33 ígéret az elsőszombati kilenced végzőinek

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. május 04. péntek

JÉZUS 33 ÍGÉRETE az els?szombatokhoz! Natália n?vér naplójából: "1942. augusztus 15-én az Úr látomásban adta tudtomra azokat az ígéreteket, melyeket azok a lelkek nyernek el, akik buzgó szívvel végeznek el egy kilencedet.

A látomásban az Úr többek között a Világ Királynőjéhez, szeplőtelen Anyjához vezetett, és így szólt: "Gyermekem, íme a te Anyád, a Világ Királynője és a királynők Királynője. Szeresd őt gyermeki szeretettel és hódolattal, ahogy kívánom, hogy mindenki szeresse őt." Majd a Megváltó felemelte a Szent Szűz palástját, hogy megmutassa Anyja szívét e szavakkal: "Ahogy e világra Anyám Szeplőtelen Szíve által születtem meg, úgy a lelkek is e Szív által jönnek az én Szent Szívemhez." Majd - titokzatos módon - isteni kezébe vette Mária Szeplőtelen Szívét, és a világ felé fordult: "Íme a Szeplőtelen Szív, mely a kegyelmek székhelye a világ és a lelkek számára! Ez a Szív kegyelmeim biztos forrása, melyekből az élet és a világ megszentelődése ered. Mivel Atyám nékem adott minden hatalmat az égen és a földön, én Anyám Szeplőtelen Szívét olyan hatalommal ruházom fel, mely legyőzi a bűnt és a világot. Leányom, az egész világ számára nagy ígéreteket adtam (Alacoque) Margit által. Ám, mivel jóságom végtelen, és kegyelmeim kimeríthetetlenek, most még többet ígérek meg. Ha a lelkek szeretnék, hogy ígéreteim beteljesedjenek rajtuk, akkor szeressék és tiszteljék Édesanyám Szeplőtelen Szívét. Ezt azzal bizonyíthatják, ha magukhoz vesznek engem a Szentáldozásban, miután őszinte bűnbánattal megbánták vétkeiket, kilenc egymás után következő hónap első szombatján, ahogy a hónap első péntekein, azzal a szándékkal, hogy Anyám Szeplőtelen Szívével egyesülve engesztelő cselekedeteket mutatnak be isteni Szívemnek."

Jézus isteni Szíve, felajánlom neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentostyát, engesztelésül és jóvátételül minden bűnért, mellyel az emberiség téged szüntelenül megbánt.

(Akik az Úr utasítása szerint meggyónnak a hónap első péntekein, és a kegyelem állapotában maradnak, azoknak az első szombatokon már nem kell ismét meggyónniuk, sem Mária Szívének ünnepén. Ha azonban a hónap szombati nappal kezdődik, és így az első szombat megelőzi az első pénteket, mely Jézus Szívének pénteke, akkor meg kell gyónni, ha nincs akadálya.)


JÉZUS 33 ÍGÉRETE AZOKNAK, AKIK ELVÉGZIK AZ ELSŐSZOMBATI KILENCEDET MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK TISZTELETÉRE

1. Mindent, amit a lelkek Szívemtől kérnek Anyám Szíve által, amennyiben megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is.

2. Az élet minden ügyében Édesanyám különleges segítségében és áldásában részesülnek.

3. Bennük, és családjukban, béke, szeretet és megértés fog uralkodni.

4. A családjuk mentes lesz a botrányoktól, a csalódásoktól és az igazságtalanságoktól.

5. A párok nem válnak el, és akik szétváltak, visszatérnek egymáshoz.

6. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és állhatatosak lesznek az igaz hitben.

7. Az édesanyák, akik részesülnek az áldásban, Anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek.

8. A szegények otthont és élelmet kapnak.

9. A lelkek vigasztalásra találnak az imádságban és a megpróbáltatásban, és megtanulják szeretni Istent, a felebarátaikat és az ellenségeiket.

10. A bűnösök különösebb nehézség nélkül megtérnek, akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.

11. A bűnösök nem esnek vissza bűneikbe, és nemcsak bűneik bocsánatát nyerik el, de gyermeki ártatlanságukat is visszakapják.

12. Aki ezt a kilencedet a kegyelem állapotában végzi el, nem sérti meg többé Szívemet semmilyen súlyos bűnnel egészen haláláig (ez különösen vonatkozik a gyermekekre).

13. Az a lélek, aki őszintén megtér, elkerüli nemcsak az örök kárhozatot, de a purgatórium lángjait is.

14. A lanyha lelkek buzgókká válnak, és hamar eljutnak a tökéletesség legmagasabb fokára, és az életszentségre.

15. Ha a szülök, vagy bármely más családtag végzi el a nagykilencedet, egyetlen gyermekük és semmilyen más családtagjuk sem fog elkárhozni.

16. Sok fiatal meghívást kap a papságra vagy a szerzetességre.

17. Akik elveszítették a hitüket, ismét megtalálják, és az eltévelyedettek visszatalálnak az igaz Egyházba.

18. Az egyházi rend tagjai és a szerzetesrendek tagjai hűségesek maradnak hivatásukhoz. A hűtlenek elnyerik a bűnbánat kegyelmét, és visszatérnek hivatásukhoz.

19. A szülők és az előljárók különleges segítséget kapnak nemcsak a lelki, de az anyagi feladataikhoz is.

20. A lelkek könnyedén ellen tudnak állni a test, a világ, és a Sátán kísértéseinek.

21. A gőgösök hamar alázatosakká válnak, a gyűlölködőket legyőzi a szeretet.

22. A buzgó lelkek édességet élveznek az imádságban és az áldozatokban; sem félelem, sem kétségek nem fogják gyötörni őket.

23.A haldoklóknak nem kell sem a halállal, sem a Sátán utolsó támadásaival megküzdeniük. Nem éri őket hirtelen és váratlan halál.

24. A haldoklók élénk vágyat éreznek majd az örök élet után, és ráhagyatkoznak akaratomra Édesanyám karjaiban.

25. Az ítéletkor Édesanyám különleges oltalmában részesülnek.

26. A lelkek az együttérzés és a szeretet kegyelmében részesülnek, amikor Passiómon és Anyám fájdalmain elmélkednek.

27. Az életszentségre vágyódó lelkek abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy megkapják Anyám legfőbb erényeit: az alázatot, a tisztaságot, és a szeretetet.

28. Bármilyen betegségben vagy egészségkárosodásban is szenved valaki, egy bizonyos belső és külső öröm, mint például a megbékélés fogja mindig kísérni.

29. A szellemi magasságokba vágyódó lelkek megkapják a kegyelmet, hogy különösebb nehézség nélkül érezzék Anyám, sőt az én állandó jelenlétemet is.

30. A misztikus egyesülésben előrehaladott lelkek elnyerik a kegyelmet, hogy érezhesség: már én élek bennük, és nem ők maguk… vagyis hogy én vagyok az, aki szeret a szívükben, aki imádkozik a lelkükben, aki beszél a szájukkal, és hogy egész létük engem szolgál. Megélik azt a gyönyörű tapasztalatot, hogy ami jó, szép, szent, alázatos, gyöngéd, engedelmes, boldog és csodálatos vibrál bennük, mindenben és mindig, az én magam vagyok, a hatalmas, végtelen Isten, az egyetlen Úr, az egyetlen Szeretet, az egyetlen Isten.

31. Azok a lelkek, akik elvégzik ezt a nagykilencedet, a teljes örökkévalóságban, mint tiszta liliomok ragyognak majd Anyám Szeplőtelen Szíve körül.

32. Én, az isteni Bárány, Atyámban és a Szentlélekkel örök örömünket leljük ezekben a lelkekben, akik Anyám Szeplőtelen Szívén liliomokként fognak ragyogni, és Szent Szívem által eljutnak a dicsőségbe.

33. A spirituális magasságokra szomjazó lelkek gyors fejlődésnek indulnak a hit gyakorlásában és az erényes életben.

Jézus harminchárom ígéretéhez a Szent Szűz is hozzáadott egy ígéretet.

MÁRIA NAGY ÍGÉRETE:
.
"Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek. (Senki nem kárhozik el ezen a napon.) A purgatórium ajtói megnyílnak, és sok lélek felmegy a mennybe. Íme Fiam irgalmas Szeretetének műve, azon lelkek megjutalmazására, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet."
.
Amikor a Megváltó beszélt nekem a kilenc első szombatról, még nem tudtam, hogy a fatimai Miasszonyunk ötöt kért. Amikor az Úr ígéreteit megosztottam az Egyházzal, megbíztak, hogy kérdezzem meg az Urat, miért kért Ő kilenc szombatot, amikor A Szent Szűz ötöt kért.
.
A Megváltó ezt válaszolta: "Anyám alázatának jele, hogy ő öt első szombatot kért. Ő még az égben sem szűnik meg soha alázatos lenni, és úgy ítélte meg, hogy nem méltó arra, hogy ugyanolyan kultuszban részesüljön, mint én. Az én kérésem viszont Szeretetem jele, mely nem tűrheti, hogy az én részem nagyobb legyen az övénél, mivel őt és engem ugyanaz a szeretet éltet." (Mivel a Jézus Szíve elsőpénteki kilencede kilenc hónapból áll, Ő úgy kívánja, hogy Mária Szeplőtelen Szívének elsőszombati kilencede is kilenc hónapból álljon!)

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments