Katona István: Mit mond a Szentírás, a tudomány és a próféták az utolsó időkről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. június 19. szerda

Az elmúlt évtizedekben megszaporodtak a világban azok a próféciák, amelyek Jézus közeli (második) eljövetét hirdetik. A „közeli” szó nem jelenti azt, hogy közeli éveket mondunk, hanem azt, hogy az emberiség elérkezett egy döntő szakaszhoz, amely teljes összeomlást, váratlan katasztrófákat, háborúkat jelenthet, ha nem újulunk meg az imában és a szeretetben. Ezek a jelek, amelyek előttünk állnak, Jézus visszajövetelét hirdetik, de nem mondanak évet, vagy napot. A próféciákat azért kaptuk, hogy minden erővel munkálkodjunk az jó érdekében, és mindig a megtérés állapotában maradjunk, hogy az Úr bármikor érkezik, készen álljunk fogadására.


Hisszük, hogy a világtörténelem befejezésekor Jézus újra eljön a földre, hogy a gonoszokat megbüntesse és a jókat megjutalmazza, és magával vigye országába. Jóllehet nem ismerjük „sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13), mégis Jézus szavai nyomán figyelnünk kell a jeleket. „Amikor látjátok, hogy a fügefák kihajtanak, tudjátok, közel van a nyár” (Mt 24,32). Jézus pontosan megmondta, milyen jelek előzik meg második eljövetelét (Mt 24,15-31). A jelekből lehet következtetni jövetelének közelségére.
Miből lehet következtetni az utolsó idők közelségére?


A.) A Szentírásból (Mt 24,1-44):


· „ország-ország ellen támad” (7. v.) – az elmúlt évszázad két világháborúja borzalmas pusztítást okozott az emberiség életében. Valóban „ország-ország ellen támadt” és milliók estek áldozatul.
· „földrengés lesz itt is, ott is” (8. v.) – az elmúlt ötven évben több földrengés volt világszerte, mint az elmúlt kétezer évben.
· „sanyargatnak és megölnek titeket” (9. v.) – a kommunizmus kb. 6 millió keresztényt, 100.000 papot és püspököt ölt meg.
· „sokan eltántorodnak a hittől” (10. v.) – oly nagy mértékűvé vált a hit és az egyház elhagyása, mint még soha. A megkeresztelteknek csupán 10%-a jár templomba Európában és Amerikában, sok helyen még annyi sem.
· „gyűlölni fogják egymást” az emberek (11. v.) – soha nem volt még annyi harag, elutasítás, ellentét az emberek között, mint ma. Soha nem volt még annyi válás, családi ellentét, mint ma.
· „sok szívben kihűl a szeretet” – annyira megkeményedett az emberek szíve, hogy sokan kigúnyolják azt, aki a szeretetről beszél nekik. Nem hiszik, hogy egyáltalán van még igazi szeretet.


B.) Mária-jelenések:


Mária 150 év óta figyelmezteti - jelenései alkalmával - az emberiséget a megtérésre, ami ha nem következik be, a legsúlyosabb büntetések érik a világot. Megjövendölte az első és második világháborút és a kommunizmus (ateizmus) világméretű elterjedését. Mária szeméből (az őt ábrázoló szobrokon és képeken) véres könnyek hullottak. Ezek az édesanya könnyei voltak, amelyek nemcsak a gonoszság és bűn elterjedése miatt hullottak, hanem a jövendő borzalmas pusztulás miatt is.
LaSalette, Lourdes, Fatima, Medjugorje, Akita (Korea) és még sok más helyen jelent meg Mária, hogy figyelmeztesse az emberiséget a megtérés fontosságára. Ha a megtérés nem történik meg, akkor nagy büntetés következik.
A Szűzanya LaSaletteben (1846) elmondott üzeneteiből:
1846-ban a francia Alpokban, LaSaletteben megjelent a Szűzanya két pásztorgyermeknek. Mindkét gyermek kapott egy-egy titkot. Csak Melanie titka maradt meg az utókor számára, Maximin titka elveszett. Az Egyház elismerte a jelenések valódiságát.
"Az emberiség a legborzasztóbb ostorcsapások és legnagyobb események előestéjét éli. El kell készülni arra, hogy vasvesszővel fogják kormányozni és ki kell ürítenie a harag kelyhét.
A földet mindenféle csapás éri majd (a pestis és éhínség mellett, mely általános lesz). Háborúk következnek az utolsó háborúig, amelyet majd az Antikrisztus tíz királya vezet. Ezeket a királyokat ugyanaz a cél lelkesíti és ők lesznek a világon uralkodó egyedüli királyok. Ennek kezdete előtt az egész világon egyfajta hamis béke lesz. Semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok mindenféle bűnben részt vesznek. De a szent Egyház gyermekei, igazi követőim növekedni fognak az Isten iránti szeretetben és az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Velük együtt fogok harcolni, míg elérnek koruk teljességébe.
A természet bosszúért kiált, sóhajt az emberek miatt és megremeg az iszonyattól annak várásában, aminek a bűnnel szennyezett Földre el kell jönnie.
Remegj meg Föld és ti, akik fogadalmat tettetek Jézus szolgálatára és akik bensőtökben magatokat imádjátok, remegjetek! Mert Isten azon van, hogy kiszolgáltasson benneteket ellenségeteknek, mert a szent helyek pusztulóban vannak. Számos kolostor többé már nem Isten háza, hanem Asmodeus és övéinek legelője.
Rossz könyvek bőségben lesznek a Földön és a sötétség szellemei mindenütt hidegséget terjesztenek minden ellen, ami csak Isten szolgálatával kapcsolatos. Igen nagy hatalmuk lesz a természet felett. Lesznek olyan egyházak, amelyekben majd ezeknek a gonosz szellemeknek szolgálnak. Az évszakok megváltoznak. A Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elhagyják rendes pályájukat. A Hold csak gyenge, pirosas fényt ad. A víz és a tűz a Földön félelmetes földrengést és nagy megrázkódtatásokat okoz majd, amelyek hegyeket és városokat süllyesztenek el.
Sürgős felszólítást küldök a Földre! Felszólítom Isten igaz tanítványait; aki a mennyben él és uralkodik... Felszólítom gyermekeimet... akik nekem adták magukat, hogy őket isteni Fiamhoz vezessem... Végül felszólítom a végső idők apostolait, Jézus-Krisztus hűséges tanítványait, akik... imádságban, szenvedésben, vezeklésben... Istennel egyesülve, a világ elől elrejtve élnek.
Itt az idő, hogy előlépjetek, hogy fénnyel töltsétek be a világot... Buzgóságotok tegyen éhessé Jézus Krisztus dicsőségére és tiszteletére mindenkit. Küzdjetek ti, fény gyermekei, ti kicsiny csapat, ti, akik láttok, mert az idők ideje, a vég vége van itt.
Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk jönnek, éhínség, pestisjárvány, fertőző betegségek. Félelmetes állateső(?) fog hullani. Mennydörgés, amely városokat ráz meg, földrengés, amely országokat nyel el. Hangokat hallanak majd a levegőben. Az emberek fejüket verik majd a falba. A halált kívánják, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt vér folyik majd. Ki győzhetne itt, ha Isten meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait? De Isten hagyja majd magát megindítani az igazak vére, könnye és imája által... Tűz fog az égből hullani... Az egész természetet iszonyat veri majd... A Nap elsötétül. Egyedül a hit világossága él majd.
A mélység felnyílik... Lásd a vadállatot alattvalóival, aki magát a "világ megváltójának" nevezi. Büszkén emelkedik majd a magasba, hogy felmenjen a mennybe, de Szent Mihály arkangyal leheletétől megfullad. Lezuhan, és a Föld, amely három napja folytonos vajúdásban van, felnyitja tűzzel teli belsejét. A pokol örökös mélysége örökre elnyeli őt övéivel együtt. Akkor tűz és víz fogja a Földet megtisztítani és kiirtja az emberi kevélység minden művét és minden megújul. Akkor majd Istennek szolgálnak és Őt dicsőítik."
Medjugorje: 1981. június 24-én Mária megjelent hat gyermeknek. Az évek folyamán 10 titkot bízott rájuk a világ jövőjéről, amelyet még nem tárhatnak fel. Az üzenetek, amelyeket rendszeresen ad a Szűzanya, az imádságról, böjtről, megtérésről szólnak. Ezek által csökkenthetők a világra jövő nagy csapások.


C.) Malakiás jövendölése:


Szent Malakiás írországi érsek 1139-ben megjövendölte a következő 900 év pápáit. A jövendölést szimbolikus nevekben fogalmazta meg, amelyek a pápa életkörülményeire, nevére vagy születési- és működési területére vonatkoznak. Az utolsó ötven év pápái a következők:
A.) A „Pásztor és Hajós” (XXIII. János, 1958-1963) után jön
B.) a „Virágok virága” (VI. Pál, 1963-1978), majd
C.) a „Hold közepéből” (I. János Pál, 1978-1978) jön.
D.) A „Nap munkása” (II. János Pál, 1978-2005) után jön
E.) az „Olajfa dicsősége” (XVI. Benedek 2005-2013.02.28), majd ezután következik
F.) a „Római Péter”, (2013. 03. 13 I. Ferenc), Ő lesz az, "aki nyáját nagy szorongattatás között fogja vezetni. Az ő uralkodása alatt összeomlik a hét-dombu város (Róma) és eljön a Rettenetes Bíró a világot megítélni." --Itt vége szakad a próféciának. Lehet, hogy ő lesz az utolsó pápa?! Ha ragaszkodunk szent Malakiás érsek próféciájához, akkor lehetséges, hogy  Ferenc pápa Péter apostol sorsában osztozik, üldözést és vértanúságot fog szenvedni. Ezt erősíti az, hogy a próféciák mindig jellemző vonásokat emeltek ki egy-egy pápánál. - A másik lehetőség, hogy rövid ideig lesz pápa, és utána következik az utolsó, a "római Péter".


D.) A világi szakemberek nyilatkozatai:


· 2007. februárjában az ENSZ globális felmelegedéssel foglalkozó szakbizottsága azt nyilatkozta, hogy a következő 14 éven belül olyan nagy mértékű lesz a globális felmelegedés, hogy az északi sarkon levő jégtömbök olvadása miatt a tenger elönti Észak-Amerika és Európa nagy részét.
· Erich Fromm azt írja: „A technokrata fasizmusnak (érzelem-nélküli, hideg, szórakozást kereső) szükségszerűen katasztrófához kell vezetnie. A dehumanizált ember olyan őrültté válik, hogy hosszú távon képtelen lesz egy életképes társadalom fenntartására, rövidtávon pedig nem tudja visszatartani magát a nukleáris és biológiai fegyverek öngyilkos felhasználásától.” (Birtokolni vagy létezni 195. old.) Szerinte a túlélés egyetlen lehetősége, ha az emberiség áttér a birtoklásra és haszonszerzésre fordított törekvésből a szeretetre és a megosztásra. „Gazdasági katasztrófához közeledünk, ha társadalmi rendszerünket alapvetően meg nem változtatjuk. A történelemben először függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres megváltozásától.” (U.o. 21. old.)
· Más szakemberek úgy nyilatkoznak, hogy a föld nyersanyagkészlete 20 éven belül kimerül. Nem lesz olaj, gáz és egyéb nyersanyag, amelyek szükségesek életünk fenntartásához.
· A túlnépesedés (2013-ban az emberiség létszáma több, mint 7 milliárd) miatt az élelmiszerek megdrágulnak, és egyre több országban lesz éhínség. (20 év múlva 9-10 milliárd lesz az emberiség létszáma.)
· Az édesvíz-készlet veszedelmesen csökken. A kutak már most is annyira elszennyeződtek, hogy sok helyen komoly egészségkárosodást okoznak. Ez a jövőben fokozódni fog, mivel a környezetszennyeződéssel sok vegyi anyagot előállító gyár nem törődik.

E.) Jelenkori próféciák


2008. január 7. Múlt éjjel három óra tíz perctől négy óráig ébren tartott a Szűzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem. (Vassula)
Tudomásomra hozta, hogy jelenleg Krisztust több támadás éri, mint bármikor máskor. Áldott Édesanyánk fél négy és négy óra között szólt hozzám. Nem kérte, hogy keljek fel és írjam le azonnal. Aggódtam, hogy elfelejtem, amit mond, de megígérte, hogy emlékezetembe idézi szavait, amikor majd leírom, és elküldöm Önöknek, hogy továbbadják. Az üzenet első része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az első rész biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szűzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz időkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra. Azt is mondta, hogy Isten mindig közel van hozzám, szeret engem, és hogy a menny jól látja azokat a nehézségeket és égő fájdalmaimat, amelyeket most élek át, de Istennek szüksége van ezekre a felajánlásokra és áldozatokra. Megerősítette, hogy Isten hűségesen megtartja Szavát. A Szűzanya kifejezte: örülne, ha állhatatosabban imádkoznám a Rózsafüzért. Majd azt mondta: „Légy összeszedett imádságaidban!"
Az üzenet második része így szól:
Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk előtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza.
A Föld veszélyben van, és tűztől fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és ránk fog zuhanni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bűnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehető legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse őket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idő, amikor mindenki próbára lesz téve. A Föld tűzfolyamokat fog okádni belsejéből, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hűségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok.
Eljött az idő, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Ő Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az Ő Irgalmasságának műveire.) A Szűzanya azt mondta, hogy ők is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek. A Szűzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtőnk kér tőlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül.
Aki azt mondja magáról, hogy megtért és az Igaz Élet Istenben üzenet által rátalált Istenre, annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkűségünket. Senki sem mondhatja: hogy én az Igaz Élet Istenben üzenet követőihez tartozom, ha nem ajánlja fel áldozatos szeretetét másokért. Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Szűzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten műveiben és terjesztik azokat (miként az Igaz Élet Istenben üzenetet, és akik nyitottak a Szentlélek számára), és hogy maradjanak bizakodók, mert ők különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétől, és hogy ők a Lélek által erősödtek meg az Úrban az Ő üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Ő békéjét. Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tűz által eljövő ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette őt. Sokan elbuknak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben őriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Istenben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak. Ezután így szólt a Szűzanya: Vassula, akik téged megítélnek, azokat Isten is szigorúan megítéli. Továbbra is fogadd örömmel Isten Üzeneteit, és légy boldog, gyermekem, a te Édesanyád sohasem fog elhagyni téged. (Akkor áldott Édesanyánk arra a látomásomra emlékeztetett, amelyben a Krisztussal való lelki házasságunkat láttam még kislánykoromban, amikor mosolyogva és örömmel fogadott engem, megigazította rajtam esküvői ruhámat, rendbe szedte hajamat, hogy tökéletes külsővel jelenjek meg Fia, Jézus Krisztus előtt.) Beszélj félelem nélkül és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet. - Eddig tart az üzenet. Kérem, elmélkedjenek rajta, és gondosan olvassák át. Krisztusban, Vassula

F.) Ókori próféciák


SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA a 20. századról
A Sinai hegyen élő Szent Nílusnak (+430), aki megtérése előtt Konstantinápoly prefektusa volt, később Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következő víziója volt.
"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelődése fogja jellemezni.
Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak.
A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tűnni. A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.
Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni.
Jaj azoknak, akik kincses ládáikban összehalmozzák pénzüket! Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni.
Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret-furdalásuk sem...
A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak a földön élni! El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét.
A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenütt csak nehézségekbe ütköznek.
Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött úr lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni, és valószerűtlen jeleket végbevinni.
Egyik ember- aki a világ egyik végén lakik - képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik. Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak.
Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (vagyis a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket a sátán, hogy elveszítik hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.
Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szeretetből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lenne rá.
Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják."
Mindez a prófécia a 400-as években hangzott el, Krisztus születése után. Megdöbbentő!

Emmausz.hu

You have no rights to post comments