Újraolvasás húsvétra: Isten évszázada

Kategória: Eheti Megjelent: 2021. április 05. hétfő

Krisztus feltámadt – tehát utat kell készítenünk a pusztán át, hogy mindenkihez eljuthasson az Örömüzenete. Ehhez azonban hinnünk és remélnünk kell, hogy ennek az útkészítő munkának épp itt és most van itt az ideje:

„A sokak számára ismert történet szerint XIII. Leó pápa (1878-1903) egy szentmiséjét befejezve épp kivonulni készült, amikor természetfölötti látomást kapott. Ebben – a bibliai Jób könyve elejéhez hasonlóan - a sátán beszélt Istennel. Időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat és a világot. Azt állította, ha kapna száz évet, akkor végül mindenki neki engedelmeskedne - Isten pedig hatalmat engedett neki a XX. század fölött. (Amikor a pápa az önkívületből magához tért, egy szó nélkül a szobájába sietett, leült asztalához és papírra vetette azokat az imákat, amelyek elmondását minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike a Szent Mihály ima, ami a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjai bevezetéséig mindig elmondtak a misék végén: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.)

El kell ismernünk, hogy a XX. század valóban rettenetes volt. Két világháború, iszonyatos vérengzések és népirtások, holokauszt, a szexuális forradalom következményei, az istentelen ideológiák világméretű elterjedése – a Jelenések könyvének nagy vörös sárkánya valóban „lesöpörte az ég csillagainak harmadát”, azaz a Szovjetunióból terjedve uralmat és befolyást gyakorolt legalább a föld országainak harmadán – az atomháború veszélye, ökológiai katasztrófák előidézése… De tegyük fel magunknak a kérdést: Győzött a sátán?

Nem győzött! (Ha győzött volna, már túl lennénk - feltéve, hogy egyáltalán túléltük volna – legalább egy atomháborún, hiszen a sátán „embergyűlölő kezdettől fogva”, célja az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember teljes megrontása és végül elpusztítása.)

Ha pedig az ördögé volt a XX. század, akkor Istené, a megújulásé, a helyreállítódásé a XXI. század! De ha ez így van, akkor miért hallunk újra és újra a háborúkról, miért még erőteljesebb a keresztényüldözés, miért recsegnek-ropognak a világ eresztékei?

Az bizonyos, hogy a sátán nem tudja már fenntartani azokat a nagy, nyilvános elnyomó struktúrákat amelyeket eddig fenntartott. Összeomlott a kommunista blokk (ámbár a „vörös sárkány” újra éledezik, ahogy a Jelenések könyve előre megjövendölte), az „arab tavasz” szintén véget vetett egy sor diktatúrának, és a folyamatnak még nincs vége. Minden nagy politikai, gazdasági, kulturális rendszer, amit átjárt a gonosz ihletése, az vagy már összeomlott, vagy összeomlóban van.

Válság válságot követ - azonban feltehetjük a kérdést: jobb lett ezzel nekünk? Ezt akartuk? Ez lenne a Megújulás ára?

Nem feltétlenül. Az biztos, hogy hazánkban nagy lelki megújulás is volt a rendszerváltozás idején. Az emberek végre a szabadon választhattak – és sokan döntöttek akkoriban Isten ajánlata mellett. A katolikus karizmatikus megújulás éves találkozói Budapesten meg-töltötték a nagy sportcsarnokot és sok kis keresztény gyülekezet is erőteljesen növekedett abban az időben. Végső soron azonban az ország Isten helyett a mammont választotta. A gazdasági szakemberek lettek az ország új prófétái. A tévé sok-sok csatornán keresztül hirdette, adta a népnek a cirkuszt és az evilági élet kenyerét – hogy milyen eredménnyel, az mára nyilvánvalóvá vált.

Hasonlóan történik ez a többi felszabaduló országban is. A népek lehetőséget kapnak a szabad választásra és döntésre – de ez azzal is jár, hogy napfényre kerülnek a szívek titkos gondolatai és indulatai. Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, házasságtörések, lopások, gyilkosságok, hűtlenség, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség. Mindez a rossz belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. (Mk 7, 22-23) Nem nagy vigasz, ha értjük, a mai rettenetes események egyik oka az, hogy ez volt az eddig elrejtett szívekben.

A gonosz lélek nagy terve, hogy ahogy a XX. században létrehozta a kommunizmus vagy fasizmus hamis választási alternatíváját, majd a kettő között és után a keresztény megújulással (II. Vatikáni Zsinat) párhuzamosan az újpogány választási lehetőséget, úgy a XXI. században a radikális iszlám és az újpogány birodalmi eszme hamis kettősségét kínálja föl Isten országa, a Szeretet földje helyett. A sátán jelenleg is gerilla-harcot folytat, szívtől szívig, háztól házig, utcáról utcára hatol előre. A technikai eszközök segítségével, sötét megrontó erejével igyekszik újra a befolyása alá vonni az embereket, népeket, nemzeteket és országokat és elismerhetjük, sikeresen dolgozik. Rengetegen döntenek a gyűlölet, a bűnök mellett! (Hazánkban is politikai pártok válhatnak sikeressé más emberek, nemzetiségek gyűlöletének hirdetésével és/vagy minden bűn elfogadtatásával, liberalizálásával…)

De! Az emberek szabaddá váltak Isten országára is! Dönthetnek a Szeretet mellett, a megújulás mellett – és végül Isten országa erősebb lesz a sátán birodalmánál! Hogy ez így fog történni az nem kétséges. A szentírási próféciák végül mindig beteljesednek – a kérdés csak az, hogy mikor és milyen áron?

Hiszem, hogy Isten hazánkat és a Kárpát-medencét annak példájává akarja tenni, hogy létezik békés út, lehetséges visszaszorítani a nagy, külső elnyomó struktúrákat és megállítani az erkölcsi romlást, szétesést is. Az Úr minket, keresztényeket arra hív, hogy legyünk ennek katalizátorai, kovászai, legyünk az újjáépülés oszlopai, megtartó ereje. Imádsággal, a szeretet cselekedeteivel, alkotásaival… hogy hazánk a Szeretet földje legyen.

Végső soron minden választás erről szól.

Isten mellett állsz? Akkor – ha mást nem tudsz – legalább válaszd a legkisebb rosszat…

Az egész világ nagy megpróbáltatáson megy keresztül. A Szentírás legtitokzatosabb könyve, a Jelenések könyve elején az Úr hét levelet diktál a hét egyháznak, ebből egyik a filadelfiai egyház. (Beszélő név, a testvéri szeretet egyháza.) Ez az egyetlen levél, amely nem tartalmaz feddést, viszont egy prófétikus részletben úgy utal a végidőkre, mint a megpróbáltatás órájára, de egyben azt is megmutatja, hogy Isten meg tud őrizni minket ennek rombolásától.

Mivel megőrizted béketűrésem igéjét, én is megőrizlek téged a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. Íme, csakhamar eljövök! Tartsd meg, amid van, hogy senki se vegye el koronádat! Aki győz, azt oszloppá teszem Istenem templomában, és nem megy ki többé, és ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely leszáll az égből Istenemtől, és saját, új nevemet. (Jel 3, 10-12)

Most pedig (újra) itt a próbatétel ideje, a megpróbáltatás órája. Vajon győztesek leszünk-e, vagy hagyjuk, hogy elöntsön minket a bűn, az erőszak és az összeomlás? És hogyan lehetünk győztesek? Milyen lelkülettel kell élnünk, dolgoznunk, mentenünk és újjáépítenünk?” (Részlet a 21. század, Isten évszázada – Magyarország átvilágítása című könyvünkből)

Mi élünk itt és most, tehát rajtunk áll, mi a válaszunk a feltett kérdésre. És én nagyon remélem, hogy mi keresztények, mi vagyunk a válasz…

Kalandra fel!

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)