Lábjegyzet a Szeretetláng Mozgalom kezdeti történetéhez

Kategória: Uncategorised Megjelent: 2013. augusztus 19. hétfő

Pataki Mihály Mária - a Szerettláng Mozgalomban ismert nevén "Piusz testvér" - még az 1970-es években találkozott Kindelmann Erzsébet asszonnyal, a Szeretetláng Lelkinapló leírójával. Hosszú éveken keresztül volt Erzsébet asszony közeli munkatársa és egy szeretetlángos könyv írója (amelyet még a törökbálinti művelődési házban dolgozva adtunk ki a '90-es években). Visszaemlékezéseiből sok fontos és értékes dolgot megtudhatunk Erzsébet asszonyról is és a Mozgalom kezdeteiről:

J + M + J

 

+++ M

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké. Ámen.

0.) Csak tanúságtétel:

E kis dolgozatom, egy igyekvő római katolikus hívő elmélkedését

tartalmazza! Kizárólag csak annyira fontosak az itt leírtak,

amennyiben, engem jellemezve; gondolataimat megismerteti.

Tehát, csupán: tanúságtétel, csak lábjegyzet [1],

semmiféleképp nem teológia, vagy igazáért kardoskodó

tudományos mű! Csak apró betűs lábjegyzet a Szeretetláng

Mozgalom kezdeti történetéből!

1.) Bemutatkozom:

Pataki Mihály Mária a nevem. Faműves egyéni vállalkozóként,

igényes kivitelezésű fakereszteket készítek. Hatvanhét évesen, a

Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánián,

áldoztatóként igyekszem szolgálni. Másik egyházközségünkben,

Szentistvántelepen, a Szent István Király Plébánia Képviselő

Testületének, és az ottani Rózsafüzér Imaközösségnek vagyok a tagja. [2]

(Nyílván nem véletlen az, hogy keresztgyártó kisiparosnak a

plébániája Szent Kereszt Felmagasztalása titulusú. A házunktól

mintegy 4oo lépésnyire lévő Szent István Király templomunk pedig

bérmálási védőszentem István nevével azonos.) [3]

 

2.) Találkozásom Szűzanya Szeretetlángjával, a

Szeretetláng első csodája életemben:

 

Tizenöt évvel a Szeretetláng első közlése után, úgy 1977 körül

történt. Késő este, kaptam egy Szeretetláng füzetet. „Tisztán-látó”

Dr. Szabó László barátom, azzal a felszólítással adta át: „Fontos

lehet ez. Az íróját meg kellene keresned. Róla csak annyit tudunk,

hogy még él, és Mária-remete környékén lakik.”

A Szeretetláng ismertetőjét még az nap hajnalán elolvastam.

Tisztaságos szellemisége, tüzes lelkesültsége magával ragadott.

Azonnal tudtam: „Végre megérkeztem! Akkor és ott; a Szeretetláng

kegyelmi hatása megérintette szívemet-lelkemet! A hajnali csoda

délelőtt tovább folytatódott. Sorozatos benső indíttatásoknak

engedelmeskedve, Pesthidegkúton, a Harmatcsepp utcában,

megtaláltam Erzsébet asszonyt. (- Erzsébet asszony: Szűzanya

Szeretetlángjának első elfogadója és továbbadó látnoka. -) Ő,

alapos kikérdezésem után elfogadott, kapu és lakás kulcsot adott

nekem, azzal a meghagyással: „Jöjj csak bátran, amikor csak

akarsz. Szeretettel várlak, neked nem kell külön bejelentkezned.”

 

Délután, Erzsébet asszony kertjében lévő kis remete-lakában tovább

folytattuk az ismerkedést, a beszélgetést. Egyszer csak, teljesen

váratlanul, az akkor és ott feltett kérdéseimre, maga a Szűzanya

válaszolt. Ezt mondta:

„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja;

magáévá teszi és tovább adja, az a legjobb úton jár; mert

Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”

Nem tudom, csoda érthető-e, érzékelhető-e?

Alig néhány órája, hogy olvasol a Szeretetlángról. Még csak fél napja tudsz arról, hogy ez a fogalom egyáltalán létezik. Ezek után eljutsz magához a forrásához, Erzsébet asszonyhoz. Ő, téged, - akit akkor lát először! -, nagy-nagy szeretettel fogad, sőt elfogad. Ráadásul, mindezt megkoronázandó: Szűzanya imigyen közli veled Szeretetlángjának summázatát:

„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja; magáévá teszi és továbbadja, az a legjobb úton jár; mert Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”

Nos, ilyen rendkívüli előzmények után, lettem az a „valaki”, aki Szűzanya Szeretetlángját megismerte, elfogadta, magáévá tette, és tovább is adta. Méghozzá elsőként; Réka feleségemnek adtam tovább. Így indultunk el – immár ketten -, a Szűzanya által számomra, számunkra legjobbnak mondott úton; úgy, mint a Szeretetlángban elrejtőzött Jézus Krisztust hordozók!

3. Összefoglalás a Szeretetláng Lelki Mozgalomban betöltött hajdani szerepemről, szerepünkről:

Erzsébet asszonnyal való első találkozásom után, feleségemmel, Rékával együtt, életünk teljesen megváltozott. Feltárult előttünk az Egyházban meglévő, de erősen háttérbe szorított aszketika és misztika valósága. Mi is ráleltünk, a csodák, a szentek, az égi közlések és kegyelmi útmutatások hatalmas szellemi-lelki birodalmára! Ezzel, a már korábbi útkereséseink során szerzett ismereteink - az újabbakkal kiegészítve és mintegy megkeresztelve -, végre helyükre kerülhettek! A ma Egyházában is tevékeny Szentlélek munkálkodása, ámulatba ejtett bennünket. Mint kintről érkezett idegenek, elképedtünk azon a furcsaságon, hogy az egyháziak döntő többsége, e kegyelmi ajándékok sokaságát, vajon miért nem akarja jobban megismerni és azt továbbadván a hívőkkel is megismertetni?

Nekem rendkívüli élmény, és valóságos „beavatás” volt a Szeretetláng eredeti, kézzel írt füzeteit elolvasnom. Erzsébet asszony magányosan megvívott kegyetlen lelki küzdelmei, mélyen megrendítettek. Önmaga kétségeivel, a fő gonosszal, az egyházi tisztségviselőkkel, a felkért gyóntatókkal, a sok megalázó visszautasítással, ugyanakkor a mindennapi élettel, a gyermekneveléssel, a családi gondokkal, a világi és politikai hatóságokkal való kilátástalannak tűnő harcai megkönnyeztettek.

Leginkább az Úr Jézus és a Szűzanya hangvételének egyszerűsége és közvetlen kedvessége lepett meg. Elcsodálkoztam azon a szeretetteljes társalgáson, ami a legszentebbek és az egyszerű földi halandó között lehetséges. A Lelki Naplót olvasva nagy vágy ébredt bennem: „De jó lenne, ha egyszer én is meghallhatnám és érzékelhetném az Úr Jézus és a Szűzanya hozzám intézett kedves szavait, tanácsait, kéréseit!”. [4]

Már Szeretetláng Lelki Napló első elolvasásakor is úgy éreztem, hogy nekem, benne; minden érthető és világos! Egyébként is, Erzsébet asszonnyal meglátásaimat sorra vettük, és közösen átelmélkedtük. Csodálatosak voltak ezek a meghitt együttlétek. Ilyenkor csendes öröm, béke, és a kölcsönös elfogadás barátsága kötött egybe minket. Hála és köszönet mindezekért! Gondolom, hogy amikor Erzsébet asszony emlékei között időzve, maga-magáról, élete eseményeiről nekem oly nagy odaadással mesélt, ilyenkor állandó benső engesztelő áldozatvállalásából kissé kilépve kicsit ő is megpihenhetett. Jó előadói képessége, ragyogó emlékezete és őszinte közlési vágya pontosan fel tudta idézni és vissza tudta adni azokat külső és belső körülményeket, melyeknek ő részese lett. Számomra talán ez volt a Szeretetláng legnagyobb kegyelmi-ajándéka. Így, én azt a valóságot ismerhettem meg, ahogyan Erzsébet asszony azt önmagában átélte!

Erzsébet asszonyt az Úr Jézus és a Szűzanya évtizedekig oktatta, vezette. Ő viszont engem azzal tanított, hogy élményeit, érzéseit, örömeit, sőt, még a vélt vagy valós sérelmeit is megosztotta velem. Csodálatos Erzsébet asszony alázata, - ahogyan, engem, mint zöldfülű, éppen megtéregető lelki gyermekét - teljesen egyenrangú lelki társaként; édesanyai bizalmába fogadott és legmélyebb gondolataiba, érzelmeibe is beavatott. Utólag is, itt is, köszönöm.

Még ismeretségünk legelején történt. Erzsébet asszonyt megszólításakor kedveskedve; Erzsike nénit mondtam. Ekkor igen határozottan közölte velem, hogy ő nem Erzsike, hanem Erzsébet. Megkért, hogy így szólítsam, hiszen még az Úr Jézus is, és a Szűzanya is tiszteletben tartja ezt az óhaját

Erzsébet asszony személyiségét megismerve, életszentségét közvetlen-közelről szemlélve, tanításait megfogadva; nekünk is mindennapi szív-ügyünkké vált a Szeretetláng. Új társakra találtunk. Barátok, közösségek, és megannyi tennivaló várt ránk! Lángoló lelkesültségünkben fáradhatatlanul munkálkodtunk. Szűzanya által kiválasztott és felkent Szeretetláng apostolok lettünk. Túlcsorduló szívszeretetünket mások is megérezték rajtunk és bennünk. A Szeretetláng fényét, benső örömét, lelkesültségét: vállalt és begyakorolt tudatossággal továbbsugározva ontottuk testvéreinkre, a természetre és az egész világra! Szívünk és lelkünk csak úgy árasztotta Szűzanyánk Szeretetlángjának kegyelmi hatását! [5]

Családtagjainkhoz, korábbi ismerőseinkhez, régi közösségeinkhez is „elvittük” Szűzanya Szeretetlángját! Közülük sokan szintén „tüzet fogtak”! A Lelki Napló legépelt változatát, ahol csak adódott, testvéreink kezébe adtuk. Külföldre is kijuttattuk a Szeretetláng Naplót. Papokkal, különféle lelkiségekkel és mozgalmakkal kerültünk kapcsolatba. Nos, nálunk, ilyen nagy változást hozott, a reánk kiáradó Szeretetláng kegyelmi hatása! Minden más egyebet félre téve, szívvel-lélekkel tettük azt, amit a hirtelen kibomló esemény-teendők felkínáltak…

Így történt, hogy Jóisten ajándékaként, mintegy hét évig, - egészen a haláláig (1985.) -, Kindelmanné, Erzsébet asszony lelki gyermekei, segítői és munkatársai lehettünk. Egyúttal a Szeretetláng Mozgalom (akkori) vezetői közé, - mint „civilek a pályán”-, mi is bekerültünk.

Életünk e csodálatos és áldásos időszakáról; Találkozásom a Szeretetlánggal címmel, 1997-ben, egy tanúságtevő könyvet írtam, amely Törökbálinton jelent meg. (Ezer példányszámban.) [6]

4.) Elmélkedés a Szűzanya Szeretetlángjáról kissé másképpen:

Szűzanya a Szeretetlángjáról nekem adott első tanítása:

„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja; magáévá teszi és továbbadja, az a legjobb úton jár; mert Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”

Elgondolkodtató, hogy ez a felsorolás, tulajdonképpen egymásból következő és egymást feltételező döntések sorozataként közli a Szeretetláng lényegét. Mondhatjuk, hogy ez a megfogalmazás; mintegy „folyamatábrája” a Szeretetláng továbbadódásának.

- Első; a megismerés. - - Második állomás; az elfogadás. - - Harmadik mozzanat; a „magamévá teszem.” - - Negyedik következmény; a „továbbadás.” - - Ötödik megállapítás és egyben biztatás; „a legjobb úton való járás.” - - Hatodik állomásként Szűzanya kijelenti; „Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.

Kissé részletezve és mindezt kifejtve:

- Első; a megismerés. A kezdet kezdete az, hogy tudnunk kell arról, hogy Szűzanyánk által felkínált új kegyelmi eszköz: a Szeretetláng egyáltalán létezik.

- Második állomás; az elfogadás. Az elfogadás mindig akarati döntés. Kell-e ez nekem, vagy nem kell. Akarom-e, vagy sem.

- Harmadik mozzanat; a „magamévá teszem.” Ez a Szeretetláng megtartása! Könnyen belátható, hogy az elfogadásból következik: „Igen, mindezt tennem kell, sőt élnem kell! Engedem, hogy a meglelt kincs szívügyemmé váljék, általa és benne átalakulhassak, teljesen belelényegülhessek!”

- Negyedik következmény; a „továbbadás.” Az előzőekből szükségszerűen adódik a „továbbadása” annak, aminek, Akinek a hordozója lettem. Igen, ez már általános papi-, apostoli-, és küldetéses-feladat!

- Ötödik megállapítás és egyben biztatás; „a legjobb úton való járás.” Amennyiben a Szeretetláng maga Jézus Krisztus, úgy valóban a legjobb úton járunk, hiszen Jézus Krisztus az utak Útja, az igazságok Igazsága, az életek örök Élete.

- Hatodik állomásként Szűzanya kijelenti; „Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.

Azaz közli azt a titkot, hogy Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja immár nem csak kizárólag az övé, hiszen róla lemondva, Szent fiát mintegy magából kiszakítva; ismét reánk bízza! Úgy is fogalmazhatunk, hogy Jézus Krisztus, mint Szűzanya Szeretetlángja, ugyanúgy rendelkezésünkre és megszentelésünkre bocsájtja Önmagát, mint ahogyan például az Oltári Szentségben, vagy a többi szentségekben is teszi!

„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja; magáévá teszi és továbbadja, az a legjobb úton jár; mert Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”

Ismétlésként kissé másként is elmélkedhetünk erről a felsorolásról. Az első három mozzanat, a „megismerés”, az „elfogadás”, a „magamévá tevés”: a személy lelki átalakulásának zárt, benső területe. Magánügye. Ezzel szemben, a „továbbadással, a személyessé lett Szeretetláng immár kiáradóvá, mások számára is hozzáférhető kegyelemi forrássá válik! Tehát közüggyé lesz. Ötödik megállapítás szerint, az ez idáig megtett út azért a legjobb, mert Szűzanyához hasonlóan mi is Krisztust hordozókká és Krisztust közvetítőkké válunk. Ekkor már, mi sem tudunk a szívünkbe-lelkünkbe dédelgetett Jézus Krisztusunkhoz önzően ragaszkodni, hanem önmagunkat is legyőzve, hajlandók leszünk a bennünk szállást vett áldott személyét, mint Szeretetlángot; továbbadni. Így válunk mi is megannyi kis-szűzanyává, lelkeket tűzkeresztséggel megjelölő apostolokká, végső soron Jézus megváltó munkatársaivá.

5. Szívem Szeretetlángja; maga Jézus Krisztus:

Jézus Szívének, (pláne Szűzanya Szívének) gondolata, teológiája, nem mindenki számára elfogadható. Hiszen, a Jézus Szívéről szóló hitigazság és annak tiszteletének sok évszázados gyakorlata, kizárólag csak a Katolikus Egyház sajátja. [7] Például, Jézus Szívének valósága az ortodox testvéreinknél teljesen ismeretlen, a protestánsoknál pedig pláne az.

Meg kell értenünk azt, hogy Szűzanyánk Szeplőtelen Szíve élő valóság, nem valamiféle kegyes hitbuzgalmi elképzelés, vagy ájtatos kitaláció.

A szent keresztény, (és minden ősi) hagyomány egyként állítja, hogy az emberszív rejtekén ég egy kis láng, mely Isten saját ajándék-szikrája bennünk. Ezt ismerve, már is jobban érthetővé válnak azok a Jézus Szíve képek, melyek külsőleg is, felszínén is lángoló szívvel ábrázolják Jézust. A lángoló Jézus Szív összetett és beszélő képjel, megfejtése; a szív belsejében rejtőzködő Isteni Szeretet oly annyira „túlhevült”, hogy immár képtelen rejtekében megmaradni, hanem azon túlcsordulva igyekszik mindenkihez eljutni! A bent lángolva szerető igaz Élet, a külső világban is égni, gyújtani, fényt és tisztaságot óhajt sugározni! Igen, a legbensőségesebb és legelrejtettebb Istenszív kincseit önmagából kilángolva szeretné az egész emberiséget, sőt, az egész világot meghódítani! S ha mindehhez hozzávesszük még azt a körülményt is, hogy Jézus Szíve lándzsával átdöfött Szív, ez is a bent és kint, a kint és bent átjárhatóságát hirdeti.

A karmelita Nagy Szent Teréz, „A belső várkastély” című értekezésében írja, hogy minden egyes ember lelkének legmélyén, - a hetedik szobában -, maga az Úr Jézus lakik. Nos, a mennybe felvett és már feltámadt Szűzanya Szívében, és tisztaságos kegyelemmel teljes lelkében is ott él; az ő személyes Krisztusa. Amikor Szűzanyánk azt mondja: „Szívem Szeretetlángja maga Jézus”, ezzel azt állítja, hogy a Szeretetláng nem más, mint az ő Szeplőtelen Szívének egyetlen Kincse, a benne is lángolva szerető Szent Fia, aki valóságos és élő személy. Nos, Szűzanyánk Szeretetlángjaként saját Jézusát ajándékozza nekünk. Így, Szűzanyánk szeretetlángbeli Jézusának az élete és további sorsa – amennyiben Szűzanyánk Őt nekünk adta -; teljesen reánk bízatott.

Nem tudom, ez a gondolatmenet eléggé érthető-e?

Minden ember szíve-lelke mélyén – titokzatos módon ugyan, de valóságosan jelen van Jézus Krisztus. Függetlenül attól, hogy az illető tud erről, vagy sem. Tehát mindannyian, - akarva, vagy akaratlan! - Krisztushordozók vagyunk. [8]

Szűzanyánk is ember. Igaz, hogy kegyelemmel teljes ember, igaz, hogy már üdvözült ember, sőt a mennyország koronázott Királynője Ő. De mint mindenki, ő is, a Szeplőtelen Szívében őrzi, hordozza a vele együtt élő saját benső Krisztusát. Nos, Szűzanya saját, benső, misztikus Krisztusát mondja, nevezi így: Szeretetlángom! (Külön örüljünk annak, hogy Szűzanyánk magyarul adja ezt az új Jézus nevet, és ezáltal még az a megtiszteltetés is éri nemzetünket, hogy minden más népnek ezt kell a saját nyelvén újraértelmezvén lefordítania!)

A drága jó Szűzanyánk, Jézus Krisztus Öt Szent Sebének érdemeiért mit is kért a Mennyei Atyjától, és a Mi Atyánktól? Azt, hogy bűnös országa (- Magyarország, azaz Regnum Mariánúm!), és a magyar nemzet bűnös gyermekeinek megmentéséért, megint, hadd mondhasson le Jézusáról, csak azért, hogy ismét kiszolgáltathassa Őt minekünk! Fontos tudnunk azt, hogy Szűzanyánk, éppen a mi nemzedékünknek esdette ki ezt a túláradó szent kegyelmet. Éljünk tehát ezzel az új lehetőséggel, hogy Szűzanyánk Szívében élő Szent Fiát úgy, mint: - Szeretetlángot -, megismerjük, elfogadjuk, magunkévá tegyük, és továbbadjuk.

A Szeretetláng immár több mint ötven éve közöttünk él. Természetesen láthatatlanul, de a jó szándékú, tisztaságos emberszívek, emberlelkek rejtekén hathatósan valósul és tevékenykedik. Csupán az angyalvilág számára látható és áttekinthető, ennek a lelki síkon és csendben épülő Jézus Országnak a létező valósága. Nos, a Szeretetláng a közöttünk megjelent Atya Országa. Szűzanyánk Szeretetlángja az a hegyre épült város, melynek természetfeletti fénye; homályt oszlat, a gonoszt elűzi, a gyűlölet lángját eloltja, és kegyelmi hatása kiárad az egész emberiségre, sőt azon is túl, az egész világra!

6.) A Szeretetláng születése, a Szeretetláng, mint ujjá születés:

1962. április 13.-án, fájdalma pénteken, az irgalom órájában, Szűzanyánk, mint Magyarok Nagyasszony zokogva szólt a szintén síró Erzsébet asszonyhoz:

"Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban! Segíts Nekem, mentsük meg! Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja (lesz). Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!" (…)

„Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra...”

Ez az Erzsébet asszony által leírt jelenet tulajdonképpen a Szeretetlángként hozzánk eljött Jézus Krisztus közöttünk ilyetén való megjelenését közli. Ezt nem lehet félreérteni, és üdvtörténeti jelentőségét kisebbíteni! (Itt és most, ezt nekem le kell írnom):

A Szeretetláng Erzsébet asszonynak való átadását, és a Szeretetláng kegyelmi kiáradásának kezdetét, én, - természetesen Erzsébet asszony teljes egyetértésével - Jézus második eljövetelének tartom.

A Szeretetláng, Jézus Krisztusnak ugyanolyan közöttünk való jelenlétét rejti, mint ahogyan annak idején - az Ige megtestesülésekor – az Isten Fia Jézus, teljesen ismeretlenül; magzatként, gyermekként, ácsként a rokonsága az ismerősei körében élt. Igen, majd a mindenki előtt is megnyilvánuló dicsőséges, angyalsereges eljövetelének is eljön a maga ideje! E felől semmi kétség. A kettő nem zárja ki egymást! De addig is, az Úr Jézus most is befogadó szállásadókat, édesanyákat, rokonokat, apostolokat, munkatársakat keres. A lelkek megmentése érdekében, még a Jézus dicsőséges eljövetele előtt, áldott Szűzanyánk minél több olyan „korán kelő” készségeseket toboroz, akik olyan bűnbánók, olyan megtérők, olyan engesztelők, és olyan Sátánt megvakítok: mint amilyen; Erzsébet asszony is volt!

„Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja (lesz) …”

Teljesen egyértelmű, hogy Szűzanyánk e szavakkal Erzsébet asszonynak átadja Szeretetlángját. Ekkor mindannyiunk Égi Édesanyja, Mária, Erzsébet asszony további gondoskodására bízza Szívéből kilépő misztikus Krisztusát. Aggódik, ezért sír oly keservesen. Erzsébet asszony, mint gyakorlott édesanya, pontosan tudja, hogy egy most született és magatehetetlen „csecsemő-élet” érkezésénél mit is kell tennie. Ahhoz, hogy a „baba Szeretetláng” életbe maradhasson, először el kell fogadnia őt, majd gondoskodó édesanyai szeretetével táplálnia is kell. Ezt megerősítendő mondja Szűzanyánk Erzsébet asszonynak (és természetesen nekünk is):

„Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is…”

Erzsébet asszony, amikor kimondja: „Igen, Szűzanyám legyen minden a te akaratod szerint!” – akkor az ő ember szívébe-lelkébe mintegy átköltözve: benne is megszületik Szűzanyánk Szeretetlángja, azaz Jézus Krisztus. Ezzel az emberszívben való megjelenésével az Ige ismét, emberivé lett. Csakhogy most nem a tisztaságos Szent Szűz méhében született közénk, hanem egy hatgyermekes magyar asszony; Erzsébet szívében-lelkében. Tudom, hogy első hallásra kissé meglepő, vagy egyesek számára egyenesen botrányos ez az állítás, de Isten emberszerető Irgalma oly leleményes és titokzatos, hogy az jóval meghaladja a mi elképzeléseinket és tanult okfejtéseinket.  

Mivel a megmentésünkért „új eszközzé” váló Jézus Krisztusnak az egy személyben való megszületésénél sokkal több a küldetése, ezért folytatja kérését Szűzanyánk imigyen:

„… és add tovább, kislányom!"

Tehát, Jézus, Erzsébet asszonyon szívén-lelkén keresztül tovább óhajt áradni. Bennünk és általunk, - mint titokzatos fénycsóva – tovább, egyre csak tovább igyekszik haladni, újabb és újabb lelkeket igazabb életre meghívni és arra feltámasztani. S akár a „futótűz”, továbbterjedve az egész emberiséget elérni…

Szeretettel és hálával fontoljuk csak meg, hogy Szűzanyánk miérettünk ezt a nagy édesanyai áldozatát immár másodszor hozza meg. Először, még a földi életében tette ugyanúgy, amikor Jézusától elszakadván, Szent Fiát a názáreti kis otthonukból kénytelen volt tanító útjára elengedni. Akkor, tudván-tudta, hogy Szent Fiának útja, egészen golgotás kereszthalálig vezet. Most pedig a Szeretetláng Lelki naplóban azt állítja, hogy végül is Szeplőtelen Szívem győzni fog!                                                            Segítsük mi is drága égi Édesanyának azzal, hogy hagyjuk, hogy a Szeretetlángjában nekünk adott Jézusa általunk és bennünk életre kelhessen, és velünk is elindulhasson lélekmentő útjára.

Adja a Jóisten, hogy a Szeretetláng által, mi is Jézus hordozóivá és Jézus továbbadóivá, engesztelőivé, és lelkeket mentő munkatársaivá válhassunk.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

1 - A lábjegyzet; olyan szövegrészlet, amely az oldal alján, a főszövegtől elkülönítve helyezkedik el, és a főszöveghez képest kiegészítő információt tartalmaz. Célja az, hogy a háttér információ ne szakítsa meg a folytonos olvasást, hanem az olvasóra bízza a döntést, hogy kíván-e tájékozódni róla. Szerepelhet benne állításra vagy idézetre vonatkozó pontos hivatkozás, illetve a szerkesztő megjegyzése, amelyet a szerző szövegétől el kíván különíteni. Jelölése lehet csillag (*) vagy felső indexben szereplő számjegy: 1. Ez a szám olykor szögletes zárójelben áll: [1]. Betűmérete gyakran kisebb a főszövegnél, betűtípusa pedig mindig álló (nem dőlt). Számozása kezdődhet minden oldalon újra, vagy fejezetenként, illetve az egész dokumentumban folytatólagosan. Amennyiben nem az egyes oldalak alján, hanem a fejezet végén szerepel összegyűjtve, nem lábjegyzetnek, hanem végjegyzetnek nevezik.

2 - A Szűzanya személyes kérésére és a Szeretetláng hatására; világi sarutlan karmelita lettem. Rendbéli nevem: Szűzanya Szeretetlángjáról nevezett Piusz – névadó védőszentem; Szent X. Pius Pápa, - aki nagy egyházújító volt (1835 - 1914). Lélekben választott lelki vezetőm: Szent Pio atya.                                                                            A Szent Kereszt Rend, régebbi nevén az Angyal Műnek világi tagja vagyok.

3 - Adottságaim - úgy általában - elképesztően középszerűek. Szellemi hiányosságom rengeteg. A legegyszerűbb adatszerű részleteket nem igen tudom megjegyezni. Élő beszédben (is) nehézkes vagyok. Az olvasással és a szöveg megértéssel is adódnak gondjaim. Még a leghétköznapibb dolgokban is sokszor tévesztek. Váratlan helyzetek is megzavarhatnak. Alkatomból adódó gyarlóságom; a lelki érzéketlenség, vagy ennek éppen az ellenkezője; a mások szándékának túlzott méltánylása. Talán, a hihetetlen szétszórtságom az, amivel leginkább küszködöm. A kitartó állhatosság sem az erősségem.                                                                                                                                A Jóisten mindezek ellenére, - vagy épen ezért -, olykor-olykor rendkívüli ajándékával halmoz el. Ilyenkor, többnyire pontosan azon területen kér tőlem fáradozást, vagy szeret szolgálatot, amire legkevésbé tartom magamat alkalmasnak.

Kíváncsi, kutakodó ember vagyok. Olyan, mindenkit és mindent kifigyelő típus. Rátarti, önmagát sokra tartó egyéniség, aki viszont másokhoz bizony elég szigorú. Afféle hidegen szemlélődő, mérlegelő ítészként tekintek testvéreimre és a világra. Ebből következően, főleg a dolgok és jelenségek lényege, működése, és azok benső összefüggései érdekelnek. Engem sokkal inkább a megértés foglalkoztat, mintsem a rácsodálkozásos és beleérzéses elfogadás. Sajnos, az elemző értelem túlsúlya jellemez, a gyermekien egyszerű szívszeretet rovására.                                                                                                                                                      Persze, azért vannak otthonról hozott, tehát örökölt jó tulajdonságaim is. Mindig is viszolyogtam a durvaságtól, a haragvástól, a trágárságtól. A tisztához, az emelkedetthez eredendően és őszintén vonzódom. Az általános segíteni és szolgálni akarás, - sajnos nem eléggé begyakorolt – készsége mindig is meg volt bennem. Mindig is szomjúhoztam a legvégső igazságra.

Mára már, a Jóisten kegyelméből, időnként, rálátok - mintegy magamat kívülről is szemlélve – hiányosságaimra. Így tudottá válik az az életem végéig tartó feladat, hogy miben is kell változnom. Másrészt, az is hálával tölt el, hogy így visszatekintve életemre azt is tisztán látom, hogy oly sokszor a végleges és végzetes eltévedéseimtől, éppen azok a hiányosságaim óvtak meg, ami miatt oly sokat kínlódtam, kínlódom. Például, amikor jógáztam, sportoltam, festettem, írtam, keleti vallásokkal, és ezotéria sokféle ágazatával foglalkoztam, bizony éppen képességeim gyengesége, (fáradékonyságom, összeszedettségem hiánya, akaratom gyengesége, az állhatatlanság, a feledékenység, kényelemszeretet, bátortalanságom stb.) volt az a védelem, hogy akár melyik élet-területen olyan eredményt és sikert érhessek el, hogy abban megrekedve, mintegy kelepcébe esve és ott kiteljesülve esetleg végleg eltérüljek. Márpedig a Jóisten eredeti terve, még a születésem előttről az volt, hogy nékem Szűzanya Szeretetlángjával találkoznom kell!                                                                    Áldott legyen ezért is háromszorosan Szent Személye!  

4 - Úgy általában megállapítható, hogy a Szentlélek által sugalmazott szövegek elrejtett valóságokról és csodálatos benső összefüggésekről is tudósítanak. Emellett, kegyelmi adományokat is közvetíthetnek! A Lelki Naplók abban is segíthetnek, hogy a nélkül is bejárhatjuk a kiválasztott személy által megkínlódott lelki fejlődése útját, hogy mindazt, amit ő átélt, azt időben és egyéb körülményeiben nekünk is meg kellene tennünk! Ennél mi sem természetesebb, hiszen a mindenkori égi adomány, - „a karizma” -, nem csak az abban először részesülő testvérünk kizárólagos tulajdona, hanem az egész Egyházé, sőt az egész emberiségéé.

5 – Az, hogy az ember szíve-lelke a kegyelem közvetítés „eszköze”is lehet, azt többek között a Szent Fausztina naplójában is olvasható: „+ Ahányszor lélegzik a keblem, ahányszor dobban a szívem, ahányszor lüktet a vérem testemben, annyi ezerszer kívánom dicsérni a Te irgalmadat, ó, Legszentebb Szentháromság!
+ Szeretnék egészen Irgalmaddá változni, s élő képmásod lenni, Uram; Isten e legfelségesebb tulajdonsága, végtelen Irgalma jusson el szívemen és lelkemen keresztül embertársaimhoz.”                                                                                                                          

6 - Ezekben az időkben Erzsébet asszony gyóntatója a törökbálinti Izeli János atya volt. Ővele, baráti együttműködésben, a Szeretetláng Mozgalom akkoron kibontakozó és „reánk bízott ágának” mintegy világi vezetője és szervezője is voltam. Fontos hangsúlyozom, hogy Szeretetláng Közösségének „reánk bízott ága”, mert Magyarországon (és a nagyvilágban) rajtunk kívül is voltak Szeretetlángot hordozó személyek és közösségek. De mivel akkor még Szűzanya Szeretetlángja Magyarországon egyházi és politikai tiltás alatt állt, ezért egymásról mit sem tudva, külön-külön munkálkodtunk. Így tehát, a Szeretetláng nálunk, csak csendben, rejtőzködve, szívről-szívre átadódva – mint búvópatak - személyről-személyre terjedhetett. János atya és testvére Józsi atya vezetésével Érd Ó-falun, a Szent Mihály templomban minden hónap 12-e estéjétől másnap 13-án délig Szeretetláng virrasztásos, szentségimádásos, szentmisés engesztelés volt. Emellett, 10-15 személyből álló közösségünkkel Budapesten és vidéken tartottunk Szentmisével egybekötött Szeretetláng Engesztelő Imaórákat, Szeretetláng átadásokat. Másrészt, Szűzanyánk kérésének eleget téve, először mi magunk lettünk világi karmeliták. Ezek után már mi toboroztunk leendő világi karmelitákat. Úgy húszan lehetek azok, akik közreműködésünkkel, egyéves felkészítésük után fogadalmat tettek.

Ezerkilencszázkilencven körül, a máig használatos un. kék engesztelő imaóra füzet helyett, egy fehér borítású egyszerűbb „új szövetségibb” és „magyarosabb” összeállítást készítettem. Néhány alkalommal budapesti nagy templomokban már ebből imádkoztunk. János atya egyik látnok lelki-gyermeke nehezményezte ezt a változtatást, és egyéb (részünkről egyértelműen tudott és bizonyíthatóan téves) kifogása is volt velem szemben. János atya a mi állításunkkal szemben, az „állítólagos közlés” igazában hitt.                                                                                                                   A nézeteltérés miatt, Izeli atyától és az általa vezetett érdi Szeretetláng Közösségtől feleségemmel együtt eljöttünk. Harag nélkül váltunk el egymástól, egyszerűen elmaradtunk. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy ekkor nem volt bennem csalódás, mély keserűség és bizony sértettség is.

A Szeretetláng Engesztelő Mozgalom még megmaradt életünkben. Megint a Gondviselés sietett segítségünkre. Ugyanis B. József atya vezetésével Mária-remetén alakult egy új imacsoport, ahova meghívtak bennünket. Nem vezetőknek, hanem együtt-imádkozó testvéreknek. Családi háznál, nyáron kis nyaralóban, ha adódott, akkor templomban gyűltünk össze. Hétről-hétre, kedden délelőttönként, örömteli kisközösségi együttlétünkkel és az általam összeállított imafüzettel engeszteltünk. Ilyenkor mindig volt Szentmise, gyónási lehetőség, és az egyházi ünnepekről való megemlékezés. 1994 évben, első feleségem halála napján, e közösségtől is megváltam.

7 - Jézus Szívének fogalma és tiszteletének gyakorlata a Katolikus Egyházban ALACOQUE SZENT MARGIT-MÁRIA (1647. - 1690.) magánkinyilatkoztatása révén és főleg a Jezsuiták szorgalmazására kezdett kiteljesedni.

8 – Természetesen, az ember szabad akaratának következtében és az áteredendő bűn miatt, szívünk-lelkünk mélyére beengedhetjük a gonosz lelkeket is, és ekkor az Úr Jézus mintegy tehetetlenné téve, mintegy keresztre feszítve kénytelen bensőnkben senyvedni.

 

Budakalász, Szentistvántelep, 2013. augusztus 18.

 

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés