Szent Zita élete - 5. rész

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. január 23. péntek

Zita csodái halála után. - Szt. Zita teste a sírban nyugodott s a nép tömegesen zarándokolt sírjához segítségét kérve kedves szentjétől. Mindig több és több csoda történt sírjánál s a püspök meggyőződve azok ténylegességéről, parancsot adott ki, hogy a koporsót Szt. Frigyes templomában az oltárra helyezzék.

A nép tisztelete Zita iránt mindinkább gyarapodott a folyton történő újabb csodák révén, úgy, hogy már négy évre Zita halála után, III. Miklós pápa megengedte általános tiszteletét: ünnepét április 27-én Szt. Zita halálának évfordulóján ülik meg.
A Szt. Frigyes templom papja, Jakab, Szt. Zita tiszteletére egy kápolnát épített; 1321-ben ennek falaira remek képeket festettek, melyek Szt. Zita csodás tetteit ábrázolták.
De csak 300 évvel Szt. Zita halála után, 1651-ben helyezték át a szentnek koporsóját a kápolnába. Lukka város püspöke, Guidoccioni Sándor engedélyével felnyitották a koporsót, s mily nagy ámulat fogta el a jelenlevőket, mikor ily hosszú idő után változatlanul találták meg a szent testét. Olyan volt a szent leányzó, mintha aludnék; összetett kezekkel feküdt, mintha imádkozva elaludt volna.
A testet akkor kivették a kőkoporsóból és az oltáron egy remekművű koporsóban helyezték el. Felöltöztették a Szentet arannyal hímzett ruhába s a fejére remek koronát tettek. 1652-ben május 20-án még nagyszerűbb koporsóba helyezték s az oltárra állították, hogy a nép könnyebben járulhasson a Szenthez.
A mélyen hívő lakosságot az Úr nagyon megjutalmazta buzgóságáért azzal, hogy csodákat művelt a Szent égi közbenjárására.
Három hivatalos jegyző: Kanieri Fatinelli de Migliore Pino eskü alatt jegyezte fel azon személyek szavait, kik a csodák tanúi voltak.
Egy híres jogász, Ugolin Pármából, hirdette, hogy csupán az ő tudomása szerint ötven különböző nemzetiségű ember nyerte vissza egészségét e csodás helyen. Voltak azok között vakok, némák, süketek, sebesültek, Őrültek.
Szt. Zita életrajzának megírója saját maga látta, mint szemtanu, hogy holt gyermekek életre ébredtek a szent halottnál. E kisdedek szülői a Szentírásra esküdtek meg, az említett dolog megtörténtét megerősítve
Számtalan külföldi érkezett e helyre, hogy visszanyerje egészségét.
Senejski Mária, de Griew Vilmos leánya, tizedik életévétől kezdve elvesztette szeme világát s végtagjai meg voltak bénulva. Elhatározta, hogy Szt. Zita testéhez zarándokol s egy hölgy társaságában, kinek ápolása alatt állott, Lukkába érkezett. Forrón imádkozva a Szent koporsójánál, egyszerre visszanyerte látását s bénasága is elmúlt. Ezen csodát Fatinelli de Miglore Seuani Jakab és Viriani Máté jegyzők bizonyítják. Fatinelli Péter, Zita neveltje, sokat utazott üzleti dolgokban. Utazása közben megbetegedett s betegsége mind rosszabbra fordult. Már közel érezte halálát, midőn Zitára emlékezett, tőle kérve s várva segítséget; panaszkodott, hogy egyedül, elhagyatva, oly messze rokonaitól kell meghalnia. A következő éjjel, midőn imádkozott, egyszerre fény töltötte el a szobát s egy nő állt elébe pompás ruhában. Zita volt, mindjárt felismerte s buzgón kérte: »Óh Zita, miért hagytál el engem, nem tudtad, hogy gyenge vagyok s mindenkitől elhagyatva? Nézd, haldoklom, messze enyéimtől, esdve kérlek, könyörülj rajtam, segíts! « - » Péter – szólott erre Zita – ne keseregj, légy bátor!« »Kik a társnőid? « - kérdezte újra a beteg. - » Ne légy kíváncsi – felelé Zita – csak tiszta gondolataid legyenek!«
Ezen szavakat mondva eltűnt.
Péter megvigasztalódva kel fel és érzi, hogy erői visszatérnek, eledelt kér s teljesen egészségesen tér vissza rokonaihoz.
Egy halász Madriano Torsello, e sok csodát nem hitte el, hanem kigúnyolta, kicsúfolta a hallott dolgokat.
Egy napon látta, hogy beteget visznek Szt. Zita sírjához. » Hová mentek? – kérdé – fektessétek le ezt az embert a földre, én hamarabb gyógyítom meg, mint ő« - Még be sem végezte szavait, egyszerre megnémult és érthetetlen szavakat mormogott. Isten keze érinté e szerencsétlen hitetlent. Harmadnapra már maga ment Szt. Frigyes templomába, térdre roskadt az oltár előtt s könnyes szemmel kért bocsánatot a Szenttől.
Végre mezítláb, nyakán kötéllel járta be Lukka nevezetesebb templomait, esdve kérvén az Urat, hogy Szt. Zita érdemeire való tekintettel adja vissza egészségét és bűneiért kiengesztelődésül eme megalázkodást ajánlotta fel. Ezek után visszatért Szt. Frigyes  templomába, leborult Szt. Zita koporsója előtt s még forróbban imádkozott és kérte vissza elveszett egészségét. Ezek után még sokáig élt, mint istenfélő ember s buzgó tisztelője volt Szt. Zitának. E csodát Fatinelli de Migliore jegyző jegyezte fel s 1300-ban április 30-én történt.
Még sok hasonló csodatettet tudnánk felsorolni, mikkel az Úr a szent leányzó érdemét felmagasztalt, de a felemlített példák talán elégségesek annak bizonyítására, hogy mennyire kiválasztottja volt az Úrnak Szt. Zita.
E sok csoda révén X. Leo pápa Zitát a szentek közé sorolta. Mily nagy tiszteletnek örvend e leányzó hazájában, azt nehéz szavakban kifejezni.
Április 27-ike szent örömünnepe Lukkának és környékének. E napon Lukka város virágpompában tündöklik s remek kerthez hasonló.
Víg sokaság, leányok és legények özönlenek a hegyekről a városba, virágcsokrokat tartva kezükben. A virágok az említett csodára emlékeztetnek, a virágokat megszenteltetik, s otthon ezzel díszítik Szűz Mária képét, mely előtt örök mécses ég. Minden este az egész család Szt. Zitához imádkozik, kérve őt, hogy vegye őket oltalmába.
Adná az Úr, hogy e szent leányzó minálunk is tiszteletnek örvendjen, legalább azok részéről, kik ugyanazon életpályán végzik kötelességüket, melyen ő teljesíté, hogy nyomdokaiba lépve, sok nehézség és fáradság után elnyerhessék majd a mennyek országát.
Szt. Borbála templomában Krakkóban, Szt. Joáchim oltáránál van Szt. Zita képe elhelyezve. Eljás Valér festette. Krakkó város szolgálói vették gyűjtött pénzükön.
Április 27-ét Krakkó szolgálói nagyon megünneplik. Közvetlenül az ünnep előtt három napi lelkigyakorlatot tartanak reggel 5 órától kezdve. A templom ilyenkor zsúfolva van. Az ünnep napján rövid beszéd után szentmise következik Szt. Zita képe előtt, melyet e napra Szt. Ignác oltárára helyeznek. A kép pompás virágdíszben ragyog, melyet a szolgálók hoznak. Sok nagy viaszgyertya és az oltáron, mely mind arról tanuskodik, mily nagyon örülnek a szolgálók, hogy oly közel áll hozzájuk a nagy Szent. A szentmise alatt száz szolgáló járul az Úr asztalához.
Szt. Borbála templomában van elhelyezve Szt. Zita ereklyéje is. Rómából hozta K. B. grófné egy remek ezüst ereklyedobozban, mely kereszt alakjában pompásan ki van dolgozva. Hasonlóképpen tisztelik és ünneplik a szentet a szolgálók más városokban is, főleg Lembergben.
 
Kiegészítés
 
Az Úr bizonyára óhajtja, hogy ne csak tiszteljük a szenteket, hanem nyomdokaikba is lépjünk.
Senki közülünk nem mondhatja, hogy nem képes Szt. Zita erényeit utánozni. Mindenkinek fő törekvése legyen, alázatos, csendes, istenfélő és szorgalmas életet élni s ha szolgai minőségben  van is, szeretni Istent mindig és mindenütt, szót fogadni és engedelmeskedni mindazoknak, kiket az Úr feljebbvalóul rendelt. Így engedelmeskedett a földön a mi Urunk Jézus Krisztus, ily példát hagyott hátra Zita, ki most már nagy szentünk és pártfogónk az égben.
Csak arra törekedjünk, hogy mindenki, ki e Szentet tiszteli, azt mondhassa magában: » Nékem a Szentnek nyomdokaiba kell lépnem, főleg ezen erényben. « Gyakran kérdezzük meg magunkat: vajon tényleg törekszünk-e Szt. Zita példáját követni, az ő erényét, lelke ártatlanságát, türelmét, még az igazságtalanul okozott szenvedésben is, az ő békés életét?
Adná az Ég, hogy mindnyájan, főleg a szolgálók megértés e szavakat, hogy megszeressék hivatásukat s kötelességük lelkiismeretes és pontos teljesítésében megtalálják saját lelkük nyugalmát s így lassan közelebb érjenek a mennyek országához, örökké tisztelve s becsülve a nagy Szentet, ki nekik az utat mutatta, melyen haladniuk kell. Ezt adná az Ég és Szent Zita.
 
Szt. Zita az alattvalók pártfogója.
 
Isten, ki Szent Zitát szolgálói minőségben kötelességei kitűnő teljesítéséért fölsegítetted a legmagasabb tökéletességre, az ő érdemei alapján kérünk Téged, hogy életpályánk  kötelességeit a te akaratod szerint, mely azokat nékünk elrendelte, hűen teljesítsük és Néked szolgálhassunk a mi Urunk Jézus Krisztus által most és mindörökké. Amen.
 
Ima.
 
Isten, ki Szent Zita szolgálónak megadtad, hogy a munka megszentelése által az örök élet koronáját kiérdemelje, add meg nekünk az ő közbenjárása által, hogy mindenben Neked és Teéretted felebarátunknak szolgáljunk, hogy egykor érdemesek legyünk a mennyekben Veled uralkodni a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Imádkozzál érettünk Szent Zita, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Szent Zita, ki mint egyszerű szolgáló fénylettél angyali szépségben és mély isteni szeretet, szívbeli tisztaság s a kötelességek hű teljesítése által kiérdemelted s megnyerted az örök élet koronáját, eszközöld ki számunkra, hogy a te nyomdokaidat követve, kiérdemeljük, hogy veled együtt egykor örökké örülhessünk és pihenhessünk. Amen.
 
Három kis imádság
 
Ó legkedvesebb védőangyalunk, ki mindenek fölé helyezted a szentségeket s minden örömödet a legszentebb dolgokban találtad, legalázatosabban esedezem hozzád, eszközöld ki számomra az igazi istenfélelmet, azoknak pedig, kik lelkemet irányítják vagy irányították, Isten legnagyobb kegyességét.
Miatyánk, Üdvözlégy Mária.
 
Ó szeplőtelen védőangyalunk Szent Zita, ki egész életedet kenyéradóidnak leghívebb szolgálatára szentelted s azok gyermekeinek is legodaadóbban szolgáltál s erényeiddel kiérdemelted házukra Isten legbőségesebb áldását, legalázatosabban esedezem, eszközöld ki szolgálatomba vetett tartós, hű bizalmat, azoknak pedig, kiknek szolgálok, kérd ki Isten most és öröké tartó áldását.
Miatyánk, Üdvözlégy Mária.
 
Ó legkedvesebb védőangyalunk Szent Zita, ki az angyali tisztaság erényét minden erénynél jobban megkedvelted s példáddal másokat is ezen erényekre buzdítottál, legalázatosabban esedezem, eszközöld ki nékem ezen erényt, úgy, hogy gondolataim, szavaim vagy tetteim lelkemet soha be ne szennyezzék, azoknak a szegény szolgálóknak pedig, kik nem ismerik az erény érdemét és szépségét, kérd ki a gyors megtérést, bűneik megbocsátását s ezen erény megkedvelését.
Miatyánk, Üdvözlégy Mária.

Írta: Riedl Kázmér S.J., lengyelből fordította: Hampel Paula

Hozzászólások   

#1 Piusz 2015-01-26 03:02
Köszönöm.

You have no rights to post comments