Reiki és jóga - mi az igazság?

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. május 25. szombat

A korábbi hindu guru Rabi Maharaj nyilatkozata: "A jóga egy részlete sem választható le a mögöttes filozófiától..."

Sajnos, ma sokan azt gondolják, hogy a jóga és a reiki olyasmi, ami összeegyeztethető a kereszténységgel. Pedig ez távol áll az igazságtól. Mégis sok közösségben gyakorolják az un. „keresztény jógát és a Reikit. pedig ez ellentétes azzal, amire az első parancs tanít bennünket. Hiszen arra késztetnek bennünket, hogy az embertől és nem az Istentől származó valóság tapasztalatra szálljunk alá. S ez igen veszélyes.

A KEK arra tanít bennünket, hogy „A mágia és boszorkányság valamennyi fajtája, melyek úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult hatalmak felett, mintha szolgálatukba tudnák kényszeríteni őket, és természetfeletti hatalomhoz jutnának általa embertársuk felett - mégha egészséget akarnának is visszaadni vele, - súlyosan vétenek a vallás erénye ellen.” No. 20117

Tehát az Egyház bálványimádásnak, az első parancs elleni véteknek minősíti, mikor azt mondja: "A bálványimádás akkor jön létre, amikor isteninek tartunk valamit, ami nem Isten. Bálványimádást követ el az ember, ha Isten helyére teremtményt helyez, Isten helyett, teremtményt tisztel, legyen az akár bálvány, akár démon." A New Age ideológia a divinizáció sokféle formáját kínálja fel. 

 

A ’centering prayer’ magyarázata

Rev. Dreher-től idézzük a következőket az un centering prayer-rel kapcsolatban, mely ugyanazokat az elveket követi mint a yoga.

"A centering prayer és a yoga (jóga) abban különböznek a keresztény imától, hogy céljük, hogy bizonyos technikákkal a gyakorlóját saját énjük középpontjának megtapasztalására segítsék. . S ott, megtapasztalják a bennük lakozó Isten jelenlétét. A keresztény ima ezzel ellentétben pedig Istenre irányul, Istenre vonatkozik, aki nem azonos az emberrel. A keresztény személyesen ismeri Istent, aki mint Teremtő végtelenül felülmúlja teremtményeit. Isten egészen más, mint az ember.  Az is alapvető a keresztény imában, hogy Isten az ember egész életével lép kapcsolatba, nem csak a belső életével.  A centering prayer a transzcendens Istent mint immanens Istent teszi elérhetővé bizonyos   technikákon keresztül az emberi tapasztalat számára.

"A Centering prayer léényege szerint ön-szuggesszió. Egy ’mantra’ használatával – azaz egy szó ismételgetésével fókuszálja az elmét, és törekszik önmagában elmélyedni. A hatás egy hipnózisoz hasonló állapot, egyetlen dologra való koncentrálás, elhatárolódás minden más hatástól, ez igen   nyitottá tesz a szuggesztív hatásoknak, olyan pszichológiai és fiziológiai állapotot hoz létre, mely külsőleg hasonlít az alváshoz, melyben azonban a tudat interiorizálódik és az értelem aláveti magát a szuggesztiónak.”

Az „imának” illetve „meditációnak” ez a fajtája, bizonyos formája a hypnozisnak, ahogyan ezt már számtalan pszichológus szaktanulmánya bizonyította. Tesztekkel bizonyították, hogy a yogában használt meditációs-hypnotikus állapotban csökken a vérnyomás, lelassul a légzés, változik a vér összetétele, és a bőr galvanikus aktivitása.

 

A kereszténység és a keleti ideológiák közötti különbség

Amennyiben arra akarunk választ kapni, hogy mi a különbség a yoga és a keresztény meditáció között, elöször tekintsünk a keresztény és a keleti lelkiség közötti különbözőségre.

A katolikus hit tanítása szerint, minden emberi teremtmény hivatása nem más, mint Istent megismerni és szolgálni.   A keresztény az, aki tudja, hogy élete Krisztussal van kapcsolatban, hogy nélküle nem képes élni. A keresztény egész élete újjá van teremtve Krisztusban, hiszen a keresztény alapvetően Krisztusban él, amennyiben a kegyelem állapotában van. (i.e. azaz nem szakítja el a halálos bűn) Természetesen, ez az ember saját döntése, hiszen Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabad akaratát.

A keleti vallások ezzel szemben, úgy tekintenek Istenre, mint az universum részére, nem mint Teremtőre. Hitük szerint minden valóság egy. és Isten éppen úgy ennek az egy valóságnak a része, mint az ember. Úgy hiszik, hogy túl kell lépniük a világ valóságán, hogy kapcsolatba kerüljenek a mögötte rejlő szellemi világgal. Úgy vélik, Isten csak a létnek egy állapota, vagy ha jobban tetszik „elme-állapot”.

A keresztények számára azonban Isten valóság, és minden teremtmény csak azért létezik, hogy Őt szolgálja, mert Ő ezt akarta. A keresztény gondolkodásban, nem szükségszerű a világnak, és semminek a világban, a léte, csak Isten szerető jóakarata, irántunk való atyai szeretete miatt létezünk

Így Keleten az emberi értelemnek ahhoz, hogy elérje Istent, szükségszerűen a tudat eltérő állapotára kell eljutnia, míg a keresztények kapcsolatot keresnek Istennel, beszélni akarnak vele. Ebben az Istennel való interakcióban, a keresztény vágyik eljutni arra, hogy bizonyos mértékben részesüljön az isteni természetben. (2 Peter 4:4). A keleti vallások azonban önnön magukban akarják megtalálni Istent, és ezt a külső világ valóságától való menekülésben találják meg. S erre különböző pszichológiai és fiziológiai módszereket alkalmaznak, és nem a személyes Istennel való kapcsolatot.

A keleti vallások összemossák a technikát a találkozással. Istent nem tekintik a legfőbb Személynek, hanem önnön maguk és az universum részének. Pedig mi nem vagyunk azonosak vele, hiszen Ő a mindenség Teremtője. S ezt a tényt nem tudjuk semmilyen technikával megváltoztatni. Beszélhetünk úgy Istenhez, mint ahogyan a gyermek beszél a szüleihez, hiszen a Szentlélek által, valóban gyermekként szólhatunk isenhez.

Például, amikor katolikusok a megszentelő kegyelemről beszélnek, az Istennel való egyesülés kegyelméről beszélnek. Ebben a kegyelemben magának isten szentségének válunk részesivé, így adja Isten önmagát az embernek S amikor ezt a kegyelmet befogadjuk mindennapi életünkbe, akkor a megtérés útján járunk, mely elvezet a Vele való teljes egységre. Nekem, mint katolikus kereszténynek, nem csak valamiféle benső béke a célom, ami a keleti vallások célja, hanem testem, lelkem, szívem megszentelése, sőt nem csak önmagam, hanem az egész világ megszentelése. A keleti világ ezzel szemben a saját belső békét keresi, anélkül, hogy tudomást venne Isten „másságáról”, sőt az élet egyéb realitásairól.

Archimandrita Sophrony a Athos hegyéről, aki az ortodox lelkiség nagy tekintélye, saját személyes történetére hivatkozik. Évekig a keleti vallásosság követője volt, mielőtt megtért volna gyermekkora ortodox hitéhez. Hosszabban idézzük őt, mert igen világosan beszél minderről:

"Tanácsként, nehogy elosodorjon a transzcendentális meditációü ™ vagy más ehhez hasonló mesterkélt gyakorlat, nem tehetek mást, mint az Egyház ősi üzenetét közvetítem: Az atyák erős hitet és nagy türelmet kívántak meg, míg a kortársaink minden lelki adományt, beleértve az Abszolút Isten közvetlen szemlélését is, erőszakosan és gyorsan akarják elérni, és gyakran párhuzamot vonnak a Jézus ima, a jóga és a TM között. Rá kell mutatnom ennek a tévedésnek a veszélyességére.

"Becsapja magát, aki megpróbálja kiüresíteni önmagát értelmileg mindattól, ami múlandó és relatív, azért, hogy átléphessen valami láthatatlan küszöböt,   hogy így realizálhassa örök eredetét, azonosságát minden létezőnek a forrásával, hogy visszatérhessen hozzá, egyesülhessen vele, a névtelen, személyes túli Abszolútummal. Az ilyen gyakorlatok sokakat a lét értelmen túli szemlélésére késztetnek, bizonyos misztikus megrendültséghez, az értelemnek olyan csendjéhez, mely túllép a tér és idő kötelékein. Az ilyen állapotban az ember a létnek olyan békességét tapasztalja, melx távol áll a látható világ állandó változásától, mely az örökkévalóság bizonyos tapasztalatát jelentheti. Azonban az igaz Isten, az élő Isten nincs ebben a tapasztalatban.

"Ez az eber önnön szépsége, mely isten képmásiságára alkottatott, és most ez tűnik a szemlélésben isteninek,   jóllehet megmarad teremtményi határain belül. S ez igen fontos szempont. A dolog tragédiája az, hogy az ember az örök élet utáni vágyában délibábot lát valódi oázishelyett. Az aszkétizmusnak ez a személytelen formája azt eredményezi, hogy isteni elemeket tulajdonit az emberi természetnek.   S így az embert vonzza az önistenités eszméje, ami pedig az eredeti bűn oka. Az, akit elvakít annak fönsége, amit szemlél, az önpusztítás útjára lépett. Az elveti a személyes Isten kinyilatkoztatását. A saját létünk mélységei felé mozdulás nem más, mint a nem-lét vonzása, melyből a Teremtő akarata létbe szólított bennünket. (His Life is Mine, 115-116)

Azaz egyszerűbben, a hiteles ima, lelkünkből Isten felé irányul, és nem a lelkünkre, magára. Lelkünk Istenhez kerül közelebb, és nem elménk bizonyos állapotát hozza létre, mint a TM vagy a yoga és a többi. S ezek a praktikák nem csak Istentől visznek távol, hanem azt sugallják, hogy elmenekülhetünk életünk realitásai elől is. A kereszténység tanítása ettől teljesen ellentétes, mert arra tanít, hogy vessük hitünket Istenbe, és aztán engedjük meg neki, hogy segítsen hordozni a keresztünket.

Yoga és a guruk

A yoga tanárok szabadon beszélnek arról a technikáról, amit használnak, s arról is, hogy miért használják azokat. A Kundalini Yoga mestere Gurmukh elmondja, a videóján, hogy a yoga a gesztusokon, a légzés technikán, az éneken és meditáción át   energiákat ébreszt. Azt mondja, hogy ez ahhoz szükséges, hogy kitisztítsa és üressé tegye az elmét, és felébressze benned a kígyót, és eljuss a tágasságra.”

Az emberek azt gondolják, hogy leválaszthatják a yoga gyakorlatait, azok spirituális gyökereiről, pedig ez lehetetlen. Attól, hogy valamit semmibe veszünk, az nem szünik meg létezni. Caryl Matrisciana, aki igen jártas és tapasztalt az occultizmusban mert korábban a New Age követője volt, azt mondja: "Az embereknek általában nincs fogalmuk arról, mit tesznek a yoga rituális gyakorlásával, s azt gondolják, hogy csak testi gyakorlatokat végeznek. Nem sejtik, hogy minden „asanas” gesztus, magatarás arra való, hogy a hindút felkészítse   hite szerint a halál ciklusára, amit reinkarnációnak ismerünk.

Bármelyik hindú elmondja, hogy a yoga nem csak testgyakorlat, nem a testi közérzet érdekében csinálják, hanem, hogy életre keltsék a testen belül a kígyót, és eljussanak az istenilétre, mert ez a yoga. S ha valaki a fitness kedvéért végez yogát, az is fontolja ezt meg

Reiki – a története

A Reiki honlapja igen érdekes módon írja le a reikit. "A reiki túllép a vallások, a gazdasági élet, a területi, nemi, faji, azaz emberi megosztottságokon.  

A reikiben a tanitót mesternek hívják. Ez azt jelenti, hogy a tanítványnak a fejlődése során egyre inkább el kell távolodnia a zavaró szokásaitól, hitbeli rendszerektől, mint amilyen a katolicizmus, egyre kevesebb időt és energiát kell azokra fordítani ahhoz, hogy teljesebb, tudatos életet élhessen. "

A német reiki csatorna pedig így informál: "Igen gyakran előfordul, hogy néhány reiki kezelés után, a paciens új eszmékkel kerül kapcsolatba. Vannak, aki yogázni kezdenek, vannak, akik autogén tréninget, vagy meditációs gyakorlatokat, magy egyéb spirituális módszert. Alapvető változások állnak be életükbe és új dolgok kezdenek kialakulni. Egyre könnyebben elveti az egyén a régit, az eddigi élet struktúráit, és valami egyre újabbra kap vezetést…”

William Lee Rand, a New Age Reiki ajánlója pedig ezt mondja : "A reikit úgy értelmezhetjük, mint valami nem-fizikai gyógyító energiát, olyan életerőt, melyet egy Magasabb Intelligencia vezérel, amit mondhatunk spirituálisan vezérelt élet erőnek is. Mi hisszük, hogy ez a „Magasabb Intelligencia” mellyel kapcsolatba lehet kerülni a Reiki üléseken keresztül, nem a reiki mester állított jó universális erő, siokkal inkább démoni természetű.

 Sajnos, számos vallási közösség teret ad a hindő vallás ideológiájának. Olyan emberek kezdték terjeszteni,mint Thomas Merton, aki erősen a hatása alá került, és aki igen sokat ártott az Egyháznak, mert az emberek nem voltak tisztába ezeknek a praktikáknak a veszélyeivel. Sokan nem is tudták, hogy guruk és a hinduizmus más szakértői adtak tanácsot a különböző meditációs technikákra.

A reiki nem egyeztethető össze a katolicizmussal, mert nem ismeri el Jézust, mint isteni személyt, mint az ember Üdvözítőjét. A pantheismus az a hitrendszer, mely megfelel a reikinek. A közmikus energiának,melyben hisznek,mely életet ad az emberi lénynek és a mindenségnek, semmi köze nincs Jézushoz. A reiki használói úgy vélik gyógyításra használhatják ezt az energiát, valójában azonban divinizációt gyakorolnak, és a mágia egy formája az, ahogyan ezt az erőt használják. (cf. KEK. 2111, 2116-17).

Tehát a reiki nem keresztény erőket használ, amikor ezekre a spirituális segítőkre és hatalmakra támaszkodik. A Katolikus Egyház tanítása, hogy minden teremtmény Jézus által teremtetett. s minden emberi lénynek van lelke, mely élteti emberi testét. A reiki tanítása szerint az emberi élet principiuma spirituális, és nincs személyes lélek. Mindent az un. „Ki” (Chi) energiára vezetnek vissza.

"Minden energia, melyet felhasználnak egy műtétnél, olyan,mint az idegrendszerünkben az elektromosság, - anyagi természetű, nem spirituális, áállítja a This Rock Magazine 2001 – október-decemberi számában, megerősítve a Katolikus Egyház tanítását erre vonatkozólag. "A hinduizmus és a buddhizmus, mely az élet-energiát, a kundalinit, spirituális energiának értelmezi, folytatja a magazin, ellentétes a keresztény teológiával, és nem illő, hogy megengedhető, hogy keresztények résztvegyenek ennek a hitnek a gyakorlásában

A különbség a reiki spirituális tudatossága és a kereszténység között, hogy Jézus valóban isteni személy. Tehát meg kell értenünk, hogy egy katolikus nem nevezhet istennek mást, az Atya, Fiú és Szentlélek mellett, azaz a Szentháromság mellett. Más lényekhez való odafordulás, a gonosz lelkeket jelentheti, különösen akkor, amikor valaki a személytelen Isteni Tudatossághoz fordul, mely természetesen nem azonos a Szentháromságal.

Egy klaretán pap, Fr. John Hampsch, aki sok évig volt lelki vezető, állítja, hogy igen komoly lelki veszély jár a Reikivel. Egyik interjuban arról számolt be, hogy egy asszony elmondta neki, hogy hallotta a reiki mester, ahogyan megszólította a szellemi lényeket, egy reiki kezelés során. Ez a reiki mester segíteni vélt ezen az asszonyon, gyógyítani akarta, és helyette kiszolgáltatta őt olyan szellemeknek, melyekről alapjába véve nem is tudott semmit.

Fr. Hampsch azt állítja, hogy a reiki "igen veszélyes valami, igen összetett, de kétség kívül veszélyes, mint minden másokkult eljárás, mert megnyit a gonosz szellemek befolyásának. Mindig van démoni benne. Ez azt jelenti, hogy bár átmenetileg lehet, hogy javul valakinek az egszsége, de a végső „ára” sokkal veszélyesebb és kártékonyabb Lehet következménye függések kialakulása, kontrollálhatatlan harag, öngyilkossági késztetés stb. Igen sok embertől hallott súlyos zavarokról a reiki kezelés után.

A II. Vatikáni Zsinatnak az Ad Gentes, dekrétuma az Egyház missziós tevékenységéről azt mndja, hogy a katolikusoknak komoly figyelmet kell arra fordítaniuk, hogyan asszimilálhatja a katolikus vallás más ősi kultúrák aszkétikus és kontemplatív hagyományát, mely elősegítheti az Evangélium hirdetését. " (no. 18).

Figyelnünk kell arra, hogy az egyházi dokumentum az asszimiláció fogalmát használja és nem az alkalmazást. " Tehát ez nem engedi meg, hogy olyan gyakorlatokat és elveket kövessünk, melyek a vallási relativizmus felé visznek. Minden lelkigyakorlatos háznak, mely elősegíti vagy használja a reikit, ezt a pontot alaposan át kell tanulmányoznia, amennyiben katolikus akar maradni.

A New Age spiritualitás még ha látványos eredményeket produkál is orvosilag, sohasem illeszkedhet a kereszténységgel, hiszen komoly veszélyt jelent azok számára, akik érintkezésdbe kerülnek vele. Egyedül Jézus krisztus az isteni Gyógyító, Ő az Út, az Igazság és az Élet, egyedül benne van az üdvösség " (Jn. 14:6)

Jézus Krisztus, Az Élő Víz hordozója

A Kultúra Pápai Tanácsa   a Jézus Krisztus, Az Élő Víz hordozója c. dokumentumban reflektált a New Age ideológiákra.

"Fel kell ismernünk, hogy a New Age vallásosság azért vonz bizonyos keresztényeket, mert hiányzik s saját közösségeikben a komoly odafigyelés a spirituális dimenziónak az életbe való integrálására, hiányzik az élet értelmének a keresésére adott válasz, az összefüggés keresése az ember és a teremtés egészének a kapcsolatáról, nincs kielégítő válasz a személy és a társadalom átalakulása utáni vágyra, és jelen van az emberi lét racionális és materialista szemléletének az elvetése.”  

"Ha alaposabban megvizsgáljuk a New Age sokféle hagyományát, kiderül, hogy valójában igen kevés újdonságot tartalmaz. A név összekapcsolja a rózsakeresztesekkel és a szabadkőművesekkel, azaz a francia és amerikai forradalmakkal, s ugyanakkor a nyugati esoteria sokféle megnyilvánulásával.

"Határozottan elveti a személyes Istent, és olyan közbülső lényekre fókuszál, akik mintegy átmenet az Isten és az ember között a hagyományos keresztény felfogás szerint, és egyre inkább ezekekre hagyatkozik, illetve az ehhez hasonlókat gyarapítja. A modern nyugati kultúrában erős trend, mely tág teret ad a New Age elméletnek a Daewinizmus széles körű elfogadása, mely rejtett spirituális hatalmat, illetve erőt lát a természetben, ebből sok minden visszaköszön a Nwe Age elméleteiben.

"Még ha be kell látnunk, hogy a New Age vallásosság bizonyos mértékben válasz az ember jogos spirituális vágyaira, fel kell ismernünk, hogy ez a kisérlet, szembefordul a keresztény kinyilatkoztatással. Különösen a nyugati kultúrában igen erős az alternatív spiritualitásra való hivatkozás.    A személy pszichológiai megerősítésének a keresése igen népszerű lett a katolikusok között, még a lelkigyakorlatos házakban, szemináriumokban és noviciátusokban is.

"II. János Pál óva int az ősi gnosztikus eszmék visszatérésétől, a New Age köntösében. Nem csalhatjuk azzal magunkat, hogy ez vallási megújuláshoz fog vezetni. Ez csak a gnoszticizmus új gyakorlata, az a szellemiség, mely az Isten alapvető ismeretére hivatkozva erőtlenné teszi Isten Igéjét, pusztán emberi szavakra cserélve azt. A gnoszticizmus soha nem múlt ki teljesen a keresztény területekről. Sőt állandóan felbukkant mellette, olykor filozófiai arculatot öltve, de gyakran vallási illetve valláshoz hasonló jelleggel, mely alapjába véve különböző, sőt összeegyeztethetetlen a kereszténység lényegével.   ’ "

Marie Anne Jacques

(Sztrilich Ági SSS fordítása)

Hozzászólások   

#5 edit 2017-02-12 16:21
Azta.. Mennyire jó ez az írás. 
Sokáig nem értettem Istent, hogy miért hagyta h évekig felesleges köröket fussak ebben a new agees világban. Igen veszélyes sűlyesztő ez a lelkeknek. Mert tényleg lesz hatalmad, abban amire a figyelmedet fordítod. Lehetsz szellemekkel suttogó, testből kilévő, mágus, bölcs, jövőmondó, világűrutazó, de nagy árat fizet az ember, eladja a testét, lelkét, életét, családját
, mindenét odaadja. Tehát ültem én is a padlón, nyitogattam a csakráimat, tisztogattam a kristályaimat, kizártam a világot és mondogattam: Ooohhhmm.
Kezdtem elveszteni a józan parszti eszemet, azt mondták a " mesterek" szabad vagyok, de mégis nehéznek éreztem minden lépést, hazugnak. Én Istent kerestem. Azt mondták kint van a mezön, kimentem, ott volt de nem szólt, azt mondták ott van a csillagokon, elmentem megnéztem, ott volt de nem szólt, a letűnt korokban van, ott volt, nem szólt, benned van, ott volt...nem szólt és amikor már eleget kergetőztünk, ott volt a nappaliban és szólt, hozzám szólt. Már elgyötört voltam, fáradt, összezavarodott , nem akartam én soha isten lenni, csak pihenni akartam, nyugodtan csak egy kicsit, hogy legyen erőm a világhoz, hogy értsem ki vagyok és miért vagyok itt. És életemben először, nem féltem h gyenge vagyok. Jó volt gyengének lenni, alázatot érezni, jó így létezni, szeretve lenni. A new ageben harcolsz a világban , látható és láthatatlan ellenségekkel egyedül, most viszont nem harcolok, mert már Ő legyőzte a világot. Csak egy úton kell járnom, ami világosan ki van jelölve, csak egy " embert" követve. Annyira egyszerű. 
Mi a válasza az Istennek, arra h miért kellett beleragadnom abba a mocsokba?
Most olyanná lettem, mint egy városlakó, aki egyszer elhagyta a várost, mert érdekelte mi van odakint. Mindenki azt mondta, h nincs kint semmi ez a város hatalmas, itt mindened meglesz. Tehát kimentem a városból, csupa szépség minden, fák, fű, virágok. Megmáztam egy hegyet és ahogy letekintek a völgybe, ott van az elhagyott város, ami innen nézve kics, poros, szűrke, tele van rohangáló emberekkel. Ő kivezetett a városból, mert Ő az Atyám. 
+2 #4 Margó 2017-02-11 09:00
Kedves Tamás!
Isten valóban bennünk van, mi is ezt valljuk. Jelzi ezt lelkünk minden egyes rezdülése. Ám mi csak egy kis részt kaptunk belőle, attól még ott van Ő egészben, irányítja az egész világot, meghagyva persze a szabad akaratot, ezért van sajnos ez a sok rossz. S vár bennünket a mennyországban. A föld csak egyfajta próbatétel, tanulási fázis, ahogy te mondanád. Ám Ő Atyánk, nem ítélt bennünket örökös száműzetésre, mert a reinkarnáció valami ilyesmi lenne, vár bennünket vissza, hogy újra vele lehessünk. Nem beleölvadva a nirvánába, hanem megtartva teljes személyiségünke t, vele leszünk az Ő országában.
Ha ítéletet akarsz alkotni, ismerj meg először bennünket, s ismerd meg valódi gyökereidet, s ismerd meg Jézust! Ha kíváncsi vagy rá, milyen Ő valójában, s milyenek vagyunk mi, vedd először a Bibliát, s olvass el néhány könyvet, keresztény nézőpontból!
Én most a napkeleti bölcsek jelenetét venném elő. Más kultúrákból érkezők érkeztek a gyermek Jézushoz, s hódoltak előtte, mert tudták, hogy Isten elküldte az örök igazságot a fiával a földre. Jézus, Isten fiaként eljött, hogy visszavigyen bennünket az Atyához, megszabadítson bennünket bűneinktől. A napkeleti bölcsek elismerték, hogy Jézus több, mint amit ők ismernek, Ő az igazi. Nem egy személytelen Isten gyermekei vagyunk, hanem egy szerető atyáé, s szerető gyermekként nekünk is méltónak kell lennünk az Istengyermekség hez. Próbáld meg hát megismerni a szerető Istent, s rájönni, mennyivel nagyszerűbb Ő, mint amit Te róla tudsz a keleti filozófiákból. S ismerj meg bennünket is. Gyarló emberek vagyunk mi is, mint bárki más, nekünk is megvannak a magunk hibái, erényei, de van egy nagy hajtóerőnk, s ez Jézus, aki erőt ad, utat mutat, s szeretetet tölt a szívünkbe.
+1 #3 Marika 2017-02-10 19:35
Kedves Tamás!

Inkább hiszel annak a "katolikus"püsp öknek, és

az "ország 3. Legnagyobb katolikus emberének", mint a te személyes Megváltódnak, Jézus Krisztusnak?Ha ők, mint halandó emberek ezt vagy azt mondták, akkor az úgy van?Neked ez bizonyíték a reinkarnációra stb.-re?Ez az álláspontod ostobaság, s egyben szomorú!Az említett kat.püspök nem is katolikus, ha alapvető hittételt utasít el!Meghazudtolj a Jézus Szavát! Szégyen! "Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban!"
+1 #2 Gyula... 2017-02-10 15:21
Kedves Tamás!
Isten valóban nem buddhista, nem is hindu, és ha ezzel azt akarod mondani, hogy minden ember az Ő gyermeke, akkor az igaz, még akkor is, ha minden vallás nem az Ő vallása. Az viszont biztos, hogy a keresztények krisztusiak, azaz Jézus Krisztushoz tartozók, mint az Ő testének tagjai és a Szentlélek templomai. Felszínes ostobaságoknak pedig ne ülj fel. Ha Krisztus feltámadt a halálból, akkor nincs reinkarnáció. Ha Isten a Szeretet - mint ahogy az -, akkor Ő személy és téged is személyesen szeret - akkor pedig lehetetlen, hogy legyen reinkarnáció. kérlek, gondolkozz el ezen. Én pedi imádkozom érted, hogy megértsd mindezt...
-3 #1 Tamás 2017-02-09 06:45
Isten nem keresztény, buddhista, hindu, és még csak nem is,muzulmán. Jézus sem volt keresztény. Ezek mind mind emberi rendszerek. Érdemes, megkeresn annak a katolikus püspöknek, ja nem BÍBOROS a videóját, aki kifejti ezt és elmondja, hogy a mennyországot és a poklot az egyház találta ki, valamint hisz a reinkarnációban.
Én az ország 3. Legnagyobb katolikus emberénél laktam, aki mindezt személyesen is elmondta.
Amit az egyház Istenről definiál az butaság. Sajnos ez van. Isten részt adott magából mikor teremtett, a maga képmására. Tehát a szikra bent van. Bent is kell keresni.
Szép napot!

You have no rights to post comments