Hogyan ismerhetem fel, hogy mire vagyok meghívva?

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. szeptember 30. kedd

 „… az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké.” (Iz. 32, 17 Károli fordítás) Soha ne téveszd össze az alkalmasságot az önbizalommal; az egyik a képességeinket alapul, a másik azon, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban; hogy benne teljessé lettünk. Valaki így írt erről:

  „Az első dolog, amit az önbizalomról megértettem, hogy nekem nincs…

 Volt egy vékony réteg önhittség, ami mély belső félelmet takart. Annyi éven át, amíg a világ szemében sikeres voltam, belül halálosan féltem a bukástól.

 A világban a siker eléréséhez kockázatot kell vállalni,

messze túl a korábbi eredmények komfortzónáján.

A lelki életben a sikerhez el kell tudni engedni kezünkből a végkimenetelt,

és engedni, hogy Isten lépjen az érdekünkben.

Annyira féltem a kudarctól… sosem értem el sikert benne… a hamis önbizalom,

amit ismertem, csupán saját képességeimre épült…

De ha hirtelen csomót találsz a melledben,

vagy a házastársad azt mondja, hogy sohasem szeretett,

vagy elbocsátanak a munkahelyedről,

vagy a gyermeked súlyos beteg lesz,

akkor semmilyen taktika, amit valaha alkalmaztál és semmilyen szakértelem, amit tökélyre fejlesztettél, nem segít rajtad…

 A Biblia azt tanítja, hogy józanul mérjük fel képességeinket (ld. Róma 12:4)…

ha megérted, hogy nem vagy tökéletesfellélegezhetsz,

és hozzáfoghatsz a feladathoz úgy, hogy elég jó vagy…

Ha önbizalmad a mindenható, változhatatlan Istenben gyökerezik,

akkor nem riasztanak meg a körülmények, és nem ráznak meg a változások.

Akkor… biztonságérzet, nyugalom, elégedettség és bátorság lesz benned.”

Nem lenne itt az ideje, hogy lerázzuk magunkról a feszültséget,

amit az okozott, hogy mi akartunk Isten lenni és tudni mindenre a választ?

„Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak…” (Róma 12:6).

Ha arra használod ajándékodat,

hogy Istent dicsőítsd vele,

akkor teszed azt, amire tervezett.

Monspartné Sényi Judit

Hozzászólások   

#1 Keresztelő 2014-10-02 07:34
Szekeres Marika figyelmébe ajánlom szeretettel
Az imádságom:
Örök Atya, kérünk téged, hallgass meg minket, a gonosz ellenségtől oltalmazz minket.
Édes Jézusunk öt szent sebéért, az abból kifolyó drága Szent Vér és Víz kegyelméért irgalmazz nekünk. Mosd le rólunk bűneinket és vétkeinktől tisztíts meg.
És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Édes Jézus, én László, Aranka és Margitka nagyon szeretlek, és ebben a szeretetben kérlek édes hazánk Magyarország bűnből való megtéréséért és hogy eszményi óhajunk a Szent Korona a jövőben is egyesítse közös anyánknak a magyar Földnek kebelén az Ő és egymás iránt érzett áldozatos és tevékeny szeretetben összeölelkezve hazánk minden gyermekét.
A Szeplőtelen Szent Szűz szeretetlángja diadalára és Isten dicsőségére, aki Atya Fiú Szentlélek, Teljes Szent Háromság, Egy és Örök és Igaz.
Üdvözlégy Királynő, irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Óh irgalmas, óh kegyes, óh édes Szűz Mária!
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
Édes Jézus áldd meg rajtunk hitvallásunk szavait, Péterrel kiáltjuk, Uram adj nekünk alkalmas hitet.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, Hiszem a katolikus Anyaszentegyház at, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Óh, édes Szűz, Mennyei Édesanyám, Királynőm, Szeplőtelen Fogantatásod által mentsd meg, oltalmazd, vezesd, tedd szentté, és kormányozd szeretteimet, felebarátaimat, akiket az Atya végtelen irgalmában reám bízott, akikért imádkozni tartozom, akiket megbántottam, akik segítségemet kérték, akik segítségemre szorulnak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, a világegyetemben minden jelenvalóra, a tisztítótűzben szenvedő lelkekre most és halálunk óráján. Ámen.
Dicsőség az Atyának a Fiúnak a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Óh, Jézusom! Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől és áldott legyen Drága Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.
Jézusom, mentsd meg a gonoszságban szenvedő embertestvérein ket, mutasd meg nekik bűneik fertelmességét és add meg nekik a reményt az üdvösségre, hogy el ne vesszenek.
Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseivel ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki az Isten!" 
Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.
Szent Gábriel főangyal, te elvitted Szűz Máriának Isten Szavát, vezess minket is a Szentírás megértésére és az elfogadásra! Hadd mondjuk mi is "legyen nekem a te igéd szerint" Könyörögj érettünk! Ámen.
Szent Ráfáel főangyal, te elkísérted a vándort és meggyógyítottad a beteget, kísérj el minket is az úton, gyógyíts meg betegségeinkből , hogy békében és erővel járjunk Krisztus felé az úton! Könyörögj érettünk! Ámen
Isten Szent Angyala, akit Isten jóságában küldött, világosíts engem, oltalmazz engem, vezess engem Jézushoz! Ámen.
Seregek Ura! Hozzád kiáltok! Mentsd meg a népet, amelyből vétettem!
A Szent Korona erejével sokszorozd meg jóakaratunkat, ínségünkben oltalmazz minket, vezess minket, áldj meg minket! Ámen.
Dicsértessék Jézus Krisztus, a Legméltóságosab b Oltáriszentségb en! Ámen.

You have no rights to post comments