A mennyben, az Atya jobbján

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 30. péntek

A mennyek országának valósága radikálisan megváltozott Jézus Krisztus mennybe menetelével, sőt – bár ez merész kijelentésnek tűnik -, még Isten belső élete is megváltozott, hiszen az Atya-Fiú-Szentháromság belső szeretetközösségébe - a Fiú megtestesülése, majd Jézus Krisztus győzelme által -, szétválaszthatatlanul és összekeverhetetlenül bekerült a tökéletes emberi természet is. Ennek hihetetlenül messze ható következményei lettek az emberiségre, s ezen belül a krisztus-hitű emberekre nézve.

Bővebben...

Alászállt a poklokra, felment a mennybe – és az ítéletről

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 23. péntek

A keresztények ma olyan magától értetődő módon beszélnek Jézus Krisztus testi feltámadásáról, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Valójában azonban a világ ezt akkor is elhihetetlen dolognak tartotta. Jézus korában egyetlen olyan kultúra sem létezett, amelyik komolyan hitte volna, hogy létezik út vissza a halálból.

Bővebben...

Növekvő ellenállás

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 14. szerda

Nem az volt a szokatlan, amit a názáreti Jézus tett. Voltak más ördögűzők és gyógyítók is Izraelben és a nemzetek között. A rabbik is gyűjtöttek maguk köré tanítványokat, és más vándorpróféták is járták a világ útjait. Jézus azonban olyan erővel és hatékonysággal cselekedett és olyan tekintéllyel lépett fel, ami áttört minden emberi határon és felülmúlt minden elképzelést. Emberek iránti szeretete, szabadsága és törvénymagyarázatának radikalitása egyre fokozódó ellenállást váltott ki.

Bővebben...

Jézus megkísértése a pusztában

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 09. péntek

Mit tudhatunk a Názáreti Jézus felnőtt, még a nyilvános működése előtti életéről? Csak találgathatunk. Valószínűleg”jámbor férfi” volt: a vallási előírásokat betartotta, együtt élt édesanyjával, Máriával, szeretetteli kapcsolatot tartott fent rokonaival és a körülötte élőkkel, s bizonyosan sokan ismerték segítőkészségét, talpraesettségét.

Bővebben...

Jézus bizonyítja, hogy ő a messiás

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 06. kedd

Jézus nyilvános működése előre haladtával egyre többen teszik fel neki a kérdést: „Ki vagy te?” Azok, akik már Keresztelő Jánosnál is abban reménykedtek, hogy ő lesz a messiás, most is reménykednek, de ezt kimondani még a tanítványok legbelsőbb köre, az apostolok sem merik. Amikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy kinek tartják őt az emberek, kitérő válaszokat adnak: Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak… Végül egyenesen rákérdez, s csak Péterben van elég bátorság és hit, hogy ki merje mondani: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16, 16). 

Bővebben...

Előre elhatározott élet

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. május 14. kedd

Vajon, ha mi előre meghatározhatnánk, hogy milyen körülmények között születik meg és nő fel a gyermekünk, milyen emberek vegyék körül és milyen életet éljenek, a legjobbat akarnánk és választanánk nekik. Nyilván az Atya is ezt akarta a Fiúnak – és ehhez képest? Próbáljuk mégis megérteni, az Atya miért döntött egy szegény család és egy istálló mellett…

Bővebben...

Utolsó kísértés, döntő győzelem

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. április 19. péntek

Utolsó kísértés, utolsó, mindent eldöntő küzdelem Jézus Krisztus és a sátán között: Krisztus győzelmes keresztútja   Itt szemlélhetjük és megérthetjük, mi mindent kellett elhordoznia Jézusnak, milyen lelki és testi segítséget kapott és hogyan győzött teljesen és visszavonhatatlanul evilág fejedelme fölött. Az Ő győzelme pedig a miénk... (A gonosz lélek által mondottakat vastagított, dőlt betűvel szedjük.)

Bővebben...

„A rá váró öröm helyett…”

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. február 06. szerda

Az Újszövetségben, a Zsidókhoz írt levélben egy nagyon furcsa mondatot olvashatunk: „Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül.” (Zsid 12, 2) Milyen örömről van itt szó, ami helyett Jézus a keresztet választotta, és miért tette ezt?

Bővebben...

Jézus személyiségrajza

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2018. december 29. szombat

Van egy árulkodó részlet az Máté evangéliumában, ami fellebbenti a fátylat arról, milyennek ismerhették Jézust még a nyilvános működése előtt. Amikor elmegy a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjen, János igyekezett visszatartani: Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám? (Mt 3, 14) Gondolhatnánk, hogy János azért mondta ezt, mert tudta, hogy Jézus a Messiás. Erről azonban szó sincs! Megvallja, hogy nem tudta, kire kell várnia, de „aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.’ Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.” (Jn 1, 33-34) Így hát amikor János igyekszik visszatartani Jézust a bűnbánat keresztségétől, akkor ezt azért teszi, mert ismeri őt – hiszen unokatestvérek -, és önmagánál különb, tisztább, szentebb embernek tartja. Milyen volt hát Jézus személyisége?

Bővebben...

Mindenben kísértést szenvedett

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. január 16. szerda

Jézusról azt olvassuk a Szentírásban, hogy „Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el” (Zsid 4, 15). A szövegben olvasható ez a nagyon radikális kifejezés: „mindenben” – azaz nincs az emberi életnek olyan területe, személyiségünknek olyan oldala, értelmi, érzelmi, érzéki, akarati életünknek olyan vetülete, ami Jézus Krisztus emberi természetében kísértés alá ne került volna, három okból:

Bővebben...

Ez az én szeretett fiam

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2018. november 23. péntek

Bármennyire szeretnénk is tudni, milyen volt Jézus gyermekkorában, hogy nézett ki, hogy viselkedett, milyen volt a jelleme, a hitelesnek tartott iratok közül erről egyedül Lukács ír, ő is csak egy mondatot: „Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.” (Lk 2, 52) Vajon szelíd volt és visszahúzódó, vagy inkább bátor és a többi gyerek vezére? Vidám és nevetős, vagy inkább komoly és elgondolkodó? Esetleg mindkettő vagy épp egyik sem, talán nem tűnt ki semmiben, csak egy volt a nagycsaládban felnövő sok rokongyerek közül?

Bővebben...