Így készülünk a szentgyónásra

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. március 25. hétfő

Tanácsok, lelki tükrök, stb.:

 • A Szentlélek segítségét kérjük:

Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.

 • Megvizsgáljuk lelkiismeretünket

            Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...

(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)

 • Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)

            Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

 

Lelkitükrök

 • Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján    

            1.Isten a teremtő, mennyei Atyám. -- Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele? Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel, tanulásommal? Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása)

            2.Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. -- Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás)

            3.Vasárnap az Úr napja. -- Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén? Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)

            4.Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik, imádkozunk értük. -- Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés, megszomorítás.)

            5.Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. -- Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e nekik? (Csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.)

            6.Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. -- Ilyen voltam-e gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés.)

            7.Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság.)

 

            8.Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről szeretettel beszéljünk. -- Megbízható, őszinte voltam-e? Megvédtem-e más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése.)

            9.Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. -- Örülök-e annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.)

            10.A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. -- Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg.)

 

 • Lelkitükör a szeretet parancsa alapján

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

1.Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről?

            2.Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?

            3.Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?

            4.Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)

 

II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!

1.Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni? Megbízható vagyok-e?

            2.Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni, örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?

            3.Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet, vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e? Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?

            4.Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e egyházi elöljáróimra?

 

 • Lelkitükör a leggyakoribb ,,gyermekbűnök'' szerint

            1.Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam meg a hittant.

            2.Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam

            3.Szentmisét mulasztottam vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.

            4.Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam.

            5.Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.

            6.Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.

            7.Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.

            8.Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.

            9.Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt voltam.

            10.Nem törekedtem hibáimat kijavítani.

 

 • Lelkitükör fiatalok számára

Mikor gyóntam utoljára?

Milyen gyakran szoktam áldozni?

 

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

 

1.A hit: Törekszem-e hitünk tanítását jobban megismerni? Utánanézek-e a bennem felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról, Egyházamról?

            2.Az imádság: Rendszeresen, szívesen és összeszedetten imádkozom-e? Részt veszek-e a közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?

            3.A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Tevékeny-e részvételem? Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén?

            4.A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e életmódom, mértékletes vagyok-e? Megbánom-e naponta bűneimet? Meg tudok-e bocsánati másoknak? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

 

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket!

            1.A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e gyengeségeik iránt?

            2.A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki épségére és egészségére? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?

            3.Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmat?

            4.A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Továbbképzem-e magamat? Részt veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e egyházi (társadalmi) munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e az embereket, és én elviselhető vagyok-e?

            5.Egyházam: Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?

 

 • Rövid bánatimádság

Istenem, szeretlek téged! Ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

 

Bűnbocsánat

 

Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban! Ezzel a felszólítással kezdte tanítását Urunk, Jézus Krisztus. Erre a megtérésre minden kereszténynek, nap mint nap szüksége van. Jézus földi élete során nagyon sok bűnösnek megbocsátott. Apostolainak bűnbocsátó hatalmat adott.

            A bűn nem magánügy. Aki bűnt követ el, nemcsak Isten ellen vét, de a közösségen is sebet üt. A bűnbocsánatnak kettős hatása van. A bűnbánót kiengeszteli Istennel, és orvosolja azokat a sebeket, amelyeket a keresztény közösségen ejtett.

 

A szentgyónás módja

 • Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 • Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:

-- Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

 • A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:

Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:

Utoljára gyóntam: ...

Áldozni szoktam: ...

Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután el kell mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.)

Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.

 • Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt.
 • Ezután újra megbánjuk bűneinket:

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

--Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.

 • A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

-- Mert örökké szeret minket.-- válaszoljuk.

--Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

 

A tökéletes (Isten iránti szeretetből fakadó) bánat is eltörli a bűnöket. A tökéletes bánat ugyan eltörli a bűnöket, de az Egyház tanítása szerint minden még meg nem gyónt halálos bűnt meg kell gyónni a legközelebbi adandó alkalommal.

 A szentgyónás rendszerint a búcsúnyerés feltétele is.

 

Mi a bűnbocsánat szentsége?

A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét?

Jézus a bűnbocsánat szentségét, feltámadása napján a következő szavakkal alapította: ,,Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad.''

Mi a szentgyónás hatása?

A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

Mikor kell gyónni?

Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, ha pedig halálos bűnt követtünk el, akkor minél előbb.

Miért ajánlatos a gyakori gyónás?

Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban az irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít.

Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?

A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiismeretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 3. bűnbevallás és feloldozás; 4. elégtétel.

Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?

Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan számba vesszük azóta elkövetett bűneinket.

Mit kell feltétlenül meggyónnunk?

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden még meg nem gyónt halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is.

Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás?

A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.

Mikor van bűnbánatunk?

Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.

Mi az erős fogadás?

Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük.

Mit cselekszünk, amikor gyónunk?

Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket.

Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?

Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?

Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.

Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?

A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza bűneitől.

Mit teszünk a szentgyónás után?

A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az elégtételt.

Mi az elégtétel azaz penitencia?

Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is.

Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?

Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk bűneinket a gyónás őszinte szándékával.

Mi a búcsú?

A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház közbenjárására.

Kik nyerhetnek búcsút?

Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs halálos bűnük, és elvégzik az Egyháztól előírt imát vagy jócselekedetet.

 

Ha elestünk, fölállni és továbbmenni!

Lehet, sőt biztos, hogy elesünk, de legalább egy lépéssel tovább.

(Szalézi Szent Ferenc

You have no rights to post comments