Imakilenced hazánkért augusztus 20-ig, 9-1. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2012. augusztus 12. vasárnap

koronim2Imakilencedet kezdünk augusztus 20-ig, Szent István és államiságunk ünnepéig, kérve Isten áldását egész hazánkra és nemzetünkre. Minden nap felteszünk ide a honlapra egy imát, remélem nagyon sokan fogják imádkozni! Kérlek benneteket - fogjunk össze! -, hogy juttassátok el minél több helyre a kilenced hírét!

A 9. nap:

Általános közös közbenjáró ima mindenkiért

1. - Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük a kegyelmet, hogy szabadíts meg minket a sátán és a gonosz lelkek minden hatásától és befolyásától, hogy egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség...  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

2. - Jézusom, Te mondtad: “Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most nevedben kérjük az Atyától a kegyelmet, hogy minden testi és lelki betegségtõl meggyógyulhassunk és egészségesen, a Te hatalmad jeleként élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

3.- Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a kegyelmet, hogy minden erõtlenségünkbõl, gyengeségünkbõl, hitetlenségeinkbõl, reménytelenségeinkbõl és szeretetlenségeinkbõl emelj ki minket, hogy Általad erõs, a Te mértékedet tartó és szeretetteli életet élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.

Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlen iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bûnösökhöz is. Add meg nekünk Szûz Mária Szeplõtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szeretõ Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket.

Szent József, az Úr Jézus nevelõatyja, könyörögj érettünk. (Pio atya nyomán)

Fohász

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen

 

 

A 8. nap:

Mennyei Atyánk! Te igent mondtál rám és az egész életemre. Én is igent szeretnék mondani a Te tervedre az életemben. De ha magamba nézek, látom vágyaimat és felelmeimet, amelyek önigazulttá és gyengévé tesznek. Látom a bizalmatlanságomat és hitetlenségemet, amellyel elfordulok az Általad felkínált teljes élettől. De azt is tudom, hogy a Te Fiad, Jézus Krisztus már győzelmet aratott a kereszten ezek fölött a vágyak és félelmek fölött. Ezért most Hozzá fordulok.

Szabadíts meg, ó, Jézus,
- a vágytól, hogy szeressenek,
- a vágytól, hogy magasztaljanak,
- a vágytól, hogy tiszteljenek,
- a vágytól, hogy dicsőítsenek,
- a vágytól, hogy előnyben részesítsenek,
- a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
- a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
- a vágytól, hogy népszerű legyek;
- a félelemtől, hogy megaláznak,
- a félelemtől, hogy megvetnek,
- a félelemtől, hogy megütnek,
- a félelemtől, hogy megrágalmaznak,
- a félelemtől, hogy elfelejtenek,
- a félelemtől, hogy bántanak,
- a félelemtől, hogy kigúnyolnak,
- a félelemtől, hogy meggyanúsítanak!
(
Kalkuttai Teréz anya nyomán)

 

Szentlélek, kérlek áradj ki nagy erővel és újítsd meg hazánk fiainak és lányainak az életét.
Jöjj, Szentlélek, töltsd be híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd lángra bennük. Szentlélek, kérlek olyan nagy erővel áradj ki, hogy az alkoholisták azonnal meggyógyuljanak és a kábítószer függőségben szenvedők megszabaduljanak.  Add, hogy az emberek sugározzanak az örömtől, hogy még a pici gyerekek is Isten dicsőségét énekeljék.

- Uram, Istenem támassz egy olyan népet ezen a földön, akik el vannak telve Szentlélekkel, add, hogy ez a nemzet Isten dicsőségét szolgálja és előmozdítsa az egész világ megújulását. Istenem, áldd meg bőségesen a mi népünket és töltsd meg szívüket örömmel.
- Uram, áldd meg országunk minden püspökét, a papokat és minden keresztény egyháznak a vezetőjét, kérünk ébressz sok papi és szerzetesi hívatást. Add, hogy a templomba járó gyermekeid buzgóbbá váljanak és életük példája által a keresztény hit erőteljes tanúi legyenek, hogy sokan megtérjenek ebben az évben és megszámlálhatatlan legyen nemzetünk szentjeinek száma.
- Adj, kérünk nagyobb egységet az egyházak között és a családoknak.
- Adj, egészséget az embereknek és rendeld ki nekik mindig mindazt, ami létükhöz szükséges.
- Adj békét és jólétet az országnak.
- Add, hogy mindig jó emberek kerüljenek hatalomra és az ország kormányába.
- Vezesd a kormány képviselőit, hogy bölcs döntéseket hozzanak és az igazságot szolgáló törvényeket. Add, hogy ennek az országnak a törvényei mindig összhangban legyenek a te isteni törvényeiddel.

Mária, Magyarország Királynője, kérünk, hogy amint néhány év alatt kiesdekelted kilenc millió azték indián megtérését, esd ki kérünk kilenc millió magyar gyors megtérését is. Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk. Mária, Megváltónknak anyja, esd ki nekünk Isten szeretetét. (Regina Collins)


A 7. nap:

Maradj velünk, Uram! 
Maradj velünk, Uram, mert gyengék vagyunk, szükségünk van a Te erõdre, hogy el ne essünk anynyiszor.
Maradj velünk, Uram, mert Te vagy az mi életünk, és nélküled csökken a buzgóságunk.
Maradj velünk, Uram, mert Te vagy a mi világosságunk, és nélküled sötétségben vagyunk.
Maradj velünk, Uram, hogy megmutasd a Te akaratodat.
Maradj velünk, Uram, hogy halljuk a Te hangodat és kövessünk Téged.
Maradj velünk, Uram, mert nagyon akarunk szeretni, és mindig Veled lenni.
Maradj velünk, Uram, ha azt akarod, hogy hûségesek legyünk Hozzád.
Maradj velünk, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkünk, azt kívánjuk, hogy a Te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen.
Maradj velünk, Jézus, mert már késõ van és a Nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál. Az élet az örökkévalóság, és szükséges, hogy megkettõzzük az erõinket, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és menynyire szükségünk van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
Maradj velünk, Jézus, mert az élet és a veszedelmek éjszakájában szükségünk van Rád. Tedd, hogy úgy megismerjünk, mint a tanítványok a kenyértöréskor, vagyis az eucharisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart minket, és ez boldogsága legyen szívünknek.
Maradj velünk, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is Veled egyesülve akarunk lenni, ha nem is valójában, a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velünk, Jézus, mert nem vagyunk méltók a Te isteni vigasztalásodra, mégis kérjük a Te szentséges jelenléteddel együtt.
Maradj velünk, Uram, Téged keresünk, a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretünk Téged, és nem kérünk mást, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész szívvel itt a Földön, hogy tökéletesebben szerethessünk az örökkévalóságban. Ámen.

(Pio atya nyomán)

 

Oltalmad alá futunk, Jézus Krisztusnak Szent Szülője!

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké közöttünk, Õ, Aki Atya, Fiú és Szentlélek. AMEN

 

A 6. nap:

Ima a hazáért nehéz idõben

,,Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, õseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsõsége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tõled, Istenünktõl és Urunktól.

Mindazáltal, ó Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bûnhõdésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteirõl, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylõ választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erõsítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erõvel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak. Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitõl, s ûzd el az álmot a virrasztók szemérõl, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen õrünk és vezetõnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid õreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké.

Ámen.'' (II. Rákóczi Ferenc)

 

OLTALMAD ALÁ FUTUNK, Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl, mindenkor dicsõséges és áldott Szûz, Asszonyunk, Közbenjárónk és Szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Fiadnak. Amen.

 

Az 5. nap:

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat.

Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.

Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Gyógyítsd meg országunkat! Küldd el a bûnbánat lelkét, hadd söpörjön át ezen a nemzeten! Lángoljon fel az ébredés tisztító tûze a szívünkben és a Te egyházadban! Terjedjen át minden közösségre, minden falura és városra országunkban és az egész világon!

Kérünk, hogy teremts tisztaságot bennünk! Égjenek ki a rossz gyümölcsöket termõ rossz gyökerek az életünkbõl! Atyánk, kérünk, hogy istenfélõ vezetõket és köztisztviselõket válasszanak meg minden szinten, a nem tõled valókat pedig távolítsd el! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Jézus nevében. Ámen.

Szabadító ima

Ó Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy, Te Atya vagy, Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk, hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.

A félelemtõl, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

A gyûlölettõl, a paráznaságtól, az irigységtõl, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

A féltékenység, a harag, a halál gondolatától, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

Minden öngyilkossági és abortuszra irányuló gondolattól, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

A szexualitás minden rossz formájától, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

A család szétválásától, minden rossz barátságtól, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától, - kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.

Könyörögjünk

“Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek.” Szûz Mária közbenjárására add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

A 4. nap:

Mennyei Atyánk!

Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt.

Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kérünk Téged, add,

hogy az erõtlenek erõben részesüljenek,

a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,

a bûnösök megtérjenek,

a betegek meggyógyuljanak,

a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl,

a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak!

Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében,

a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására,

hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon

és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved

a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.

Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld

és megsegítesz minket. Ámen.

 

Ó, Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat. Édesanyánk, te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket. "Mária, Béke Királynõje", Rád bízzuk hazánkat, anyai oltalmadba ajánljuk magunkat, kérjük tõled a békét és a kiengesztelõdést Magyarország számára. Kérünk, kísérj el bennünket utunkon, bennünket, akik mint János apostol, szeretnénk befogadni téged, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk Jézushoz hasonlóvá. Isten Lelke nyissa meg a szíveket a szeretet és az igazság számára, és vezesse el népünket a kölcsönös megértésre és a béke õszinte akarására. Ebben az egységben ajánljuk fel Neked különleges módon Magyarországot, a magyar Egyházat, és minden magyart, akinek különösen szüksége van erre a felajánlásra.

Ó, Magyarok Nagyasszonya, Rád bízzuk nemzetünket, elsõsorban a legvédtelenebbeket: az ártatlan gyermekeket, az útkeresõ fiatalokat, a szétzilált családokat, a magányos öregeket, a nélkülözõket és a betegeket, mindazokat, akik elhagyatva, remény nélkül élnek.

Rád bízzuk, Mária, Megváltás Hajnalpírja, jövõnket és utunkat az új évezredben.

 

A 3. nap:

Ima az ország keresztény megújulásáért

A te kezedben van szívünk, Uram,

Döfd át szereteted nyilával,

Gyújtsd fel a lomhákat,

Vezesd vissza az eltévelyedetteket,

Világítsd meg a vakokat,

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,

Bátorítsd meg a habozókat,

Tanítsd a tudatlanokat,

Gyarapítsd bennünk a hitet,

Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,

S újra és újra kérlek,

Add, hogy szereteted gyarapodjék,

Hogy ez az isteni láng

Eméssze föl viszálykodásainkat.

(II. Rákóczi Ferenc)

 

Jézusom, bízom benned!

 

Szûzanyánk, a te szívedben tökéletes Isten- és emberszeretet lakozik. Áraszd ránk Szeretetlángod kegyelmi hatását most és mindörökké, ámen.

 

A 2. nap:

Drága Istenünk, kérünk, hogy szabadíts meg minket a viszály és a széthúzás szellemétől, a gyűlölködés bűne helyett hozd el közénk a bűn gyűlöletét és segíts, hogy Veled és egymással kiengesztelődve újra építhessük Szent István országát! 

Drága Jézusom! Add, hogy

lábunk együtt járjon,

kezünk együtt gyűjtsön,

szívünk együtt dobbanjon,

bensőnk együtt érezzen,

elménk gondolata egy legyen,

fülünk együtt figyeljen a csöndességre,

szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,

ajkunk együtt könyörögjön azÖrök Atyához irgalomért!

Ámen.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

 

Az 1. nap:

Mennyei Atyánk!

Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket!

Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Járj át minket a Szentlélek minden kegyelmével, hogy a betegek meggyógyuljanak, a bűnösök megtérjenek, minden válság, természeti csapás, bűn és lázadás elmúljon felőlünk, de minden jó megerősödjön és kibontakozzon közöttünk!

Kérünk, emeld fel a te népedet az élet minden területén, hozd el a kiengesztelődést és megújulást, hogy megvalósulhasson közöttünk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés