Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 10. kedd

Szentírási rész: "A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja.

Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:

Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 09. hétfő

Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Szentírási rész: „Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.”( Jn 7.37-39 )

Kérések:

Pünkösdi kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 08. vasárnap

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja.

Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül: Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!

Pünkösdi kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 07. szombat

Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk kegyesen, mennyből fényességedet! Add meg hét ajándékodat, az értelem és tudomány, a bölcsesség és jótanács, a jámborság és istenfélelem ésaz erősség ajándékát, hogy általuk kirajzolódjon bennünk és közöttünk Krisztus valósága!

Szentírási rész: „Erről hallottatok tőlem, mondta Jézus: János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel keresztelkedtek meg." (Ap.Csel 1, 4)

Ünnepeljük Krisztust és vágyva a vele való teljes egységre, és kérjük őt:

Pünkösdi kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 06. péntek

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Szentírási rész: „Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok”.( Iz 44.3-5a)  

Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt:

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. április 02. szombat

Kilencedik nap
"Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet."

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. április 01. péntek

Nyolcadik nap
"Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben."

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 31. csütörtök

Hetedik nap
"Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben."

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 29. kedd

Ötödik nap
,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 30. szerda

Hatodik nap
Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 28. hétfő

Negyedik nap
"Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!"