Egyházilag elfogadott magánkinyilatkoztatások a megpróbáltatásokról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. november 22. csütörtök

Három elfogadozz magánkinyilatkoztatás (La Salette, akita és a Szeretetláng Lelkinapló), valamint egy el nem fogadott, de el sem utasított jelenés-sorozat (Garabandal) üzeneteib?l adunk összefoglalót az alábbiakban. El?zetes megjegyzésként két rövid gondolat:

1. Amikor Jézus a végső idők jeleiről beszél, utána azt mondja tanítványainak: amikor ezek megtörténnek, emeljétek fel fejeteket, mert közel van a ti megváltástok! Tehát nem a szorongás, nem a félelem, hanem a bizakodás és öröm kell, hogy bennünk munkálkodjon - annál is inkább, mert a jelenlegi összeomlást mindenképpen egy Béke-kor követi! (Gondoljunk csak bele, min ment keresztül az emberiség a XX. században: évekig tartó világháborúk, éhinség, stb. Akkor talán a három napos sötétséget isa ki lehet bírni valahogy...) A legfontosabb, hogy mi krisztusi életet éljünk - akkor az ítélet is áldás lesz életünkben -, és bízzunk Mennyei Atyánk gondviselő szeretetében.

2. Medjugorjéban, Garabandálban és még más helyeken is titkokat adott át a Szűzanya, amiket a megfelelő időben kell nyilvánosságra hozni. Ezekből még semmit sem tettek közzé... Ezzel szemben Isten, a szűzanya folyamatosan biztat az imára, ráadásul az Egyház a Hit évében is az új evangelizációról, megújulásról beszél. Talán nekünk is inkább erre kellene helyezni a hangsúlyt, hiszen ezzel többet segíthetünk a világnak, embertársainknak és önmagunknak is, mint egy szorongó lelkület kialakításával. Amit pedig az emberi bölcsesség jónak lát, azt nyugodtan, óvatosságból is, megtehetjük.

 

La Salette (La Salette jelenéseit 1851 - ben egyházilag elismerték)

1846. szeptember 19  - én két pásztorgyermeknek (Giraud és Melanie)  jelenik meg a Szűzanya La Salette – ben.

A Szűzanya a világ hitetlensége és bűnei miatt egy kövön ülve sírt, nyakában egy lánc lógott, melyen egy különleges kereszt volt. A gyermekek úgy látták, hogy a kereszten az Úr Jézus mintha élt volna. A keresztfa egyik oldalán egy kalapács, a másikon pedig egy harapófogó volt látható, melyek a szenvedéstörténet eszközeit szimbolizálják. A Szűzanya elmondta a gyermekeknek, hogy ez a kereszt megvéd bennünket a megpróbáltatások idején, a háromnapos sötétség alatt pedig világítani fog, és ezt még a kételkedők is látni fogják.  A kereszthez egy rövid imát is adott a Szűzanya, melyet a megpróbáltatások idején kell imádkoznunk:

  

Jézus drágalátos Vére, melyet a kereszten kiontottál értünk,

Áldd meg ezt a házat és vedd oltalmad alá. 

Részlet a La Salette jövendöléseiből:

„A Földet mindenféle csapások érik (a járványok és éhínség mellett, amely széles körben elterjed). Háborúk sorozatai lesznek az utolsó háborúig, amelyet az Antikrisztus tíz királya vív meg, akiknek azonos lesz tervük, az Antikrisztus pedig egyeduralkodója lesz a Földnek. Mielőtt ez megtörténik, valamilyen hamis béke lesz a Földön. Az emberek semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok a legkülönbözőbb bűnöket követik el. De az Anyaszentegyház gyermekei, az én hitem gyermekei, igaz követőim, növekszenek szeretetükben Isten iránt, és erényeik igen kedvesek lesznek előttem. Boldogok az alázatos lelkűek, akiket a Szentlélek vezet. Én oldalukon küzdök, míg el nem érik az idők teljességét.

A természet bosszúért kiált az ember miatt, és remeg a rémülettől azok miatt, amiknek el kell következniük a bűnnel szennyezett Földön. Remegj föld, remegjetek mindnyájan, akik Jézus Krisztus szolgáinak valljátok magatokat, és bensőtökben csak önmagatokat imádjátok. Remegjetek, mert Isten ellenségeitek kezébe ad majd, mert a szent helyek teli vannak rothadással. Sok zárda nem az Isten háza többé, hanem Asmodeus (a Sátán egyik neve) és a hozzá hasonlók legelői. Ebben az időben születik meg az Antikrisztus egy zsidó apácától, egy hamis szűztől, aki az őskígyóval játszik össze, aki mestere minden tisztátalanságnak. Az Antikrisztus apja egy püspök lesz. Születésekor istenkáromlás árad szájából. Foggal születik. Megtestesült ördög lesz. Rettenetesen fog ordítani. Csodákat cselekszik majd. Eledele tisztátalanság lesz. Lesznek testvérei, akik bár nem lesznek megtestesült ördögök, mint az Antikrisztus, de a gonoszság fiai lesznek. Tizenkét éves korában magára vonja az emberek figyelmét nagyszerű győzelmeivel. Hamarosan mindnyájan (az Antikrisztus és testvérei) csapatokat vezetnek, melyeket a pokol légiói segítenek.

Az évszakok megváltoznak. A föld nem terem mást, csak rossz gyümölcsöt. A csillagok eltérnek megszokott pályájukról. A Hold elmosódott, pirosas fényt ad ki. Víz és tűz görcsökként rázzák meg a Földgolyót. Borzalmas földrengések lesznek, amelyek elnyelnek hegyeket és városokat.

Róma elveszti hitét, és az Antikrisztus székhelye lesz. A démonok, az Antikrisztussal együtt, nagy csodákat művelnek a földön és a levegőben. Az ember egyre gonoszabbá válik. Isten gondoskodik majd hűséges szolgáiról és a jóakaratú emberekről. Az Evangéliumot mindenütt hirdetik, és minden nemzet fiai megismerik az igazságot.

Sürgető kiáltást hallatok a Földre. Hívom az égben uralkodó, élő Isten hűséges szolgáit. Hívom az emberré lett Krisztus igaz követőit, Krisztusét, aki egyetlen, igaz megváltója az emberiségnek. Hívom gyermekeimet, az igazán hűségeseket, akik nekem adták magukat, hogy isteni Fiamhoz vezessem őket, azokat, akiket karjaimban hordozok, vagyis akik az én szellememben élnek. Legvégül pedig hívom az utolsó nap apostolait, Jézus Krisztus hűséges tanítványait, akik megvetették a világot és önmagukat, akik szegénységben, alázatban, megvetettségben és csendben, imában és önsanyargatásban, tisztaságban és Istennel való egységben, szenvedésben és a világnak ismeretlenül éltek. Ez lesz az idő, hogy előjöjjenek és megtöltsék a világot világossággal. Menjetek és nyilatkoztassátok ki magatokat, kedves és szeretett gyermekeim. Én a ti oldalatokon vagyok, és bennetek, ha hitetek a fény, amely átragyog ezeken a boldogtalan napokon. Buzgóságtok tegyen titeket éhessé Jézus Krisztus tiszteletére és dicsőségére. Harcoljatok, világosság gyermekei, ti kevesen, akik láttok. Mert itt az ideje minden korszaknak, vége minden végnek. Az Egyház megfogyatkozik, a világ megrémül. De akkor Hénoch és Illés eljönnek, eltelve a Szentlélektől. Isten erejéből fognak prédikálni. A jóakaratú emberek hisznek majd Istenben, és sok lélek, vigasztalásban részesül. Nagy léptekkel haladnak majd előre a Szentlélek erényei felé. Elítélik az Antikrisztus ördögi romlottságát. Jaj, a Föld lakóinak! Véres háborúk lesznek, járványok és éhínség és ragályos betegségek. Rettenetes jégesőben állatok fognak a földre hullani. Viharok jönnek, amelyek városokat ráznak meg; földrengések, amelyek országokat nyelnek el. Hangok hallatszanak majd a levegőben. Az emberek a falba verik fejüket, és halálukért esdekelnek, és másrészről a halál gyötri majd őket. Mindenütt vér folyik. Ki győzhet, ha Isten nem rövidíti meg ezeket a megpróbáltatásokat? Az igazak vére, könnyei és imái miatt Isten megenyhül. Hénochot és Illést megölik. A pogány Róma eltűnik. Az égből tűz esik le, és megemészt három várost. Az egész világmindenséget rémület rázza meg. Sokan hagyják magukat félrevezetni, mert nem imádják az igazi Krisztust, aki közöttünk él. Ez lesz az idő, mikor a Nap elsötétedik, és csak a hit marad meg.

Itt az ideje ennek. Az alvilág megnyílik. Itt van a sötétség királyainak királya, itt a Vadállat az ő alattvalóival, aki magát a világ megváltójának mondja. Büszkén felemelkedik a levegőbe, hogy az égbe menjen. De Szent Mihály megfojtja őt leheletével. Lezuhan a Földre, amely három napon keresztül állandóan háborgott, és most megnyílik tüzes belseje. Az Antikrisztus bennreked minden követőjével együtt a pokol örökké tartó mélységeiben. Akkor a tűz és a víz megtisztítja a Földet, megemészti az emberek büszkeségének alkotásait, és minden megújul. Minden Istent szolgálja és dicsőíti.”

 

Akita (egyházilag elfogadott Mária-jelenés)

 

A Japán-tenger partján épült Akita városában, az illetékes megyéspüspök beleegyezésével működő női szerzetes közösség zárdájában a Szent Szűz faszobra 1975 – 1981 között több alkalommal izzadott, víz és vérkönnyekkel könnyezett.  Az Istenanya szobor szájából Sasagawa nővér süket fülein keresztül hallotta az üzenetet, később csodás módon meggyógyult.

Részletek az üzenetekből:

„Amint előbb már mondtam, ha az emberek nem bánják meg bűneiket, és nem javulnak meg, a mennyei Atya rettenetes büntetést küld az emberiségre; büntetést, amely félelmetesebb lesz, mint a vízözön volt; olyan büntetést, amilyent még nem élt át az emberiség. Tűz hull majd az égből, és az emberiség nagyobb része megsemmisül. Nem kíméli sem a papokat, sem a hívőket. Akik túlélik, annyira szenvednek majd, hogy irigyelni fogják a halottakat.

Az egyedüli fegyverek, amelyek megmaradnak számotokra: a rózsafüzér és a kereszt, amelyet Fiam nektek hagyott. Imádkozzátok naponta a rózsafüzért a pápáért, a püspökökért és a papokért. Sátáni erők hatolnak be még az Egyházba is; bíborosok kelnek fel bíborosok ellen. Az Egyház megtelik olyan emberekkel, akik megalkuvók lesznek. Az engem tisztelő papokat megvetik és kinevetik. Elpusztulnak az oltárok és a templomok. A Sátántól félrevezetve sok pap és szerzetes felhagy az Úr szolgálatával. Az ördög főleg az Istennek szentelt lelkekkel foglalkozik majd. Elszomorít engem a nagyon sok lélek elvesztése.

A mérték már betelt.

Ha az emberek egyre többet vétkeznek, többé nem részesülnek irgalomban.”

 

A Szeretetláng Lelkinapló 1963 márciusi bejegyzéséből:

"S közben sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet, és ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya kegyelmi hatásának kiáradása. Ebben a munkában a Szentlélek leányainak kell jelentős részt venniük, végezniük. Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik."

 

Garabandal

 

Garabandal egy spanyol falú, 90 km –re az Atlanti Óceán partjaitól.

Garabandálban a Szűzanya 1961 – 1965 között jelent meg a 11 és 12 éves gyermekeknek, név szerint: Conchita, Maria Dolores, Jacinta és Maria Cruz.

A garabandáli Jelenések során a Szűzanya a következőket mondta Conchitának a látnok gyermeknek 1965. szeptember 14 – én:

 

„Ha nem változunk meg, rettenetes lesz a Büntetés, amint megérdemeljük. Láttuk, de nem mondhatom meg, miből fog állni, mert nem kaptam erre engedélyt a Boldogságos Szűztől. Nem mondhatok semmi mást a Büntetésről. Amikor láttam, nagyon nagy félelmet éreztem, annak ellenére, hogy a Boldogságos Szűzre néztem.”

Conchita azt mondta a jezsuita P. Marcellino Andreunak: „Ha majd megtapasztalja a Figyelmeztetést, tudni fogja, hogy az "idők végének" a küszöbén állunk.” És amikor megkérdezték, mit ért ez alatt, így válaszolt: „A Szűz azt mondta nekünk, hogy a Figyelmeztetés és a Csoda lesznek az utolsó nyilvános felszólítások, melyeket Isten ad nekünk. Ezért gondolom, hogy utánuk már közel leszünk az "idők végéhez".

A Szűz szavainak azonos visszhangja, amit 1979. augusztus 16-án Jácinta mondott nekünk Garabandalban. Barátainak, akik aggódva beszélgettek a ránk váró veszélyekről, így válaszolt: „A Szűz nyomatékosan arra szólított fel bennünket, hogy imádkoznunk kell ezért. Ezek a súlyos események a Figyelmeztetés előtt jönnek. Mert a Figyelmeztetés akkor következik be, amikor a helyzet a legsúlyosabb lesz.” Nemcsak azért idézem ezeket a szavakat, hogy a „kacsáknak” elejét vegyem, melyek a szenzációhajhászok közt közszájon forognak, hanem elsősorban azért, hogy szem elé állítsam a legfőbb tudnivalót:

A garabandáli üzenet az "idők végére" szóló üdvhozó üzenet.

You have no rights to post comments