A pápa sürgette, hogy mielőbb egy napon ünnepelje a katolikus és az asszír keleti egyház a húsvétot

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2022. november 22. kedd

Ferenc pápa november 19-én reggel nyolc órakor fogadta III. Mar Awa katholikoszt, az Asszír Keleti Egyház fejét és kíséretét. A Szentatya beszédében áttekintette az asszír keleti és a római katolikus egyház között az utóbbi évtizedekben történt jelentős közeledési lépéseket, majd a közös tanúságtétel jegyében továbbiakat sürgetett, többek között húsvét egy napon ünneplését.

Ferenc pápa az asszír keleti katholikoszt köszöntésekor „szeretett testvérének és földijének” nevezte, amivel Pál apostol egykori római jelenlétére is utalt. A pápa rámutatott, a keleti keresztény egyházi vezető „Rómában immár nemcsak nem külföldi, de még csak vendég sem, mert összeköti őket az apostolokkal és prófétákkal közös fundamentum, de legfőképp maga a szegletkő, Jézus Krisztus”. Ferenc pápa megemlékezett a katholikosz elődjének, IV. Mar Dinkhának 1984-es vatikáni látogatásáról, amikor Szent II. János Pál pápával együtt aláírták azt a közös krisztológiai nyilatkozatot, amely véget vetett a 431-es Efezusi Zsinattal kapcsolatos nézeteltéréseknek. Ferenc pápa személyes emlékeként idézte fel III. Mar Gewargis 2018-as római látogatását, melynek során közösen írtak alá nyilatkozatot a közel-keleti keresztények helyzetéről. De említést tett iraki apostoli útjáról is, amikor Erbílben személyesen, testvéri öleléssel köszöntötték egymást a szentmise ünneplése után. „Azon a napon rengeteg hívő, akik mérhetetlen szenvedést éltek meg pusztán csak azért, mert keresztények, körülvettek bennünket emberi melegségükkel és örömükkel” – emlékezett a Szentatya.

Ferenc pápa szívélyesen köszöntötte az asszír keleti és a római katolikus egyház teológiai vegyesbizottságának jelen lévő tagjait is. A szervezet 1994 óta jelentős eredményeket ért el, többek között lehetővé téve a keleti asszír és a káld egyház hívei számára kölcsönösen, hogy bizonyos körülmények között közös szentáldozáshoz járuljanak egymás szertartásain.

A mostani közös munkát illetően a pápa nagyon szép témának tartja a képi ábrázolásokról szóló szír és latin patrisztikus szövegek tanulmányozását, melyeket tipológiai és szimbolikus szempontból elemeznek. Az egyházatyák előszeretettel használtak olyan képeket, mint a hold, a varratlan köntös, a lakoma, a nászszoba, a hajó, a kert, a szőlő. Ez az egyszerű, egyetemes és közérthető nyelvezet jobban hasonlít Jézuséhoz, ezért élőbb és korszerűbb, jobban szól a kortársakhoz, mint számos elvont fogalom. Fontos, hogy az ökumenikus úton egyre közelebb kerüljünk egymáshoz, nemcsak azáltal, hogy visszatérünk közös gyökereinkhez, hanem azáltal is, hogy az élet tanúságtételével és az élet szavaival együtt hirdetjük a mai világnak Krisztus szeretetének misztériumát, továbbá jegyese, az Egyház misztériumát – tette hozzá a Szentatya.

Az asszír keleti egyház és a káld katolikus egyház osztoznak a hit és a misszió történetében, a nagy szentek példamutató életében, gazdag teológiai és liturgikus örökségében, és mindenekelőtt az elmúlt évek során átélt óriási szenvedésekben és rengeteg mártír tanúságtételében. A pápa sajnálattal említette, hogy a Közel-Keletet még mindig erőszak sújtja és bizonytalanság uralkodik ott, amiért nagyon sok hittestvérnek el kellett hagynia földjét. Sokan azért küzdenek, hogy otthonukban maradjanak, ezért az asszír katholikosszal együtt a pápa megújította felhívását, hogy mindenki élhessen jogaival, főként a vallásszabadság és a teljes körű állampolgárság tekintetében. Ezzel kapcsolatban az egyházak papjai és hívei a nehéz körülmények között is igyekeznek közös tanúságot tenni Krisztus evangéliumáról és sok helyütt már szinte teljes közösségben élnek. Ez a helyzet az idők jeleit mutatja mint közös imádságra és munkára szóló felhívás annak előkészítésére, hogy egy napon együtt ünnepelhessük az Eucharisztiát – állapította meg a pápa.

A közeljövőben Keletre hallgatva címmel tartanak szimpóziumot a szír hagyomány szinodális jellegéről a római Angelicum egyetemen, melyen az ortodox és keleti egyházak szinodális tapasztalatai kerülnek szóba. A pápa megállapította, hogy a katolikus egyház által követett szinodális út ökumenikus jellegű, s az ökumenikus út is szinodális. Reméli, hogy a szinódusokat mint közös utat – egymással találkozva, egymás gondolatait megszívlelve, a reményeket és erőfeszítéseket egymással megosztva – lehet majd járni.

Ferenc pápa megköszönte a katholikosz szándékát, hogy közös időpontot találjanak a keresztények a húsvét megünneplésére. Megismételte VI. Pál pápa véleményét: „Mi készek vagyunk minden javaslatot elfogadni, de mindezt együtt tegyük.” 2025 fontos esztendő lesz, amikor megemlékezünk az első zsinat 1700. évfordulójáról, de azért is fontos dátum, mert abban az évben ugyanazon a napon ünnepeljük a húsvétot. Legyen bátorságunk véget vetni ennek a megosztottságnak! – hangoztatta a pápa. Megemlítette az álmát, hogy éppen a keleti asszír egyháztól való tartós elkülönülés feloldása lehetne az első a sorban, ha Isten is úgy akarja.

Ennek bátorító jeléül ajánlott fel egy ereklyét Szent Tamás apostol Ortonában őrzött sírjából. Szent Tamás, aki kezével megérintette az Úr sebeit, sietteti múltbéli sebeink teljes gyógyulását, mert így hamarosan felismerhetjük a feltámadt keresztre feszített Krisztust az egyetlen eucharisztikus oltár körül, és mi is együtt mondhatjuk neki: „Én Uram, én Istenem!” – hangsúlyozta a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

You have no rights to post comments