Pázmány Péter imádsága hazánkért:

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2012. február 27. hétfő

Irgalmas Isten, uraknak Ura, királyok Királya! Te apostolod által megparancsoltad, hogy a fejedelmekért és tisztviselőkért alázatosan könyörögjünk neked, hogy az ő gondviselésük alatt csendes és békességes állapotban élhessünk. Tekints hát kegyelmesen a te népedre, s adj oly fejedelmeket, bírákat, vezéreket nekünk, kik a tetőled vett birodalommal szent neved tisztességére, az Anyaszentegyház épülésére, az ország javára éljenek, ne önmaguk kevélységére, vagy fösvénységére. Tőled vagyon, Uram, a hatalom és a birodalom, a te szolgáid és helytartóid a fejedelmek. Adj ezért okosságot, értelmet, bölcsességet a te képedbeli embereknek, hogy minden igazságban személyválogatás és ajándékkívánás nélkül, isteni félelemmel parancsoljanak. Legyenek igazság-szeretők, igaz törvénytevők, árvák és özvegyek oltalmai, nyomorodottak segítségei, kik se ajándékot ne szeressenek, se személyt ne válogassanak, se a maguk hasznát ne keressék, hanem a rájuk bízott községnek csendességét szomjúhozzák mindenkor, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.