Szent Péter apostol négy keresztje

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. június 26. kedd

EGY NAGY KÖZBENJÁRÓ A MENNYBEN - A Benedek-rend véd?pajzsán látható négy „Péterkereszt” emlékeztet az 1994. április 24-én boldoggá   avatott CANORI MORA ERZSÉBET látnok asszonyra. Itt következik az ? életrajza, majd a jöv?r?l kapott látomása:

Erzsébet 1774. november 21.- én született egy nemesi családban. Casciában Ágoston-rendi apáca kolostorban lévő iskolába járt. 22 évesen házasságot kötött Christoph Mora fiatal ügyvéddel. Nem sokkal férjhez menetele után a férje hűtlen lett hozzá és a családot anyagilag csődbe vitte. De Erzsébet mégsem   hanyagolta el édesanyai   és   feleségi kötelességeit. Újra   és újra kísérletet   tett arra, hogy   férjét visszaterelje a jó útra. Jézus iránti szeretetét a többszörös nyomor még tisztábbá tette. Jézus a fiatal anyát a legnagyobb kegyelmekkel ajándékozta meg 1807-ben az Ágoston-rend harmadrendi nővér lett. Lelkivezetőjének engedelmeskedve naplót vezetett, s ez teljes terjedelmében kiadásra került az utóbbi években.

1825. február 5.-én hunyt el önkívület állapotában.

 

PILLANTÁS A JÖVŐBE

A Benedek-védőpajzsnak fegyverül kell szolgálnia a nap mint nap ránk leselkedő gonosz ellen. Az egyházi zsolozsma tartalmazza azt az „esti imát”, amelyet Szent Benedek vezetett be. Ebben az esti imában Benedek említést tesz Szent Péter egyik gondolatára. (I. Péter-levél, 5, 8-9)

„Testvérek! Legyetek józanok és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán körüljár keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellent.”

Csak akkor lehet békés a lelkünk, ha ellent állunk az ördögnek. Ezért választotta Szent Benedek a 4. zsoltárt, a csodálatos sorával:

„békében alszom és megnyugszom.”

Az ezután következő látomás bemutatja nekünk, hogy Szent Benedek milyen nagy tudtul adója az igaz békének, amely Szent Péter nevében újra uralkodni fog a Földön.

 

SZENT PÉTER ÚJRA ELJÖN

Boldog Canori Mora Erzsébetet egy jelentékeny látomással méltattak. Itt adjuk közzé naplójának feljegyzését:

Miközben Erzsébet legbensőségesebben egyesülve volt Istennel, azt látta, hogy az ég megnyílik. Szent Péter, a dicsőséges apostol fejedelmi főpapi palástban öltözve, pásztorbottal a kezében leszállt a Földre. Angyalok serege kísérte őt, akik a tiszteletére a „Constitues eos principes” antifóniát énekelték.

Erzsébet látta, hogy Szent Péter a négy világtáj felé megy. Mind a négy sarkon a pásztorbotjával egy keresztet rajzolt.

A megjelölt helyeken egy nagy kereszt alakú titokzatos fa nőtt, zöldellő ágakkal és értékes gyümölcsökkel. Ezután összegyűjtötte azokat a hívőket, akik hűek maradtak Jézus törvényeihez és a négy kereszt alakú fa árnyéka alá rejtette őket. E fák az Egyházat és Jézus érdemeit jelképezték.

Ezután kinyitotta minden férfi és női kolostor kapuját, elkülönített minden szerzetest és világi papot, akik Jézushoz hűek maradtak azoktól, akik a „filozófia hamis tanainak hódoltak”.

Mindazokat, akik megmaradtak Jézus szeretetében és szellemében, fehér bárány képében a titokzatos keresztfák árnyékába vezette. 

A többiek a világban maradtak, kitéve annak a borzalmas ítéletnek, amelyet Isten a megromlott világra, az emberiségre küldeni akart. Miután a kiválasztottak – a bárányok – a titokzatos fák árnyékába vezettettek, Szent Péter az őt kísérő angyalok seregével újból visszatért az égbe. Ezt követően az égboltot sötét felhők borították be. Hatalmas orkán keletkezett a nagy zűrzavarban ember és állat egymást ölte meg. A gőgösök megbüntetésére, akik istentelen felfuvalkodottságukban Isten egyházát egészen az alapokig le akarták rombolni, Isten megengedte a sötétség hatalmának, hogy elhagyják a poklot.

A démonok légiója végigsöpört a Földön, mint az isteni igazságosság szolgája. Lerombolták a házakat és a palotákat, falvakat, városokat, egész tartományokat is és sok-sok lázadót kegyetlenül legyilkoltak.

Isten szolgálója Erzsébet látott a pokol mélyéből szörnyeket borzalmas alakokban kiemelkedni. Minden helyet, ahol Istent súlyosan szidalmazták és szentségtöréseket követtek el, a földdel egyenlővé tettek. Nyoma sem maradt utánuk.

Egyszer csak az égbolt kiderült. Szent Péter a dicsőítő énekeket éneklő angyali sereggel újból leszállott a Földre és helyet foglalt egy csodálatos trónon, az angyalok pedig elismerték őt a Föld Fejedelmének. Csaknem hasonló pompával és fenséggel Szent Pál, a népek apostola is leereszkedett a Földre és nagy isteni hatalommal felruházva az összes gonosz szellemet visszakényszerítette a pokolba.

Mint az Isten és az emberek közötti kibékülés előjeleként a Földet egy csodálatosan szép fény világította be és örvendeztette meg. A szent angyalok Jézus Krisztus kis nyáját – akik a titokzatos fák árnyékában, a katolikus Egyház zászlaja köré gyűltek, - az Apostol-Fejedelem trónja elé vezették. Tiszteletüket fejezték ki az Apostol iránt, dicsérték az Urat és köszönetet mondtak, hogy az Egyházat irányította és megtartotta és nem hagyta, hogy a világ hamis elveibe kerüljön.Szent Péter megválasztotta az új pápát.

Az egész egyházat a szent evangélium előírásainak megfelelően újra rendezték, a szerzetesrendeket megújították, és a keresztény családokat sok kis rendi közösséggé átalakították: Ilyen volt az Isten tiszteletéért való igyekezet. A katolikus Egyháznak tetszéssel adóztak, mindenki elismerte és tisztelte, és a pápát mindenki Jézus Képviselőjeként ismerte el.

Így végződött a római Boldog Erzsébet látomása.

 

Forrás: Anton Pagani, „Die Visionárin Roms” , Die selige Elisabeth Canori Mora, ihr Leben, ihre Visionen.

Lauerz 1999. („ Róma látnoka” Boldog Canori Mora Erzsébet élete, látomásai )

  

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés