítja a földet

A Szentlélek vezet, megújít és gyümölcsöt oszt – ismételte meg Ferenc pápa, majd a reggeli zsolozsmaimádság zsoltárát idézte: „Küldd el lelkedet, és megújul a föld színe” (Zsolt 103,30).

Az Apostolok cselekedeteinek a születő egyházról szóló beszámolója szoros kapcsolatban áll ezzel a zsoltárral, mely a Teremtő Isten nagy dicsérete. A Szentlélek, akit Krisztus elküldött az Atyától, és a Szentlélek, aki mindeneknek életet ad, egy és ugyanaz. Ezért a teremtett világ tisztelete a hitünk követelménye: a kertet, melyben élünk, nem azért kaptuk, hogy kizsákmányoljuk, hanem hogy tisztelettel műveljük és őrizzük. De ez csak akkor lehetséges, ha Ádám, a földből formált ember, a maga részéről engedi, hogy a Szentlélek megújítsa, ha hagyja, hogy az Atya újraformálja Krisztus modellje nyomán az új Ádámot. Így tehát, a Szentlélek által megújítva élhetjük a fiak szabadságát az egész teremtett világgal egységben, és így minden teremtményen felismerhetjük a Teremtő dicsőségének visszfényét. A Lélek vezet, megújít és gyümölcsöt ad – hangsúlyozta újra és újra a Szentatya.

A Szentlélek átadja a gyümölcseit

Ferenc pápa homíliája harmadik pontjában Szent Pál Galatákhoz írt levelét idézte, melyben az apostol bemutatja annak az életnek a „gyümölcsét”, mely a Szentlélek szerint halad.

Egyik oldalon a test bűnei, az önzés, a bezárkózás állnak; a másik oldalon pedig az isteni adományok, melyek abban az emberben virágoznak ki, akinek a hite befogadja a Szentlelket – emelte ki a pápa. – Pál apostol kilenc örömteli erényt sorol fel, ezek a „Szentlélek gyümölcsei”: szeretet, öröm, béke, nagylelkűség, jóakarat, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Ehhez kapcsolódik a felhívás: „A Lélek szerint éljetek!” (Gal 5,16.25).

A világnak szüksége van olyan férfiakra és nőkre, akik nem zártak, hanem eltelnek a Lélekkel. A bezárkózás nemcsak a szabadság hiánya, hanem egyúttal bűn is – hangsúlyozta a Szentatya. – Sokféle módja van a bezárkózásnak: például a saját előnyökbe, a merev törvényességbe, az emlékezet hiányába, a személyes érdekeltségű szolgálatba való zárkózás. A világnak ezzel szemben szüksége van bátorságra, reményre és Krisztus tanítványai állhatatosságára. A világnak szüksége van a Szentlélek gyümölcseire!

A Lélek gyümölcsei bőségesen kiáradtak az egyházra és mindnyájunkra, hogy hiteles életet, tevékeny szeretet élhessünk, hogy elszórhassuk a kiengesztelődés és béke magvait. A vezető, megújító és gyümölcsöt adó Szentlélek és sokszoros adományai által megerősítve képesek vagyunk harcolni megalkuvás nélkül a bűn és a világon napról napra mind jobban elterjedő romlottság ellen, hogy türelmes állhatatossággal szenteljük magunkat az igazságosság és a béke műveinek – zárta pünkösdi homíliáját Ferenc pápa május 24-én délelőtt a Szent Péter-bazilikában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA, CTV

Magyar Kurír

You have no rights to post comments